Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Andrzej Lewiński s. 7
Wypowiedź Przewodniczącego Rady Programowej Forum Bibliotek Medycznych Michał Karasek s. 8
Głos Przewodniczącej Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich Ewa Dobrzyńska-Lankosz s. 9
Przedmowa Przewodniczącej Rady Dyrektorów Bibliotek Medycznych w Polsce Aniela Piotrowicz s. 10
Redaktor o czasopiśmie Forum Bibliotek Medycznych Ryszard Żmuda s. 11-14
Informator o bibliotekach medycznych Jan Dąbrowski s. 15-51
Informator o bibliotekach medycznych Jan Dąbrowski s. 15-51
Strony internetowe bibliotek uczelni medycznych i instytutów naukowych Jolanta Przyłuska s. 52-82
Kronika wydarzeń w bibliotekach medycznych za lata 2002-2008 Dagmara Budek s. 83-104
Kalendarium konferencji, sympozjów, seminariów, warsztatów i zjazdów naukowych bibliotek medycznych (1981-2008) Anna Strumiłło s. 105-110
Pokłosie zjazdów naukowych s. 111-112
XXII Konferencja szkoleniowa bibliotek medycznych : Rozwój zintegrowanych usług bibliotecznych : Warszawa, 23–24 VI 2003 r. s. 113-118
Fotografie s. 119-132
Standaryzacja usług bibliotecznych Aniela Piotrowicz s. 133-139
Misja bibliotek naukowych, a współpraca sieci bibliotek medycznych na rzecz użytkownika Renata Birska Ewa Busse-Turczyńska s. 140-149
Zakres usług wykonywanych przez akademickie biblioteki medyczne Ewa Grządzielewska Maria Posadzy s. 150-164
Strona www biblioteki prezentująca zintegrowane usługi biblioteczne Dagmara Budek Edyta Rogowska s. 165-170
Kryteria oceny jakości bibliotecznych witryn www Lucyna Modrzejewska s. 170-179
Technologie informatyczne w rozwoju zintegrowanych usług bibliotecznych – doświadczenia biblioteki medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Beata Bator Lucjan Stalmach Marta Stokaluk s. 180-186
Zintegrowane usługi biblioteczne w Głównej Bibliotece Lekarskiej Jacek Drogosz s. 186-193
Możliwości i ograniczenia bibliotek instytutów naukowych w zakresie zintegrowanych usług bibliotecznych Jolanta Przyłuska s. 193-197
Misja biblioteki naukowej a współpraca sieci bibliotek medycznych na rzecz użytkownika Lucyna Modrzejewska s. 197-203
Oferta usług Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Warszawie – kierunki rozwoju Irmina Utrata s. 204-212
Badania wykorzystania elektronicznych źródeł informacji przez pracowników Centrum Biostruktury Akademii Medycznej w Warszawie Agnieszka Czarnecka s. 212-236
Analiza wykorzystania baz pełnotekstowych w Bibliotece Głównej Akademii Medycznej w Bydgoszczy : na przykładzie ProQuest Medical Library i Academic Search Premier Halina Wanatowska s. 237-245
Znaczenie działań Biblioteki Głównej dla integracji środowiska uczelnianego na przykładzie Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Anna Majewska-Piątkowska s. 245-249
Kilka uwag o organizacji wypożyczeń dla studentów z początkiem nowego roku akademickiego Małgorzata Gorczewska Anna Grygorowicz s. 249-253
Prawo a biblioteki szkół wyższych Bolesław Howorka s. 254-261
Wnioski z Konferencji s. 262
Konferencja ogólnopolska z udziałem Gości Ryszard Żmuda s. 263
Informacje ogólne s. 264
Program s. 265-270
Fotografie s. 271-283
Powitanie Gości, Sponsorów i Uczestników Konferencji Ryszard Żmuda s. 284-286
Internet jako źródło informacji naukowej – wybrane aspekty Błażej Feret s. 286-307
Łódzka Akademicka Sieć Biblioteczna – konsorcjum bibliotek naukowych Piotr Szefliński s. 308-315
Konferencje problemowe bibliotek medycznych jako jedna z form współpracy Anna Grygorowicz s. 315-318
Sylwetka absolwenta studiów licencjackich: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu Piotr Szkutnik s. 318-320
Zastosowanie nowoczesnych technologii internetowych w nowej wersji systemu bibliograficzno-bibliometrycznego Expertus: stan obecny i kierunki rozwoju Jacek Głębocki Grzegorz Pietruszewski s. 320-345
Tworzenie katalogów centralnych w oparciu o systemy SOWA i SOWA-2 Leszek Masadyński s. 345-349
Miejsce biblioteki głównej – uczelnianego ośrodka informacji naukowej w projekcie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” Bolesław Howorka s. 350-360
Polka Bibliografia Lekarska - dobór materiałów i udostępnianie Jerzy Malecki s. 360-364
Uwagi o funkcjonowaniu Centralnego Katalogu Czasopism Zagranicznych w polskich bibliotekach medycznych w latach 2002–2003 Edward Pigoń s. 365-366
Kartoteka haseł przedmiotowych MeSH 2002 wersja angielsko-polska Anna Uryga s. 366-373
Bazy danych w bibliotekach medycznych w Polsce Dagmara Budek Edyta Rogowska s. 374-379
Wykorzystanie bazy MEDLINE do analizy polskiego piśmiennictwa z medycyny pracy Jolanta Przyłuska s. 379-388
Czasopisma elektroniczne – nowa forma komunikacji naukowej Danuta Dąbrowska-Charytoniuk s. 389-398
Katalog czasopism elektronicznych w Bibliotece Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Anna Majewska-Piątkowska Eugenia Popławska s. 398-400
Wybrane elementy biblioteki wirtualnej: digitalizacja zasobów bibliotecznych Regina Rohleder s. 400-404
Działalność informacyjna w Bibliotece Głównej Akademii Medycznej w Białymstoku Urszula Puszkiewicz s. 404-410
Biblioteka Główna Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy: działalność informacyjna Halina Wanatowska s. 410-414
Oddział Opracowania Rzeczowego i Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Gdańsku Aleksandra Hallmann-Mikołajczak Teresa Kurdziel s. 414-416
Prezentacja Działu Informacji Biblioteki Głównej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Anna Majewska-Piątkowska s. 416-418
Informacja Naukowa w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Beata Bator Ireneusz Korfel Marta Stokaluk s. 418-426
System informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Lublinie Ewa Busse-Turczyńska s. 426-435
Działalność informacyjna Biblioteki Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie Anna Hus s. 435-436
Informacja naukowa Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Łodzi Ewa Wieczorek s. 437-443
Trzydzieści lat informacji naukowej w Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. prof. Bolesława Szareckiego w Łodzi Krystyna Breker s. 443-445
Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Barbara Grala s. 445-446
Funkcja informacyjna biblioteki instytutowej Jolanta Przyłuska s. 447-451
Działalność informacyjna Biblioteki Naukowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi Dagmara Klim s. 451-453
Działalność informacyjna Biblioteki Głównej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość Ewa Grządzielewska Roma Hajduk Maria Haremza s. 453-460
Naukowa informacja medyczna w Bibliotece Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Ewa Olbromska Edyta Rogowska s. 461-463
Działalność informacyjna Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Warszawie Anna Kot s. 464-467
Działalność Biblioteki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie w zakresie informacji naukowej Renata Seweryniak s. 467-468
Informacja naukowa w Głównej Bibliotece Lekarskiej im. prof. Stanisława Konopki w Warszawie Jacek Drogosz s. 469-471
Działalność informacyjna biblioteki Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie: stan obecny Barbara Bugalska s. 471-475
Informacja naukowa w Bibliotece Naukowej Instytutu Kardiologii w Warszawie Halina Wilczyńska s. 475-477
Działalność informacyjna Biblioteki Naukowej Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Barbara Lampka-Jaworska s. 477-478
O Bibliotece Naukowej w Instytucie Reumatologicznym w Warszawie Anna Prończuk s. 478-479
Działalność informacyjna Biblioteki Naukowej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie Grzegorz M. Święćkowski s. 479-480
Działalność informacyjna Biblioteki Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie Danuta Augustynowicz Hanna Grodzka s. 480-483
Oddział Informacji Naukowej w Bibliotece Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: zmiana potrzeb i wymagań użytkowników oraz ról bibliotekarza Teresa Trzciankowska-Grzywacz s. 484-488
EAHIL – Europejskie Stowarzyszenie ds. Informacji Medycznej i Bibliotek: (konferencje i warsztaty) Ewa Grządzielewska s. 488-495
Rola bibliotekarzy medycznych w badaniach typu: ocena technologii medycznych (Health Technology Assessment) Barbara Niedźwiedzka s. 495-497
Forum Bibliotek Medycznych (2008 R. 1 nr 1) Jerzy Supady s. 498-499
Summary of the Medical Library Forum Elżbieta Magdalena Plewińska s. 500
Wykaz Autorów Michał Grabik s. 501-504
Wykaz Autorów Michał Grabik s. 501-504
Indeks osobowy i nazw geograficznych Magdalena Kaźmierczak s. 505-518