Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Prorektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ds. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Małgorzata Tafil-Klawe s. 7-8
Czwarty numer Forum Bibliotek Medycznych Ryszard Żmuda s. 9-10
Czasopisma bibliotekarskie w Polsce – przegląd mocno subiektywny Grzegorz Marek Święćkowski s. 11-30
Periodyki wydawane przez uczelnie medyczne i instytuty naukowo badawcze resortu zdrowia (2001-2009) Izabela Nowakowska s. 31-61
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej (1952-2002) Jacek Drogosz s. 62-68
Źródła informacji dla bibliotekarzy medycznych – przegląd wybranych czasopism zagranicznych Jolanta Przyłuska s. 69-76
EBIB – Elektoroniczna Biblioteka – platforma cyfrowa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Iwona Sójkowska s. 77-83
Elektroniczne czasopisma dostępne w bibliotekach medycznych w 2009 roku Agnieszka Kupis s. 84-96
Drukowane czasopisma prenumerowane przez biblioteki medyczne w 2009 roku Anna Ajdukiewicz-Tarkowska s. 97-100
Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych w polskich bibliotekach medycznych Wiesława Kurc s. 101-103
Świat bez czasopism? Witold Kozakiewicz s. 104-114
Pokłosie zjazdu naukowego s. 115-116
XXVI Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych: Naukowa informacja medyczna w Polsce : Biblioteki medyczne wobec potrzeb środowisk medycznych oraz perspektywy ich rozwoju w realiach Unii Europejskiej : Bydgoszcz, 16-17 IX 2008 r. : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu : Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy : Biblioteka Główna Krzysztof Nierzwicki s. 117
    Zacytuj
  • Udostępnij
Program konferencji s. 118-119
Sponsorzy s. 120
Fotografie s. 121-150
Ekologia informacji i sposób na choroby informacyjne Ewa Głowacka s. 151-164
Zasoby medyczne w polskich bibliotekach cyfrowych Anna Ajdukiewicz-Tarkowska Paweł Tarkowski s. 164-180
Biblioteki cyfrowe nową ofertą usługową dla naukowych środowisk medycznych w Polsce Bożena Bednarek-Michalska s. 180-202
Repozytoria Open Access a dostęp do wiedzy medycznej Joanna Przyłuska s. 202-239
Narzędzia wspomagające zarządzanie czasem dla naukowców i bibliotekarzy Joanna Kukawska s. 239-253
Scopus – jak znaleźć informacje szybko i efektywnie Piotr Gołkiewicz s. 254-271
Wyszukiwanie informacji medycznej poprzez wyszukiwarki naukowe Anna Budzińska Kamila Kościańska s. 272-283
Technologia Wiki jako narzędzie przydatne do tworzenia wspólnych zasobów profesjonalnej informacji dla bibliotekarzy medycznych Barbara Niedźwiedzka s. 284-294
Semiotyka komunikacji nauki, czyli „Trójkąt Bermudzki” w praktyce Piotr M. Dobosz s. 295-296
Expertus Tree – nowoczesny sposób przeszukiwania zintegrowanych baz danych Polski Tezaurus Medyczny i Polska Bibliografia Lekarska Jacek Głębocki Grzegorz Pietruszewski s. 297-304
Zapotrzebowanie środowiska medycznego na naukową informację medyczną Radosława Staszak-Kowalska s. 304-320
Niezależna informacja o leku – czy idea wdrożona w krajach europejskich ma szansę rozwinąć się w Polsce? Spojrzenie bibliotekarza i farmaceuty Anna Uryga Ewa Zygadło s. 320-334
Współpraca lekarza z biblioteką medyczną: spojrzenie lekarza Jan Styczyński s. 335-350
Współpraca lekarza z biblioteką medyczną: spojrzenie bibliotekarza Monika Kubiak s. 350-364
Modele współpracy między biblioteką i działem nauki w zakresie tworzenia i wykorzystywania bibliografii dorobku naukowego Jacek Głębocki Grzegorz Pietruszewski s. 364-376
Naukowa informacja medyczna – konspekt zajęć dla studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Grzegorz Marek Święćkowski s. 376-384
Biblioteki naukowe wobec ustawy o prawie autorskim po implementacji przepisów Unii Europejskiej Bolesław Howorka s. 384-411
Nowości w medycznych bazach ProQuest Krzysztof Murawski s. 412-429
Zachowania informacyjne pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Dorota Dąbrowska-Charytoniuk s. 430-448
Internet platformą integracji usług i zasobów medycznej informacji naukowej w Uniwersytecie Jagiellońskim Beata Bator Michał Hanasiewicz Ireneusz Korfel Lucjan Stalmach Marta Stokaluk s. 448-471
Jakie są granice inwestowania w dostęp do wiedzy? Analiza kosztów zakupu statystyk wykorzystania zasobów elektronicznych w Bibliotece Głównej Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 2003-2007 Anna Grygorowicz Elżbieta Kraszewska Mirosława Modrzewska Małgorzata Omilian-Mucharska s. 472-505
Przystosowanie bazy PubMed z wykorzystaniem serwisów LinkOut i MyNCBI do potrzeb użytkowników Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Justyna Seiffert s. 506-522
Analizy bibliometryczne dla środowiska naukowego generowane na podstawie bazy danych Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Renata Birska Ewa Busse-Turczyńska s. 523-535
Analiza oczekiwań środowiska naukowego Uczelni a statystyki wykorzystania źródeł informacji Renata Sławińska Teresa Trzcianowska-Grzywacz s. 535-548
Serwisy EBSCO wspierające działalność bibliotek medycznych Leszek Czerwiński Teresa Górecka s. 548-582
Oferta EBSCO-IPS Anna Abramowska Leszek Czerwiński s. 582-593
Książki elektroniczne dla bibliotek medycznych Marcin Gabriel s. 593-611
Regionalny Program Operacyjny województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju infrastruktury kultury Michał Korolko s. 611-623
Dotacje pozabudżetowe w kreowaniu polityki bibliotecznej Teresa Szymorowska s. 624-633
Prezentacja programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej : fundusze dla bibliotek Małgorzata Świtalska-Bury s. 633-635
Regionalne Centrum Informacji Medycznej – dwa lata pracy na rzecz środowiska medycznego regionu kujawski-pomorskiego w zakresie naukowej informacji medycznej Daria Butrym Ireneusz Szreder s. 636-645
Znaczenie baz wiedzy systemu RIGHT w diagnostyce i leczeniu Antoni Zwiefka s. 646-661
Zachodniopomorski System Informacji Regionalnej i Naukowej – początek drogi Dagmara Budek s. 661-670
Nasze doświadczenia wobec potrzeb środowiska medycznego Arkadiusz Grzegorski s. 670-681
Forum Bibliotek Medycznych 2009 R. 2 nr 2 (4) Zbigniew Żmigrodzki s. 682-683
Summary of the Medical Library Forum Anna Wiśniewska s. 684-685
Wykaz Autorów Jolanta Piechota s. 686-688
Indeks osobowy i nazw geograficznych Renata Leszczyńska s. 689-704