Tytuł Archeologia Polski Środkowowschodniej
ISSN 2082-8942
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 49
Archeologia Polski Środkowowschodniej
2007, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"O zabytkach. Opieka, ochrona, konserwacja", pod redakcją Tadeusza Rudkowskiego. Wydawnictwo Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Warszawa 2005 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras
Wstępne sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na wielokulturowym stan. 6 w Tominach, pow. opatowski, w 2006 Marcin Szeliga Anna Zakościelna s. 9-23
Sprawozdanie z badań ratowniczych na wielokulturowym stan. 17 w Tominach, pow. opatowski Tadeusz Wiśniewski Anna Zakościelna s. 25-36
Ratownicze badania wykopaliskowe kopca I w Święcicy, pow. sandomierski, w 2005 r. Marek Florek Marcin Szeliga s. 37-48
Pochówki na cmentarzysku ludności kultury pucharów lejkowatych w miejscowości Święcica, pow. sandomierski, stan. 1 Wanda Kozak-Zychman s. 49-52
Obiekt kultury amfor kulistych z Jakubowic Konińskich, pow. lubelski Dariusz Włodarczyk s. 53-57
Kurhan 1 kultury ceramiki sznurowej na stan. 25 w Łubczu, pow. tomaszowski Jolanta Bagińska Halina Taras s. 59-67
Szczątki kostne z kurhanu kultury ceramiki sznurowanej w miejscowości Łubcze, pow. tomaszowski, stan. 25 Wanda Kozak-Zychman s. 69-70
Badania piecowiska dymarskiego na stan. 4 w Chmielowie, pow. ostrowiecki Artur Jedynak Kamil Kaptur s. 71-78
Badania archeologiczne wczesnośredniowiecznego "grodziska schronieniowego" na "Bagnie Staw" w Tarnowie, pow. chełmski, stan. 1 Tomasz Dzieńkowski s. 79-95
Datowanie metodą termoluminescencyjną ceramiki ze stan. 1 w Tarnowie, pow. chełmski Jarosław Kusiak s. 97-98
Badania stan. 3 w Zdrapach, pow. lubelski, domniemanego grodziska wczesnośredniowiecznego Edmund Mitrus s. 99-105
Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w roku 2006 wczesnośredniowiecznego grodziska w Żmijowiskach, pow. opolski Paweł Lis s. 107-115
Kurhan wczesośredniowieczny w Kolonii Depułtycze Królewskie, pow. chełmski, stan. 8 Andrzej Bronicki s. 117-136
Wyniki badań archeologicznych reliktów oficyny pałacu w Olesinie, pow. puławski Mariusz Matyaszewski s. 137-144
Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych przy kościele w Biskupcach, pow. świdnicki Urszula Ruszkowska s. 145-151
Pomnik Legionisty w Hrubieszowie - wyniki nadzoru archeologicznego Ewa Prusicka-Kołcon s. 153-157
Zróżnicowanie morfologiczne w kontekście strategii kulturowych ludności środkowego neolitu z Lubelszczyzny Wanda Kozak-Zychman s. 159-163
Organizacja przetwórstwa surowca krzemiennego na przykładzie pracowni ze stanowiska "Nieborowa I" na Pojezierzu Łęczycko-Włodawskim Tomasz Boroń s. 165-212
Symboliczny aspekt uwarunkowania depozytów uzbrojenia brązowego ze środowisk wodnych Jacek Jeremicz s. 213-230
Krzesiwa i krzesaki - przyczynek do badań nad krzesaniem ognia w starożytności oraz średniowieczu : (na marginesie badań archeologicznych na stan. 22 w Łukawicy, pow. lubaczowski) Grzegorz Dąbrowski Marcin Piotrowski s. 231-242
Zaginione kolekcje : kamienne zabytki archeologiczne ze zbiorów Izby Pamięci w dawnym Liceum Ogólnokształcącym w Tyszowcach Marta Karaś Wiesław Koman Jerzy Libera s. 243-254
Nowe materiały krzemienne z Suśca i okolic w powiecie tomaszowskim Tadeusz Wiśniewski s. 255-260
Unikatowe znalezisko szpili z Łabuniek, pow. zamojski Ewa Banasiewicz-Szykuła s. 261-263
Depozyt ozdób brązowych ze stan. 1C w Gródku, pow. hrubieszowski Wacław Panasiewicz Halina Taras s. 265-272
Nowe zabytki brązowe wschodniej proweniencji z Lubelszczyzny Elżbieta Małgorzata Kłosińska s. 273-278
Nieznane stanowisko ludności kultury łużyckiej ze Szczepiatyna, pow. tomaszowski Elżbieta Małgorzata Kłosińska s. 279-284
Grób kultury wielbarskiej z Ewopola, powiat świdnicki Monika Gładysz-Juścińska Marcin Juściński s. 285-289
Niecodzienne znalezisko z późnego okresu wędrówek ludów z okolic Niska Andrzej Kokowski s. 291-298
Luźne materiały z grodziska wczesnośredniowiecznego w Batorzu, pow. janowski, w zbiorach Muzeum Regionalnego w Kraśniku Zbigniew Wichrowski s. 299-303
Wczesnośredniowieczny topór z grodziska w Żmijowiskach, pow. opolski Monika Kulawczuk Paweł Lis s. 305-308
Zabytki archeologiczne z odkryć przypadkowych z Wyżyny Sandomierskiej (woj. świętokrzyskie) Marek Florek Jerzy Libera s. 309-337
Archeologia w "Dziejach gmin Zamojszczyzny" Andrzej Rozwałka s. 342-344
Józef Niedźwiedź, "Leksykon historyczny miejscowości dawnego województwa zamojskiego". Zamość 2003. Oficyna Wydawncza "Kresy" : [recenzja] Andrzej Pleszczyński Andrzej Rozwałka Józef Niedźwiedź (aut. dzieła rec.) s. 345-349
Andrzej Kokowski, Marian Pokropek, "Bug - rzeka, która łączy. Dzieje rolnictwa Pobuża". Chełm 2005 : [recenzja] Grzegorz Miliszkiewicz Andrzej Kokowski (aut. dzieła rec.) Marian Pokropek (aut. dzieła rec.) s. 350-355
Andrzej Rozwałka, Rafał Niedźwiadek, Marek Stasiak, "Lublin wczesnośredniowieczny. Studium rozwoju przestrzennego". Seria "Origines Polonorum", t I. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Wydanictwo Trio. Warszawa 2006 : [recenzja] Marek Florek s. 356-363
Czy na lubelskim Wzgórzu Staromiejskim w wiekach VIII-X istniał gród? : uwagi o książce A. Rozwałki, R. Niedźwiadka i M. Stasiaka, "Lublin wczesnośredniowieczny. Studium rozwoju przestrzennego". Warszawa 2006 : [recenzja] Edmund Mitrus s. 364-376
Jurij Mykołajewycz Malejew (1941-2006) Jan Gurba s. 377-379
Jon Izrailewicz Winokur (1930-2006) Jan Gurba Anna Zakościelna s. 380-381
Ludwika Press (8 VII 1922 - 4 XII 2006) Małgorzata Biernacka-Lubańska s. 382-383
Doc. dr hab. Jan Kowalczyk (1918-2007) Jan Gurba Anna Zakościelna s. 384-387
Konferencja "Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, na Polesiu i Wołyniu w roku 2005". Sandomierz 5-6. 06. 2006 Marek Florek s. 388-390
"Jubileusz Lubelskiego Wodociągu Staropolskiego 1506-2006" : wystawa w Muzeum Historii Miasta Lublina Stanisława Hoczyk s. 391-394
"Piknik Absolwenta UMSC" z archeologią Dorota Tymczak s. 395-396
"III Biesiada Archeologiczna" w Masłomęczu Marcin Juściński s. 397-398
"Propagowanie dziedzictwa kultury obszarów przygranicznych wśród młodzieży" Stanisław Gołub Katarzyna Koziak s. 399-400
Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Studentów Archeologii UMCS za rok 2006 Jakub Ordutowski s. 401-403
Wykaz prac magisterskich powstałych w Instytucie Archeologii UMCS w 2006 roku Dorota Tymczak s. 404-405
List do Redakcji "Арxеологія" w Kijowie Jan Gurba s. 416