Tytuł Archeologia Polski Środkowowschodniej
ISSN 2082-8942
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 56
Archeologia Polski Środkowowschodniej
1996, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badania cmentarzysk kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej na Grzędzie Horodelskiej Anna Zakościelna s. 9-16
Ósmy sezon badań na stanowisku 35 w Karmanowicach, gm. Wąwolnica, woj. lubelskie Jolanta Nogaj-Chachaj s. 17-23
Grób kultury amfor kulistych na stanowisku 47 w Klementowicach, gmina Kurów, woj. lubelskie Jolanta Nogaj-Chachaj s. 25-29
Badania kurhanu w Łubczu, stan. 38, gm. Jarczów Jolanta Bagińska s. 31-33
Wyniki badań pracowni nakopalnianej w Nowym Rachowie Barbara Bargiel Jerzy Libera s. 35-48
Badania ratownicze cmentarzysk kultury strzyżowskiej na Grzędzie Horodelskiej Halina Taras Anna Zakościelna s. 49-57
Kurhan kultury trzcinieckiej - "szwedzka mogiła" w miejscowości Zienki, gm. Sosnowica, woj. chełmskie Andrzej Bronicki s. 59-61
Sprawozdanie z badań zespołu grobowego kultury trzcinieckiej na stanowisku 1 w Dacharzowie, gm. Wilczyce, woj. tarnobrzeskie Marek Florek Halina Taras s. 63-68
Podlodów, stan 2, gm. Łaszczów - osada późnej fazy kultury trzcinieckiej Jolanta Bagińska s. 69-71
Zagroda, gm. Chełm, stanowisko 26 - II sezon badań ratowniczych cmentarzyska kultury pomorskiej (z pozostałościami osadnictwa kultury łużyckiej i z okresu średniowiecza) Stanisław Gołub s. 73-74
Wyniki badań osady z okresu przedrzymskiego w Wytycznie, stan. 5, gm. Urszulin, woj. chełmskie Teresa Mazurek Wojciech Mazurek s. 75-81
Szesnasty sezon wykopalisk na cmentarzysku ludności grupy masłomęckiej w Masłomęczu, stan. 15, gm. Hrubieszów Andrzej Kokowski Marta Stasiak s. 83-90
Sprawozdanie z analizy antropologicznej szczątków kostnych ze stanowiska Masłomęcz 15 z badań w latach 1994 i 1995 Paweł Dąbrowski Jacek Szczurowski s. 91-93
Wyniki badań na wczesnośredniowiecznym stan. 5 w Łąkach, gm. Wąwolnica, woj. lubelskie Jolanta Nogaj-Chachaj s. 95-100
Wstępne wyniki badań sondażowych na stan. 33 w Karmanowicach, gm. Wąwolnica, woj. lubelskie Paweł Lis Jolanta Nogaj-Chachaj s. 101-102
Pierwszy sezon badań na grodzisku w Leszczynie, gm. Urzędów, woj. lubelskie Grzegorz Mączka Rafał Niedźwiadek s. 103-109
Piec o konstrukcji kamiennej z Teptiukowa, stan. 35, gm. Hrubieszów Józef Niedźwiedź s. 111-113
Sondażowe badania archeologiczne w Garbowie, gm. Loco, woj. lubelskie Andrzej Rozwałka s. 115-118
Średniowieczna i nowożytna faza umocnień wojciechowskiego fortalicjum Irena Kutyłowska s. 117-118
Badania wykopaliskowe na wzgórzu "Zamczysko" w Niemirówku, woj. zamojskie Ewa Prusicka s. 119-121
Wyniki badań i nadzorów w Krasnymstawie Stanisław Gołub s. 123-125
Badania stanowisk z okresu wczesnego średniowoiecza w Chełmie Stanisław Gołub s. 127-131
Wyniki badań ratowniczych w Chełmie, ul. Lubelska 14-20, stanowisko 19, w 1993 i 1994 r. Urszula Ruszkowska s. 133-146
Badania na osadzie wielokulturowej w Teptiukowie, stan. 6, gm. Hrubieszów Józef Niedźwiedź s. 141-146
Badania archeologiczne na stan. 7 w Teptiukowie, gm. Hrubieszów Józef Niedźwiedź Wacław Panasiewicz s. 147-150
Sprawozdanie z badań osady wielokulturowej w Hrubieszowie-Podgórzu, stan. 5, woj. zamojskie w 1995 r. Halina Taras s. 151-155
Gustaw Kossina - uczony i nacjonalista Jerzy Kmieciński s. 157-161
Mikroregionen, Lokalgruppen und Ethnien: Sozialstrukturen Sudostpolens in der Fruhnbronzezeit Sławomir Kadrow s. 163-168
Przeprawa zawichojska w świetle badań nad osadnictwem plemiennym w Małopolsce Stanisława Hoczyk-Siwkowa s. 169-173
Nowe materiały do rekonstrukcji obrządku pogrzebowego kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej Anna Zakościelna s. 175-186
Szczątki kostne z grobu kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej w miejscowości Husynne, stan. 2, gm. Hrubieszów, woj. Zamość Wanda Kozak-Zychman s. 187-188
Materiały kostne z pochówków kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej na stanowisku 10 w Stryżowie, gm. Horodło, woj. Zamość Ewa Gauda Wanda Kozak-Zychman s. 189-192
Zabytki kultury pucharów lejkowatych z miejscowości Janki, gm. Hrubieszów Halina Taras s. 191-192
Grób kultury amfor kulistych ze Ślipcza, stan. 17 Wacław Panasiewicz s. 193-194
Dwa toporki kamienne z Mokrego, gm. Zamość Ewa Prusicka s. 195-196
Zabytki krzemienne z miejscowości Łąkoć, gm. Kurów Dorota Tymczak s. 197-198
Wczesnośredniowieczne groby z miejscowości Bochotnica, gm. Kazimierz Dolny, woj. Lublin Paweł Lis s. 199-207
Charakterystyka antropologiczna wczesnośredniowiecznych szczątków kostnych z Bochotnicy (gm. Kazimierz Dolny, woj. Lublin, stanowisko 33) Małgorzata Rymkiewicz s. 209-211
"Regulacje prawne nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków" H. Malicki, M. Sikora, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1995 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras s. 217-218
50 lat działalności Katedry Archeologii UMCS w Lublinie Jan Gurba s. 219-222
Zarys historii badań starszej i środkowej epoki kamienia na Lubelszyźnie Jerzy Libera s. 223-225
Badania nad kulturami pochodzenia południowego na Lubelszczyźnie Anna Zakościelna s. 227-231
Wkład Katedry Archeologii w badania nad młodszym neolitem Jolanta Nogaj-Chachaj s. 233-234
Stan badań antropologicznych nad materiałami neolitycznymi z Lubelszyzny Wanda Kozak-Zychman s. 235-237
Lubelski program badań epok neolitu i wczesnego metalu : garść poznańskich refleksji z okazji rocznicy 50-lecia Katedry Archeologii UMCS Aleksander Kośko s. 239-240
Problematyka badawcza epoki brązu i początków epoki żelaza Halina Taras s. 241-243
Wkład Katedry Archeologii UMCS w poznanie kultury trzcinieckiej Zofia Bieriezanska s. 245-248
Badania nad okresem przedrzymskim, okresem rzymskim i wczesnym okresem wędrówek ludów Andrzej Kokowski s. 249-253
Wkład Katedry Archeologii UMCS w poznanie starszych faz wczesnego średniowiecza (VI - 1 poł. X w.) Wojciech Szymański s. 255-259
Stan badań osadnictwa wczesnośredniowiecznego na Wyżynie Lubelskiej i Roztoczu (VI-X w.) Stanisława Hoczyk-Siwkowa s. 261-265
Wkład Katedry Archeologii UMCS w badaniu okresu średniowiecza, nowożytności i czasów najnowszych na obszarze Polski środkowowschodniej Andrzej Rozwałka s. 267-270
Badania z zakresu morfologii człowieka Adam Gąsiorowski s. 271
Jubileusz 50-lecia Katedry Archeologii UMCS w Lublinia Dorota Tymczak s. 273-275
Z teki konserwatorskiej w województwie zamojskim Ewa Banasiewicz s. 285-287
Sesja popularnonaukowa w Chełmie Stanisław Gołub s. 288
Wystawa Schätze der Ostgoten w Bevern (Dolna Saksonia) Andrzej Kokowski s. 289-291