Tytuł Archeologia Polski Środkowowschodniej
ISSN 2082-8942
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 73
Archeologia Polski Środkowowschodniej
1997, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji. s. 9
Badania cmentarzyska kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej na stanowisku 26 w Strzyżowie, woj. zamojskie Anna Zakościelna s. 11-15
Dziewiąty sezon badań na stanowisku 35 w Karmanowicach, woj. lubelskie Jolanta Nogaj-Chachaj s. 16-23
Sprawozdanie z pierwszego sezonu badań na cmentarzysku kultury pucharów lejkowatych w Malicach Kościelnych, woj. tarnobrzeskie Marek Florek Jerzy Libera s. 24-30
Jama kultury amfor kulistych z Podlodowa, stan. 2, woj. zamojskie Jolanta Bagińska Halina Taras s. 31-34
Analiza materiałów kostnych z jamy kultury amfor kulistych z Podlodowa, stan. 2, woj. zamojskie Adam Gąsiorowski s. 35-36
Sprawozdanie z badań kurhanu na stan. 27 w Łubczu, woj. zamojskie Wiesław Koman s. 37-44
Cmentarzysko kurhanowe kultury ceramiki sznurowej na Grzędzie Sokalskiej - stanowiska: Łubcze 37, Werszczyca 1 Jolanta Bagińska s. 45-54
Drugi sezon badań kurhanu kultury trzcinieckiej - "szwedzka mogiła" w miejscowości Zienki, woj. chełmskie Andrzej Bronicki s. 53-55
Kurhany kultury trzcinieckiej (?) w miejscowości Haliczany, woj. chełmskie Andrzej Bronicki s. 56-59
Wielokulturowe stanowisko 2 w Podlodowie, woj. zamojskie Jolanta Bagińska Ewa Banasiewicz Halina Taras s. 60-65
Wyniki badań wykopaliskowych na osadzie wielokulturowej w Teptiukowie, stan. 6, woj. zamojskie 1996 r. Józef Niedźwiedź Halina Taras s. 66-72
Wyniki badań ratowniczych na wielokulturowym stanowisku 54 w Dorohusku, woj. chełmskie Teresa Mazuek s. 73-77
Ostatni sezon badań na cmentarzysku grupy tarnobrzeskiej w Pysznicy, woj. tarnobrzeskie Sylwester Czopek s. 78-81
Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na cmentarzu kultury pomorskiej w Kornacicach, woj. tarnobrzeskie w 1996 Marek Florek s. 82-85
Wyniki badań wykopaliskowych w Wytycznie, stan. 5 i nadzorów archeologicznych na stanowiskach wokół Jeziora Wytyckiego w woj. chełmskim Teresa Mazurek Wojciech Mazurek s. 86-94
Badania ratownicze na wielokulturowym stanowisku nr 1 w Drążgowie (kolonii), woj. lubelskie Andrzej Kokowski Agnieszka Reszczyńska Edyta Roman s. 95-97
Cmentarzysko z młodszego okresu przedrzymskiego w Pikulach stan. 2, woj. tarnobrzeskie Zbigniew Wichrowski s. 98-105
Wstępne wyniki badań osady kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii, stan. 5, woj. lubelskie Waleria Misiewicz Marta Polańska s. 106-112
Cmentarzysko kultury przeworskiej w Kraśniku - Piaskach, stan. 2 Zbigniew Wichrowski s. 113-116
Siedemnasty sezon badań na cmentarzysku ludności grupy masłomęckiej w Masłomęczu, stan. 15, woj. zamojskie Andrzej Kokowski s. 117-120
Wstępna ocena przeżyciowej wysokości ciała osobników płci męskiej i żeńskiej ludności gockiej grupy masłomęckiej, stan. 15 Masłomęcz 15 Jerzy Szczurowski s. 121-123
Badania ratownicze wschodniej części stanowiska nr 2 w Drążgowie (Kolonii), woj. lubelskie Monika Gładysz Andrzej Kokowski s. 124-126
Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku 3 w Puławach-Włostowicach w 1996 roku Paweł Lis s. 127-135
Badania ratowniczo-weryfikacyjne na osadzie wielokulturowej w Dąbrowie w Lublinie Agnieszka Niedźwiadek Rafał Niedźwiadek s. 136-141
Sprawozdanie z sondażowych badań wykopaliskowych i odwiertów archeologicznych na stanowsku nr 1 w Skibicach, woj. zamojskie Agnieszka Niedźwiadek Rafał Niedźwiadek Andrzej Rozwałka s. 142-148
Chata wczesnośredniowieczna z Kraśnika Zbigniew Wichrowski s. 149-152
Trzeci sezon badań przy wieży kamiennej w Stołpiu, woj. chełmskie Stanisław Gołub s. 153-156
Wyniki badań ratowniczych grodziska w Jurowie, woj. zamojskie Irena Kutyłowska s. 157-158
Drugi sezon badań osady wczesnośredniowiecznej w Chełmie, ul. Czarneckiego 8 stan. 144 Stanisław Gołub s. 159-161
Badania i częściowa rekonstrukcja średniowiecznej kamiennej wieży (stan. 1/2) i pozostałości cegielni (stan. 145) w Chełmie-Bieławinie Stanisław Gołub s. 162-164
Nadzory archeologiczne na terenie miasta Chełma Tomasz Dzieńkowski Urszula Ruszkowska s. 165-166
Wyniki badań i nadzorów archeologicznych w Chełmie w 1995 - 1996 roku przy ul. Lubelskiej 11-13 Wojciech Mazurek s. 167-173
Drugi sezon badań stanowiska 19A w Chełmie, ul. Krzywa 32/34 Stanisław Gołub s. 174-177
Badania strukturalne skał masywu górnokredowego w podziemiach kredowych w Chełmie, stan. 19A Radosław Dobrowolski s. 178-179
Badania zespołu pojezuickiego oraz nadzory archeologiczne w Krasnymstawie Stanisław Gołub s. 180-182
Wyniki badań archeologicznych na stan. 7/28 "Zamczysko" w Niemirówku, woj. zamojskie Ewa Prusicka-Kołcon s. 183-185
"Okopek" w Zalesiu, woj. lubelskie - fortalicjum z XVII wieku Irena Kutyłowska s. 186-187
Sprawozdanie z badań sondażowych na wzgórzu zamkowym w Łęcznej - Podzamczu Irena Kutyłowska Jolana Michalak-Ścibor s. 188-189
Metodologiczne założenia badań archeologicznych : rekonstrukcja, wyjaśnianie, narzędzia Jerzy Kmieciński s. 191-200
Z problematyki kultury malickiej na Wyżynie Lubelsko-Wołyńskiej Jan Gruba Anna Zakościelna s. 201-209
Uwagi o kulturze łużyckiej na Lubelszczyźnie Sylwester Czopek s. 210-226
Wczesnośredniowieczne grodzisko w Guciowie na Roztoczu: wnioski z analizy jego topografii i warunków fizjograficznych regionu : (przyczynek do studiów nad Grodami Czerwieńskimi) Henryk Maruszczak s. 227-236
Przyczynek do studiów późnego paleolitu i mezolitu zachodniej części Wysoczyzny Lubartowskiej Jerzy Libera s. 237-244
Materiały antropologiczne z grobów kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej odkrytych na terenie woj. zamojskiego Ewa Gauda Wanda Kozak-Zychman s. 245-253
Znalezisko toporka ze Stołpia, woj. chełmińskie Tomasz Dzieńkowski s. 254-255
Znalezisko siekiery krzemiennej kultury amfor kulistych z Opola Lubelskiego, woj. lubelskie Jolanta Nogaj-Chachaj Marta Stasiak s. 256-259
Zabytki archeologiczne z Kolonii Sitno, woj. zamojskie Jerzy Jerzy Kuśnierz Ewa Prusicka-Kołocon s. 260-262
Zabytki kamienne typu "północnego" odkryte w międzyrzeczu Wisły i Bugu Barbara Bargieł Jerzy Libera s. 263-268
Analiza materiałów kostnych z grobów kultury strzyżowskiej na stanowisku 27 i 28 w Strzyżowie, woj. zamojskie Wanda Kozak-Zychman Arkadiusz Tajer s. 269-272
Brązowy grot oszczepu z Michowa, woj. lubelskie Jan Gurba s. 273-274
Materiały kultury łużyckiej z nieznanej miejscowości przekazane do zbiorów Katedry Archeologii UMCS Marek Florek s. 275-276
Zespół zabytków z grobu kultury przeworskiej odkryty w Górze Grabowiec, woj. zamojskie Ewa Banasiewicz s. 277-279
Wczesnośredniowieczne cmentarzysko rzędowe w miejscowości Drążgów (Kolonia) stan. 1, w woj. lubelskim Ewa Kokowska Andrzej Kokowski s. 280-286
Miniaturowe relikwiarze-enkolpiony z Gródka nad Bugiem Ewa Kokowska Andrzej Kokowski s. 287-289
Materiały z badań sondażowych grodziska wczesnośredniowiecznego w Jurowie, woj. zamojskie Ewa Banasiewicz s. 290-297
W sprawie lokalizacji wczesnośredniowiecznego grodziska w Kosobudach na Roztoczu Henryk Maruszczak s. 298-300
Wkład Katedry Archeologii UMCS w badaniach okresu średniowiecza, nowożytności i czasów najnowszych na obszarze Polski Środkowowschodniej - zestawienia tabelaryczne i uzupełnienia bibliograficzne Andrzej Rozwałka s. 301-317
Zastosowanie wierceń w badaniach archeologicznych rotundy w Zamościu Artur Witkowski s. 318-320
Barbara Bragieł, Anna Zakościelna: "Katalog archeologicznych Zbiorów Pozamuzealnych" zeszyt 3; "Kolekcja Katedry Archeologii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie", część 1-3, Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa 1995 : [recenzja] Jan Gromnicki Barbara Bragiel (aut. dzieła rec.) Anna Zakościelna (aut. dzieła rec.) s. 321-323
"Ancient" - nie zawsze starożytny". "Ancient. The Bimonthly Review of Antiquity". Bringhton, 1987 Dariusz Słapek s. 324-328
Tadeusz Łoposzko, "Największy kataklizm w dziejach ludzkości", Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1996 : [recenzja] Halina Gajewska Tadeusz Łoposzko (aut. dzieła rec.) s. 329
Andrzej Kokowski, "Grupa masłomęcka. Z badań nad przemianami kultury Gotów w młodszym okresie rzymskim". Lublin 1995 : [recenzja] Magdalena Mączyńska Andrzej Kokowski (aut. dzieła rec.) s. 330-332
Andrzej Kokowski, "Schätze der Ostgoten. Eine Ausstellung der Maria-Curie-Skłodowska Universität Lublin und des Landesmuseum Zamość", Stuttgart 1995 : [recenzja] Magdalena Mączyńska Andrzej Kokowski (aut. dzieła rec.) s. 333
Władysław Makarski, "Pogranicze polsko-ruskie do połowy wieku XIV. Studium Językowo - etniczne". Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1996 : [recenzja] Dariusz Stańczyk Władysław Makarski (aut. dzieła rec.) s. 334-336
"Lubelszczyzna", nr 1/96 (2) red. J. Serafinowicz, nr 2/96 (3) red. B. Seniuk, Lublin 1996 : [recenzja] Andrzej Rozwałka s. 337-340
Bibliografia archeologii Lubelszczyzny (Polski środkowo-wschodniej) za lata 1986-1995 z uzupełnieniami z lat poprzednich Barbara Bargieł s. 341-365
Seminarium "Pogranicze chronologiczne kultury trzcinieckiej i łużyckiej na Lubelszczyźnie" Józef Niedźwiedź s. 367
Schyłek kultury trzcinieckiej na Lubelszczyźnie w świetle dotychczasowych badań Halina Taras s. 368-375
Z badań nad pograniczem chronologicznym kultury trzcinieckiej i łużyckiej na Lubelszczyźnie Józef Niedźwiedź s. 376-384
Wybrane problemy ze współczesnych badań archeologicznych nad Słowiańszczyzną : VI Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej w Nowogrodzie Andrzej Rozwałka s. 385-389
Polsko-ukraińska archeologiczna konferencja transgraniczna "Wspólne korzenie - wspólna przyszłość" Anna Zakościelna s. 390-391
Henryk Burczak-Abramowicz (17 VIII 1927 - 31VII 1996) Jan Gurba s. 392