Tytuł Humanistyka i Przyrodoznawstwo
ISSN 1234-4087
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Humanistyka i Przyrodoznawstwo
2008, Tom 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem tożsamości istoty ludzkiej jako bytu trwającego w czasie = The Problem of a Human Being Identity as an Existence Lasting in Time Józef Dębowski s. 7-27
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pojęcie charakteru narodowego i problem człowieczeństwa (w koncepcji Kazimierza Dąbrowskiego) = The Concept of National Character and the Problem of Humanity (According to Kazimierz Dąbrowski's Theory) Tadeusz Kobierzycki s. 29-50
  Zacytuj
 • Udostępnij
Człowiek wobec przyrody w perspektywie ekofilozoficznej = Man towards Nature in the Ecophilosophical Perspective Włodzimierz Tyburski s. 51-67
  Zacytuj
 • Udostępnij
De Kant à Kelsen : la versant formel de la théorie du Droit = Od Kanta do Kelsena : formalna odmiana teorii prawa = From Kant to kelsen : the Formal Side of the Theory of the Law Emmanuel Picavet s. 69-101
  Zacytuj
 • Udostępnij
Człowiek w tradycji filozofii życia = Man in the Philosophy of Life's Tradition Andrzej Kucner s. 103-121
  Zacytuj
 • Udostępnij
O pozadziejowym warunku bycia w historii = On the Extrahistorical Condition of Existing in History Mieczysław Jagłowski s. 123-132
  Zacytuj
 • Udostępnij
Utopizm Ericha Fromma = Erich Fromm's Utopism Piotr Wasyluk s. 133-151
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dlaczego Platon nie wykluczył poetów z państwa? = Why Plato Did Not Exclude Poets from a State? Henryk Benisz s. 153-171
  Zacytuj
 • Udostępnij
Józef Tischner - między dialogicznym a aksjologicznym rozumieniem wolności = Józef Tischner - between Dialogical and Axiological Understanding of Freedom Marek Jawor s. 173-189
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problem twórczości artystycznej w teorii Henryka Bergsona = Henri Bergson's Conception of Artistic Creativity Filip Maj s. 191-204
  Zacytuj
 • Udostępnij
Syndrom uprzedmiotowienia narodowego Polaków : (dylematy upodmiotowienia polskiego społeczeństwa) = The Syndrom of the National Objectification of Poles : (Dilemmas of the Subjectification of the Polish People) Marcin Majewski s. 205-217
  Zacytuj
 • Udostępnij
«Omfalos» i «arbor mundi», czyli wybór zachowań w sytuacjach granicznych : (od neurofizjologicznej do neurosemiotycznej hipotezy markera Henryk Kliszko s. 219-251
  Zacytuj
 • Udostępnij
Die Entfaltung des systematischen Materie-Begriffs = Dedukcja systematycznego pojęcia materii = The Deduction of the Systematical Notion of the Matter Franz Sagemüller s. 253-275
  Zacytuj
 • Udostępnij
Etyczne aspekty relacji lekarz-przedstawiciel medyczny = Ethical Aspects of the Doctor-Medical Representative Relationship Wojciech Słomski s. 277-289
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pomiędzy wiedzą a sumieniem : refleksje o bioetyce Maciej Iłowiecki s. 293-302
  Zacytuj
 • Udostępnij
O Kopernikańskim geometryzowaniu fizyki - spór z Kuhnem Krzysztof Kościuszko s. 303-305
  Zacytuj
 • Udostępnij
Niemożliwy dar : "Present" Jacques'a Derridy Xymena Synak-Pskit s. 307-312
  Zacytuj
 • Udostępnij
Natura człowieka z podwójnej perspektywy Nietzschego, czyli o związkach języka z kulturą i biologią Marek Jędrasik s. 313-333
  Zacytuj
 • Udostępnij
Egipscy Robinsonowie Mieczysław Żelazny s. 335-338
  Zacytuj
 • Udostępnij
Schody do nieba : filozofia jako umiłowanie miłości Mieczysław Jagłowski Mirosław Żelazny (aut. dzieła rec.) s. 341-345
  Zacytuj
 • Udostępnij
O komplementarnym rozumieniu Nietzschego Andrzej Kucner Henryk Benisz (aut. dzieła rec.) s. 347-354
  Zacytuj
 • Udostępnij
W drodze do nowego paradygmatu myślenia Marek Jankowski Aleksander Bobko (aut. dzieła rec.) s. 355-358
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kierkegaard a religia w czasach postmodernizmu Anna Możdżeń Marcin Jaranowski (aut. dzieła rec.) s. 359-362
  Zacytuj
 • Udostępnij