Tytuł Humanistyka i Przyrodoznawstwo
ISSN 1234-4087
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Humanistyka i Przyrodoznawstwo
2011, Tom 17

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Le mur de Berlin est-il vraiment tombé? : les mémoires contrastées de 1989 à l'Ouest et l'Est de l'Europe = Czy mur berliński faktycznie upadł? : sprzeczne wspomnienia roku 1989 w Zachodniej i Wschodniej Europie = Did Berlin Wall Actually Fall? : Contradictory Memories of 1989 in Western and Eastern Europe Jérôme Heurtaux s. 9-25
Katastrofa języka = Ignoble Language Jadwiga Mizińska s. 27-40
O transcendentalizmie oddziaływań zwrotnych = On Transcendentalism of Reversible Interactions Krzysztof Kościuszko s. 41-49
Pojęcie znaku egzystencji i szyfru transcendencji w filozofii Jaspersa : (próba komentarza) = The Notion of the Sign and the Cipher of Transcendence in the Philosophy of Jaspers : (a Tentative Commentary) Mirosław Żelazny s. 51-60
Kontrowersje wokół Schopenhauerowskiej metafizyki miłości płciowej = Controversy over Schopenhauer's Metaphysics of Sexual Love Henryk Benisz s. 61-81
Prawdokrzew (Truth Tree) – logika dla humanistów = Truth Tree – Logic for Humanists Jarosław Strzelecki s. 83-106
Narodziny filozofii z ducha... muzyki = The Birth of Philosophy from the Spirit of... Music Bogdan Banasiak s. 107-122
Między życiem a jego formą : Georga Simmla filozofia kultury = Between Life and its Form : Georg Simmel's Philosophy of Culture Andrzej Kucner s. 123-139
Wyzwolenie ludzkiego losu z uwarunkowania przyczynowego w filozofii Schopenhauera = The Liberation of Human Fate from Casual Determination in the Philosophy of Schopenhauer Milena Marciniak s. 141-152
Humanistyczne wymiary zdrowia i choroby = Humanistic Dimensions Health and Illness Tadeusz Kobierzycki s. 153-173
O rozumieniu reguł "dezintegracji" i "dekonstrukcji" (Kazimierz Dąbrowski i Michel Foucault) = Understanding the Rules of "Desintegration" and "Deconstruction" (Kazimierz Dąbrowski and Michel Foucault) Filip Maj s. 175-187
Co jest trudniejsze: poradzić sobie z agresją czy ją zrozumieć? = What Is More Difficult: to to Deal with Aggresion or to Understand It? Rafał Sikora s. 189-200
"Wojna z terroryzmem" wojną z globalizacją? = Is the "War against Terrorism" a War against Globalization? Jadwiga Błahut-Prusik s. 201-210
Wolność i wspólnota w liberalnej wizji polityki = Liberty and Community in the Liberal Conception of Politics Barbara Grabowska s. 211-228
Uwagi o źródłach krytyki neoliberalizmu = Some Remarks on Sources of Critique of Neoliberalism Andrzej Stoiński s. 229-241
Człowiek w przestrzeni publicznej w filozofii Hannah Arendt = Th Man in the Public Space in the Philosophy of Hannah Arendt Małgorzata Augustyniak s. 243-258
Działanie i mowa w ontologicznym ujęciu sfery publicznej : kilka uwag o Arendtowskiej koncepcji = Acting and Speaking in the Public Sphere Ontological Approach : Some Remarks on the Arendt's Concept of the Public Sphere Paweł Polaczuk s. 259-272
Koincydencja sacrum i profanum w estetyce Walahfrida Strabona (ok. 808-849) : (rozważania w oparciu o przyrodniczy poemat "De cultura horturum") = Coincidence Sacrum and Profanum in Aesthetics of Walahfrid Strabo (c.808-849) : (Contemplation Based on a Naturalistic Poem "De cultura hortorum") Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn s. 273-288
Krzyż Konstantyna w tradycji bułgarsko-serbskiej i ruskiej = The Cross of Constantine in the Bulgarian-Serbian and Ruthenian Tradition Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska s. 289-301
La théologie de la croix comme Interprétation non religieuse des termes bibliques : Luther, Kant, Bonhoeffer et le terme de la religion = Teologia krzyża jako niereligijna interpretacja biblijnych terminów : Luter, Kant, Bonhoeffer i pojęcie religii = Theology of the Cross as non Religious Interpretation of Biblic Terms : Luther, Kant, Bonhoeffer and the Term of the Religion Franz Sagemüller s. 303-308
Dialog Kościoła ze sztuką według Jana Pawła II : zarys problematyki = A Study of the Dialogue between Art and the Church in John Paul II Jacek Maciej Wojtkowski s. 309-320
Estetyzacja etyki : projekt Michela Foucaulta w polemice z dorobkiem Oświecenia = Aesthetization of Ethics : Michel Foucault's Project in Dispute with Achievement of Enlightenment Andrzej Poterała s. 321-330
Teologia ubioru? : o poszukiwaniu sacrum w powierzchowności stroju : Baudelaire'owska koncepcja mody XIX wieku a widzenie szat (liturgicznych) przez Nowosielskiego = Theology of Clothing? : Finding the Sacred in the Superficiality of an Outfit : Baudelaire's Concept of Fashion of the Nineteenth Century versus Vision of Liturgical Vestments by Nowosielski Zuzanna Markiewicz s. 331-344
Historia nauki jako historiozofia : Lucio Russo i koncepcja rozwoju naukowego = History of Science as Historiosophy : Lucio Russo and Theory of Scientifical Development Piotr Wasyluk s. 345-361
O prawdzie ontycznej, realizmie radykalnym, radykalnej metafizyce i rzeczywistych źródłach kryzysu filozofii = On Onthic Truth, Radical Realism, Radical Metaphysics and the Real sources of Philosophical Crisis Grażyna Żurkowska s. 365-384
W kwestii "prawdy ontycznej", "realizmu radykalnego" oraz kilku innych postulatów prof. Grażyny Żurkowskiej Józef Dębowski s. 385-395
Dylematy ludzkiej odwagi : chrześcijaństwo a zło Tadeusz Kobierzycki Ryszard Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 399-407
Filozofia psychiatrii ekstremalnej Tadeusz Kobierzycki Andrzej Kapusta (aut. dzieła rec.) s. 409-420
Paradygmat musi odejść, czyli o potrzebie zmian w nauce Barbara Kazimierczak Mikołaj Brykczyński (aut. dzieła rec.) s. 421-423
Hegemonia dyskursu : trudności związane z podporządkowaniem kobiecości Agata Piórkowska Luce Irigaray (aut. dzieła rec.) S. Królak (aut. dzieła rec.) s. 425-429
Kamienne ogrody, herbata, teatr nō i paradoks, czyli o sztuce zen Łukasz Kamiński Agnieszka Kozyra (aut. dzieła rec.) s. 431-436
Współczesny wymiar idei Berkeleya Krzysztof Wawrzonkowski Adam Grzeliński (aut. dzieła rec.) s. 437-441