Tytuł Archeologia Polski Środkowowschodniej
ISSN 2082-8942
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 59
Archeologia Polski Środkowowschodniej
1998, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wczesnomezolityczne stanowisko kultury komornickiej w Wólce Wytyckiej, woj. chełmskie Dorota Tymczak s. 9-11
Badania weryfikacyjno-sondażowe wyżynnej osady neolitycznej na stanowisku "Grodzisko" w Zimnem, rej. Włodzimierz Wołyński (Ukraina) Andrzej Bronicki Hryhoryj Ochrimenko Anna Zakościelna s. 12-29
Dziesiąty sezon badań cmentarzyska i osady KPL na stanowisku 35 w Karmanowicach, woj. lubelskie Jolanta Nogaj-Chachaj s. 30-35
Badania osady KPL w Parchatce, stanowisko 12, woj. lubelskie Jolanta Nogaj-Chachaj s. 36-43
Drugi sezon badań cmentarzyska neolitycznego w Malicach Kościelnych stan. 1, woj. tarnobrzskie Barbara Bargieł Marek Florek Jerzy Libera s. 44-55
Charakterystyka antropologiczna szczątków kostnych z grobów ludności kultury pucharów lejkowatych i kultury ceramiki sznurowej w Malicach Kościelnych (stan. 1), woj. tarnobrzeskie Ewa Gauda Wanda Kozak-Zychman s. 56-60
Sprawozdanie z badań wykopaliskowych kurhanu kultury ceramiki sznurowej na stan. 3 w Hubinku, woj. zamojskie Wiesław Koman s. 61-68
Badania kurhanu ceramiki sznurowej na Grzędzie Sokalskiej w Hubinku, stan. 4, woj. zamojskie Jolanta Bagińska s. 69-77
Badania ratownicze cmentarzyska kultury strzyżowskiej w Hrebennem, woj. zamojskie Marta Polańska s. 78-85
Badania ratownicze na wielokulturowych stanowiskach nr 11 i 12 w Jankach Dolnych, woj. zamojskie Wiesław Koman Józef Niedźwiedź s. 86-92
Wyniki wykopaliskowych badań ratowniczych na osadzie z okresu przedrzymskiego w Wytycznie, stan. 5, woj. chełmskie, w 1997 roku Teresa Mazurek Wojciech Mazurek s. 93-97
Badania ratownicze na cmentarzu z młodszego okresu przedrzymskigo w Pikulach. stan. 2, woj. tarnobrzeskie, w 1997 roku Zbigniew Wichrowski s. 98-103
Badania archeologiczne na cmentarzysku kultury przeworskiej w Kraśniku - Piaskach, stan. 2, woj. lubelskie Zbigniew Wichrowski s. 104-109
Wyniki badań osady kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii stan. 5, woj. lubelskie Waleria Misiewicz s. 110-117
Wyniki badań wykopaliskowych w Podlodowie, stan. 2, woj zamojskie, w 1997 roku Jolanta Bagińska Ewa Banasiewicz Halina Taras s. 118-124
Osiemnasty sezon badań na cmentarzysku ludności grupy masłomęckiej w Masłomęczu, stan. 15, woj. zamojskie Andrzej Kokowski s. 125-129
Ocena antrolologiczna szczątków kostnych ze stanowiska Masłomęcz 15 (okres rzymski) wyeksplorowanych w 1996 i 1997 roku Jacek Szczurowski s. 130-133
Wyniki badań ratowniczych na stanowisku z okresu rzymskiego i wczesnego średniowiecza w Wytycznie, stan. 27, woj. chełmskie Teresa Mazurek Wojciech Mazurek s. 134-140
Wyniki badań wykopaliskowych na osadzie wielokulturowej w Lublinie-Dąbrowie, stan. 19 Agnieszka Niedźwiadek Rafał Niedźwiadek s. 141-147
Półziemianka wczesnośredniowieczna z Guciowa stan. IX, woj. zamojskie Andrzej Urbański s. 148-150
Wyniki badań wykopaliskowych na osadzie wielokulturowej w Teptiukowie, stan. 6, woj. zamojskie Józef Niedźwiedź Halina Taras s. 151-158
Nowe materiały do datowania drewnianych konstrukcji zespołu grodowego "Czerwień" w Czermnie nad Huczwą Jan Gruba Andrzej Urbański s. 159-165
Wyniki analizy dendrochronologicznej prób drewna dębowego z Czermna Marek Krąpiec s. 166
Osada rzemieślnicza w Czermnie Kolonii, stan. nr 3, woj. zamojskie Irena Kutyłowska s. 167-170
Badania wykopaliskowe na grodzisku w Jurowie, woj. zamojskie Ewa Banasiewicz s. 171-174
Badania archeologiczne latopisowego Uhrowieska Jurij Mazuryk Oleksandr Ostapiuk Serhij Panyszko s. 175-182
Wyniki badań wykopaliskowych na wielokulturowej osadzie w Mogielnicy stan. 1, woj. siedleckie Agnieszka Niedźwiadek Rafał Niedźwiadek s. 183-187
Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na Górce Chełmskiej (stan. 1) Tomasz Dzieńkowski s. 188-191
Wyniki badań archeologicznych wykonanych u zbiegu ulicy Grodzkiej i Rynku Starego Miasta w Lublinie Edmund Mitrus s. 192-196
Wyniki badań archeologicznych w Deszkowicach, stan. 1, woj. zamojskie Edmund Mitrus s. 197-202
Trzeci sezon badań wykopaliskowych w Chełmie, ul. Czarnieckiego 8, stan. 144 Tomasz Dzieńkowski Stanisław Gołub s. 203-207
Wyniki nadzorów archeologicznych przeprowadzonych w obrębie kamienicy Jezuicka 10 na Starym Mieście w Lublinie Mariusz Matyaszewski s. 208-211
Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na stanowisku 2 - Zamek - w Łęcznej w 1997 roku Jolanta Michalak-Ścibior s. 212-216
Pierwszy etap badań wykopaliskowych XVI-wiecznej synagogi w Chełmie, ul. Krzywa 37, (stan. 160) Tomasz Dzieńkowski s. 217-220
Trzeci sezon badań stanowiska 19 A w Chełmie, ul. Krzywa 32/34 Stanisław Gołub s. 221-223
Wyniki nadzorów archeologicznych przeprowadzonych w Chełmie w 1997 roku Tomasz Dzieńkowski Stanisław Gołub s. 224-226
Wyniki badań gródka stożkowatego w Brzezinach - Trójni, stan. 26, woj. lubelskie Agnieszka Niedźwiadek Rafał Niedźwiadek Andrzej Rozwałka s. 227-233
Podziemia kredowe i obiekty produkcyjne z XVI-XVII wieku na stanowisku 148 w Chełmie, ul. Kopernika 5/7 Stanisław Gołub Iwona Jarszak s. 234-236
Wyniki nadzorów archeologicznych na ulicy Bramowej i zachodniej pierzei Rynku w Lublinie Agnieszka Niedźwiadek Rafał Niedźwiadek s. 237-242
Odkrycie reliktów nowożytnego muru miejskiego w Chełmie Teresa Mazurek Wojciech Mazurek s. 243-246
Badania studni (stan. 4) i Ratusza (stan. 40) w Chełmie Stanisław Gołub s. 247-250
Czwarty sezon badań przy kamiennej wieży w Stołpiu, stan. 1 Tomasz Dzieńkowski s. 251-253
The miniature TRB cup found in a peaty layer at Chodlik Jan Albert Bakker s. 254-259
Schyłkowoneolityczne topory kamienne z terenu województwa chełmskiego. Metrologia. Zagadnienie utylizacji egzemplarzy uszkodzonych i destruktów Andrzej Bronicki Sławomir Kadrow s. 260-275
Kolekcja zabytków ze Świerszczowa, woj. zamojskie Stanisław Gołub Iwona Jarszak s. 276-278
Skarb wyrobów brązowych kultury łużyckiej z okresu halsztackiego D odkryty w Deszkowicach II, woj. zamojskie Jerzy Kuśnierz Andrzej Urbański s. 279-280
Cmentarzysko kultury pomorskiej na stan. 31 w Gródku nad Bugiem, woj. zamojskie Wacław Panasiewicz s. 281-297
O jakości srebra dirhenów Samanidów z okresu 279-345 AH (892-956 AD) Edward Soczewiński s. 298-299
Dalsze wczesnośredniowieczne relikwiarze-enkolpiony i metalowe krzyżyki z Gródka nad Bugiem Andrzej Kokowiski Ewa Kokowska s. 300-302
Po morzach bez kompasu? Stanisław Ducin, "Sztuka nawigacji w starożytnej Grecji i Rzymie", Lublin 1997 : [recenzja] Dariusz Słapek Stanisław Ducin (aut. dzieła rec.) s. 303-309
Pamięci Marii Wiaźmitiny - ukraińskiego badacza Sarmatów i Scytów Walentyna Korpusowa s. 310-312
Pierwszy badacz latopisowego Czewienia - w 110 rocznicę urodzin Michajło Fyłypczuk Wołodymir Petehyrycz s. 313-314
Jurij M. Zacharuk [1914-1997] Jan Gurba Anna Zakościelna s. 315-317
"Starożytność żyje w moich rękach" George Lambor [1927-1997] Dariusz Słapek s. 318-319
Pamięci Leszka Gajewskiego Barbara Bargieł Anna Zakościelna s. 320-321
XIV archeologiczna regionalna konferencja sprawozdawcza. Chełm 23-25 IV 1997 r. Andrzej Bronicki s. 322-323
Jubileusz dwudziestolecia obecności archeologów w Masłomęczu Andrzej Kokowski s. 324-325
Epoka kamienia i brązu pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego : Konferencja transgraniczna, Lublin-Mińsk 29 sierpnia - 2 września 1997 r. Halina Taras s. 326
"Na granicach antycznego świata" - Międzynarodowa konferencja naukowa w Rzeszowie Piotr Łuczkiewicz s. 327-328