Tytuł Humanistyka i Przyrodoznawstwo
ISSN 1234-4087
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Humanistyka i Przyrodoznawstwo
2010, Tom 16

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pojęcie prawdy w językach nauk humanistycznych (I) = The Concept of Truth in the Languages of the Humanities (I) Józef Dębowski s. 9-36
Specyfika filozoficznego myślenia o dziejach = Pecularity of the Philosophical Thinking about History Piotr Wasyluk s. 37-48
La métaphysique comme science en raison de la conscience = Metafizyka jako nauka w perspektywie świadomości = Metaphysics as Science in Respect of the Consciousness Franz Sagemüller s. 49-53
Kochać (się) albo nie kochać (się), oto jest pytanie : Schopenhauerowska metafizyka miłości płciowej = To Love or not to Love, That is the Question : Schopenhauer's Metaphysics of Sexual Love Henryk Benisz s. 55-75
Żałobny pątnik : Roland Barthes, śmierć, pustka i literatura = Funeral Pilgrim : Roland Barthes, Death, Emptiness and Literature Kajetan Maria Jaksender s. 77-87
Umysł podczas snu z perspektywy funkcjonalnego neuroobrazowania = Mind during Sleep from Functional Neuroimaging Pespective Piotr Markiewicz s. 89-105
Czy renesans filozofii społecznej? = Is it the Renaissance of Social Philosophy? Jadwiga Błahut-Prusik s. 107-116
Próba fenomenologicznego opisu bytu społecznego = Attempt of Phenomenological Description of Social Being Adam Karpiński s. 117-133
Znaczenie średniowiecznego prawosławia dla filozofii rosyjskiej = The Meaning of the Medieval Prtodox Church to the Russian Philosophy Beata Zielewska-Rudnicka s. 135-144
O treści tabliczek i misteriów orfickich (magia, psychologia, filozofia) = About the Content of Golden Leaves and Orphic Mysteries (Magic, Psychology, Philosophy) Daniel Zarewicz s. 145-166
Rola archetypów muzycznych w epoce hellenizmu = The Role of Musical Archetypes during Hellenistic Epoch Andrzej T. Nowak s. 167-180
Myślenia perspektywy i różnice : Sokrates, Platon, Heidegger = Perspectives and Differences of Thinking : Socrates, Plato, Heidegger Paweł Korobczak s. 181-195
W poszukiwaniu sensu : racjonalizm i co dalej? = In the Quest for Sense : Rationalism and What's Next? Sebastian Dama s. 197-212
Filozofia jako współmyślenie = Philosophy as Co-Thinking Jan Wadowski s. 213-225
Źródła archeologiczne : artefakty czy językowe o nich wypowiedzi? = Archaeological Sources : Artefacts or Linguistic Statements Concerning Them? Henryk Mamzer s. 227-250
O niektórych funkcjach muzyki według Henryka Elzenberga = Some of the Functions of Music According to Henryk Elzenberg Filip Maj s. 251-259
Idea słowiańska i muzyka = Slavonic Idea and Music Mateusz Andrzejewski s. 261-276
Transplantologia eksperymentalna : ksenotransplantacje - nadzieja czy zagrożenie? = Experimental Transplantology : Xenotransplantation - Hope or Threat? Agnieszka Raniszewska-Wyrwa s. 277-289
Концепт реальности в советской философии XX века : (идеи Н. Ф. Фёдорова в контексте русского коммунизма) = Koncepcje rzeczywistości w filozofii radzieckiej XX stulecia : (idee Mikołaja Fedorowa w kontenście rosyjskiego komunizmu) = Concept of Reality in the Soviet Philosophy of XX Century : (Ideas of Nicola Fedorov in Context of Russian Communism) Walentyn Nikołajewicz Wandyszew s. 291-308
Du Gouvernement des Vivants = Sprawowanie rządów and istotami żyjącymi Michel Foucault Kajetan M. Jaksender (tłum.) s. 311-316
Holistyczna (całościowa) koncepcja zdrowia : zdrowie jako wartość Ewa Starzyńska-Kościuszko s. 319-326
Być pacjentem (chorować, zdrowieć, umierać i żyć - perspektywa antropologiczna) Tadeusz Kobierzycki s. 327-336
Uwagi na marginesie "La mémoire" Larry'ego Squire'a i Erica Kandela Krzysztof Kościuszko s. 337-338
Antynomie systemów Eugeniusz Bobula s. 339-343
  Zacytuj
 • Udostępnij
Z rękopisów księdza Augustyna Jakubisiaka dotyczących jego prac o Józefie Marii Hoёne-Wrońskim Robert Zborowski s. 345-353
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie z konferencji "Język poza granicami języka II", Tumiany 24-25 czerwca 2010 Jarosław Strzelecki s. 355-360
  Zacytuj
 • Udostępnij
III Festiwal "Deleuze, Derrida, Foucault", UWM w Olsztynie, 6-11 września 2010 Andrzej Kucner s. 361-365
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problémy teologické a psychologické prevencii syndromu vyhorenia Tadeusz Kobierzycki Stanislava Prítrska (aut. dzieła rec.) s. 370-379
  Zacytuj
 • Udostępnij
Człowiek i hermeneutyka Andrzej Kucner Włodzimierz Lorenc (aut. dzieła rec.) s. 381-397
  Zacytuj
 • Udostępnij
Manifets filozoficzny neopozytywizmu Andrzej Kucner Artur Koterski (aut. dzieła rec.) s. 399-405
  Zacytuj
 • Udostępnij
O prawdę bać się nie musimy? Jarosław Strzelecki Józef Dębowski (aut. dzieła rec.) s. 407-412
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polacy o Rosji Beata Zielewska-Rudnicka Liliana Kiejzik (aut. dzieła rec.) Jacek Uglik (aut. dzieła rec.) s. 413-417
  Zacytuj
 • Udostępnij
Poznań Innego Piotr Koprowski Ryszard Kapuściński (aut. dzieła rec.) s. 419-424
  Zacytuj
 • Udostępnij
Metapsychologia moralności : wybrane zagadnienia Agata Borońska Piotr Olaf Żylicz (aut. dzieła rec.) s. 425-432
  Zacytuj
 • Udostępnij
Społeczne tworzenie matematyki : głos konstruktywistów w sprawie podstaw wiedzy Barbara Kazimierczak Ewa Piotrowska (aut. dzieła rec.) s. 433-436
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwikłani w kłopoty Andrzej Poterała Judith Butler (aut. dzieła rec.) s. 437-439
  Zacytuj
 • Udostępnij