Tytuł Humanistyka i Przyrodoznawstwo
ISSN 1234-4087
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Humanistyka i Przyrodoznawstwo
2005, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O kruchości idei postępu moralnego = On Fragility of the Idea of Moral Progress Witold Tulibacki s. 7-17
Antyredukcyjny obraz człowieka u Jürgena Habermasa = Antireductive Picture of a Human Being in Jürgen Habermas Józef Kożuchowski s. 19-34
Feuerbach – Stirner : spór o koncepcje człowieka = Feuerbach-Stirner : The Contestation about Man's Conception Ewa Starzyńska-Kościuszko s. 37-45
Prostomyślność jako podstawa terapii = Simple-mindedness as a Basis of the Therapy Alfred Skorupka s. 47-57
Procesy emocjonalne jako element relacji pomiędzy człowiekiem a przestrzenią ogrodu = Emotional Processes as an Element of Relations Between Man and Garden Space Aleksandra Lis s. 59-74
Rzecz i istnienie = Ding und Existenz Tomas Kačerauskas s. 75-88
Nowa formuła monadologii = New Formula of Monadology Krzysztof Kościuszko s. 89-98
Jednorodność czy różnorodność wszechświata = Isotropism or Diversity of the Universe Honorata Korpikiewicz s. 99-110
Kilka uwag o koncepcji filozofii Ludwiga Wittgensteina = Some Remarks Wittgenstein's Concept of Philosophy Maciej Przemysław Świerczyński s. 111-132
Filozofia liberalna a emancypacja kobiet : narodziny i rozwój feminizmu brytyjskiego = Liberal Philosophy and Emancipation : Beginnings and Development of British Feminism Anna Wojciechowska s. 133-150
Wizja Jawaharlala Nehru rozwoju gospodarczego niepodległych Indii = Jawaharlal Nehru Concept of Indian Economic Development Benon Gaziński s. 151-161
Nota redakcyjna Alina Motycka s. 164
Słowo wstępne do dyskusji nad książką "Spór o podmiot w filozofii współczesnej. Husserl, Heidegger, Gadamer, Jaspers" Maciej Potępa s. 165-175
Nowe rozumienie podmiotu w niemieckiej filozofii współczesnej Paweł Dybel s. 177-182
Przekształcenie idei podmiotu Włodzimierz Lorenc s. 183-188
"Podmiot aktywny" - contradictio in adiecto? Seweryn Blandzi Danilo Focca s. 189-197
Max Scheler, "Martin Heidegger - de homine" Jaromir Brejdak s. 199-206
Fenomenologia jako transcendentalna teoria polityczności Andrzej Gniazdowski s. 207-223
O podmiotowości uwagi inspirowanej Jaspersem Alina Motycka s. 225-230
Nieredukowalność i problematyczność podmiotu Zbigniew Zwoliński s. 231-247
Odpowiedź na zarzuty Maciej Potępa s. 249-259
"Anatomia" rozumienia Andrzej Kucner Jan Hartman (aut. dzieła rec.) s. 263-269
Historia i filozofia – zrozumieć siebie i świat Jarosławw Strzelecki Otfried Höffe (aut. dzieła rec.) s. 270-273
Spór o Herdera Monika Murawska Marion Heinz (aut. dzieła rec.) Maciej Potępa (aut. dzieła rec.) Zbigniew Zwoliński (aut. dzieła rec.) s. 274-280
Pro memoria Jacek Sobota Andrzej Moździerz (aut. dzieła rec.) Witold Tulibacki (aut. dzieła rec.) s. 281-283
Zwrot ku wartościom sakralnym – ratunkiem dla współczesnego człowieka Danuta Słaba Halina Romanowska-Łakomy (aut. dzieła rec.) s. 284-288
„Cyber-co”, czyli kilka uwag krytycznych do książki Jana Trąbki "Cyber-kultura" Jarosław Strzelecki Jan Trąbka (aut. dzieła rec.) s. 289-299
Technika dla społeczeństwa jutra : możliwości i granice społecznego kształtowania techniki Emilia Figura Armin Grunwald (aut. dzieła rec.) s. 300-301
Wieża Babel socjalistów Benon Gaziński F. A. von Hayek (aut. dzieła rec.) s. 302-310