Tytuł Humanistyka i Przyrodoznawstwo
ISSN 1234-4087
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 44
Humanistyka i Przyrodoznawstwo
2014, Tom 20

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Zbigniew Hull Ewa Starzyńska-Kościuszko s. 7-10
O naturze świadomości : samoświadomość - jej główne odmiany i funkcje = On Nature of Consciuosness : Self-Consciuosness - Its Main Kinds of Functions Józef Dąbrowski s. 13-28
Stanisław Ignacy Witkiewicz wobec nieskończoności aktualnej = Stanisław Ignacy Witkiewicz in Relation to Actual Infinity Krzysztof Kościuszko s. 29-41
Nauka krycznego myślenia w herezji, czyli o pożytkach ukrytych w heretyckich poglądach = The Study of Critical Reflection on Heresy, That Is on Advantages Hidden in Heretical Views Joanna Hańderek s. 43-61
Przedspołeczna i społeczna przestrzeń widzialności i inwigilacji = Pre-Social and Social Space of Visibility and Surveillance Jadwiga Mizińska Stefan Symotiuk s. 63-80
Upadek w historię : egzystencjalizm a doświedczanie nowoczesności = The Decline into History : Existencialism and Experience of Modernity Paweł Pieniążek s. 81-94
Del "Tratado del amor de Dios" a "Del sentimiento trágico de la vida" = From "Treatise on Love of God" to "The Tragic Sense of Life in Men and in Peoples" = Od "Traktatu o miłości do Boga" do "O poczuciu tragiczności życia wśród ludzi i narodów" Armando Savignano s. 95-111
Śmierć jako sytuacja tragiczna w filozofii Jaspersa i Kierkegaarda = Death as Ultimate Situation in the Philosophy of Jaspers and Kierkegaard Michał Janiak s. 113-128
Kontra Larry Laudan = Against Larry Laudan Krzysztof Kościuszko s. 129-135
Porządek normalności i odchylenia w kontekście medycznym i kulturowym = The Order of Normality and Deviation in the Medical and Cultural Context Agata Janaszczyk s. 137-160
Wzrokowy układ poznawczy jako spektrometr : (część I) = The Visual System as Cognitive Spectrometer : (Part I) Mirosław Zbigniew Harciarek s. 161-175
Jakościowa teoria informacji a koncepcje prawdy = Qualitative Theory of Information and Conceptions of Truth Jarosław Strzelecki s. 177-191
Quine o nauce języka : psychogeneza odniesienia = Quine on Learning Language : Psychogenesis of Reference Adam Bastek s. 193-201
O metodzie fenomenologii Husserla = On Husserl's Phenomenology Method Anna Strzyżewska s. 203-219
"Projekt matematyczny" a idea "przewrotu kopernikańskiego" w filozofii Immanuela Kanta = "Mathematical Project" and the Idea of "Copernicus Revolution" in the Philosophy of Immanuel Kant Tomasz Kupś s. 221-232
Eduard von Hartmann i uzasadnienie realizmu transcendentalnego w świetle teorii poznania Kanta = Eduard von Hartmann and the Justification of the Transcendental Realism in the Light of the Epistemology of Kant Dariusz Pakalski s. 233-243
Czy można sądzić, że życie jest piękne? : estetyka Schopenhauera = Can You Judge That Life Is Beautiful? : Aesthetics of Schopenhauer Henryk Benisz s. 245-275
Filozofia fantastyki = Philosophy of fantastic Jacek Sobota s. 277-290
Les valeurs culturelles dans l'œuvre Wébérienne = Cultural Values in Weber's Work = Wartości kulturowe w koncepcji Webera Sabine Choquet s. 291-305
L'épigénétique : pour de nouvelles politiques de santé? = Epigenetics : Towards News Health Policies? = Epigenetyka : w kierunku nowej polityki zdrowotnej Caroline Guibet Lafaye s. 307-333
Bezpieczeństwo i wolność w perspektywie idei równowagi = Safety and Freedom in View of the Idea of Balance Jadwiga Błahut-Prusik s. 335-345
O nieracjonalności działania politycznego jednostki w koncepcji Tomasza Hobbesa uwag kilka = On the Irrationality of the Individual's Political Participation according to Thomas Hobbes : Some Remarks Paweł Polaczuk s. 347-357
Nieskończony wszechświat w koncepcji Giordana Bruna = Infinite Universe in the Philosophy of Giordano Bruno Marcin Skalny s. 359-367
Wybrane wątki krytyki utylitaryzmu = Selected Topics of Criticism of Utilitarianism Andrzej Stoiński s. 369-383
Современная политическая риторика : игнорирование смыслов как стремление властвовать = Contemporary Political Rhetoric : Ignoring the Meanings as the Desire to Dominate = Współczesna retoryka polityczna : ignorowanie znaczenia jako pragnienie dominacji Walentyn N. Wandyszew s. 385-395
Liberalizm i jego odczarowywanie, czyli o postulatach liberalizmu socjalnego = Liberalism and Its Breaking the Spell, Namely about the Postulates of Social Liberalism Magdalena Monika Uzarewicz s. 397-407
Logiczne podstawy etyki – metaetyka Tadeusza Czeżowskiego = Logical Foundations of Ethics – Metaethics of Tadeusz Czeżowski Katarzyna Ossowska s. 409-423
Mity nowoczesnego wychowania w cieniu kryzysu myśli Oświecenia : Rousseau a Nietzsche = Myths of Moder Upbringing in the Shadow of Enlightenment Thought : Rousseau and Nietzsche Malwina Rolka s. 425-442
Znaczenie psychologii głębi Carla G. Junga dla filozofii wychowania i praktyki pedagogicznej = The Meaning of Carl G. Jung's Depth Psychology for Philosophy of Education and Pedagogical Practice Michał Kruszelnicki s. 443-462
Les personnes âgées dépandantes : des personnes fragiles ou vulnérables? = Dependent Elderly People : Fragile or Vulnerable? = Osoby starsze na utrzymaniu innych : delikatne czy bezbronne? Stéphane Aymand s. 463-477
O rozumieniu śmierci w antyku greckim i rzymskim = About the Meaning of Death in Greek and and Roman Antiquity Krzysztof Sobczak s. 479-502
Hierofanie wczesnośredniowiecznego mikrokosmosu : rozważania na kanwie rozdziału "De Vermibus" z Summy Rabana Maura (ok. 780-856) = Hierofanies of the Early Middle Ages Microcosm : Discourse Based on a "Summa" about "Worms" of Rabanus Maurus (780-856) Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn s. 503-514
"Istotna tożsamość «physis» i «techne»" - Heidegger i problem artefaktu w ekofilozofii = "Peculiar Sameness of «Physis» and «Techne»" - Heidegger and the Problem of Artifact in Eco-Philosophy Magdalena Hoły-Łuczaj s. 515-534
Humanizacja postindustrialnej przestrzeni miejskiej - przykład nowojorskiego parku High Line jako udanej rewitalizacji dawnej linii kolejowej = Humanisation of Post-Industrial Urban Space - The Example of New York High Line Park as Successful Revitalisation of Former Railway Line Wiesława Gadomska s. 535-545
Ewolucja gatunku ludzkiego w myśli Edwarda Abramowskiego i Henryka Bergsona = Edward Abramowski and Henri Bergson's Thoughts on the Evolution of the Human Species Maciej Łokucijewski s. 547-559
Chamstwo jako objaw wyczerpania kultury Jadwiga Mizińska s. 563-572
VII Festiwal Filozofii "Filozofia i Muzyka", Olsztyn 4-5 września 2014 Andrzej Kucner s. 573-576
Kino i filozofia : 5. Filozofia filmowo (Olsztyn, 24-25 września 2014) Łukasz Kamiński s. 577-580
Egzoteryczna rekonstrukcja Krzysztof Matuszewski Błażej Baszczak (aut. dzieła rec.) Małgorzata Kwietniewska (aut. dzieła rec.) s. 583-612
Heidegger wobec śmierci Zdzisław Kunicki Cristian Ciocan (aut. dzieła rec.) s. 613-615
Fasada i matrioszka Jacek Sobota Bartosz Brożek (aut. dzieła rec.) Michał Furman (aut. dzieła rec.) Frans de Waal (aut. dzieła rec.) s. 617-619
Nowa interpretacja wybranych pism George'a Berkeleya Marta Szymańska-Lewoszewska Daniel E. Flage (aut. dzieła rec.) s. 621-625
W obronie absolutności prawdy Katarzyna Ossowska Jacek Moroz (aut. dzieła rec.) s. 627-633
O twórczości cesarza kina japońskiego w 100. rocznicę urodzin Łukasz Kamiński Piotr Kletowski (aut. dzieła rec.) Wioletta Laskowska-Smoczyńska (aut. dzieła rec.) s. 635-638