Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Kierownika Katedry Historii Nowożytnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Józef Mandziuk s. 7
Szósty rocznik Forum Bibliotek Medycznych Ryszard Żmuda s. 8-9
Akademicka droga łódzkiej medycyny Jan Berner s. 10-74
Informowanie społeczeństwa powinnością bibliotekarza i pracownika informacji naukowej : na marginesie poglądów Abrahama Flexnera Danuta Konieczna s. 75-79
Bibliotekarze dyplomowani Politechniki Wrocławskiej – ich pozycja i status w środowisku bibliotekarskim Marek Dubiński Mirosław Ziółek s. 80-88
Informacja medyczna w internecie Agata Trojanowska s. 89-100
Przemiany epoki internetu a sport Grażyna Prokurat s. 101-107
The success story of the menu − how health libraries shared an innovative marketing tool Bogumiła Bruc Witold Kozakiewicz Marie Källberg Tuulevi Ovaska s. 108-116
Jubileusz 10 – lecia Kronikarza (2002–2012): czasopisma Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Ryszard Żmuda s. 117-134
Państwowe Archiwa Centralne w Polsce: Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych, Narodowe Archiwum Cyfrowe Anna Koza s. 135-154
Zeskanowaliśmy, zdigitalizowaliśmy i opublikowaliśmy czyli cenne zbiory Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na jedno kliknięcie Piotr Krajewski s. 155-167
Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach Krzysztof Zioło s. 168-195
Miejsce Biblioteki Collegium Medicum UJ w sieci biblioteczno-informacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego i jej współpracy z Biblioteką Jagiellońską Ewa Dąbrowska s. 196-211
Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Marian Butkiewicz s. 212-224
Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w bibliotece akademickiej – na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego Tomasz Piestrzyński s. 225-237
Biblioteka Muzeum Zamkowego w Malborku Aleksandra Siuciak s. 238-265
Zmiany kultury organizacyjnej biblioteki na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Ewa Rudnicka s. 266-277
Starodruki w zbiorach Biblioteki Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Aleksandra Kojder s. 278-287
Nie tylko wartość marytoryczna – o walorach artystycznych starych druków medycznych w Bibliotece Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Piotr Kułak s. 288-298
Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Zbigniew Bela s. 299-338
Powstanie i rozwój Muzeum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Katarzyna Hanisz s. 339-347
Muzeum Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia Wojskowej Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Joanna Jeśman Czesław Jeśman s. 348-364
Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Anna Poniedziałek s. 365-373
Historia i współczesność Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej Oddział Muzeum Historycznego miasta stołecznego Warszawy Iwona Arabas Magdalena Ciepłowska s. 374-385
Czerwone Krzyże na Pancernym Szlaku – sesja naukowa i wystawa w Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (dawne Muzeum Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia) Łódź, 21 I 2012 r Magdalena Cybulska Agnieszka Jakubowska Czesław Jeśman Agnieszka Młudzik Malwina Pawlik s. 386-394
Bibliotekarz uwolniony – deregulacja czy degradacja?” – sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, zorganizowanej 12-14 czerwca 2013 r. przez Bibliotekę Uniwersytecką im. J. Giedroycia w Białymstoku Marek Dubiński Jadwiga Wojtczak s. 395-404
Sprawozdanie z konferencji „Bezpieczna farmakoterapia – jeden problem, różne spojrzenia” Wrocław, 16-17 V 2013 r. Ewa Zygadło-Kozaczuk s. 405-412
Informator o muzeach medycznych i farmaceutycznych Anna Ajdukiewicz-Tarkowska s. 413-440
Mgr Renata BIRSKA (ur. 1966) Lublin – AM Lucyna Smyk s. 441-445
Mgr Dagmara BUDEK (ur. 1964) Szczecin – PAM Danuta Jaworska s. 446-448
Mgr Maria BUGNO (1916-1991) Gdańsk – AM Elżbieta Tymińska s. 449-450
Lek. med. Julian DMITROWICZ (1912-1981) Łódź – AM Katarzyna Hanisz s. 451-453
Mgr Bolesław HOWORKA (ur. 1932) Poznań – AM Ryszard Żmuda s. 454-468
Mgr Zofia JASIŃSKA (1929-2013) Lublin – AM Zofia Lipniacka s. 469-473
Mgr Danuta JAWORSKA (ur. 1936) Szczecin – PAM Dagmara Budek s. 474-476
Mgr Samuel KLARREICH (1902-1976) Warszawa – AM Halina Dusińska s. 477-478
Mgr Krystyna KUBALA (ur. 1931) Białystok – AM Danuta Dąbrowska-Charytoniuk s. 479-480
Mgr Józefa de LAVAL (ur. 1937) Gdańsk – AM Anna Grygorowicz s. 481-485
Mgr inż. Stanisław LECZYCKI (ur. 1938) Wrocław – AM Ryszard Żmuda s. 486-488
Mgr Mirosława MÜLDNER-KURPETA (ur. 1943) Warszawa – AM Irmina Utrata s. 489-492
Mgr Weronika NIEZNANOWSKA (ur. 1932) Szczecin – PAM Dagmara Budek s. 493-494
Mgr inż. Leokadia PATYRA (1930-2013) Lublin – AM Renata Birska s. 495-496
Mgr Aniela PIOTROWICZ (ur. 1947) Poznań – AM Ryszard Żmuda s. 497-509
Mgr Jadwiga PIOTROWSKA (ur. 1928) Łódź AM Ryszard Żmuda s. 510-514
Mgr Helena RATAJ (1918-2008) Gdańsk – AM Katarzyna Dorocińska s. 515-517
Mgr Zdzisław SŁOMIŃSKI (1915-1989) Kraków – AM Ryszard Żmuda s. 518-520
Mgr Lucyna SMYK (ur. 1938) Lublin – AM Renata Birska s. 521-525
Mgr Władysław SZOT (ur. 1926) Kraków AM Ryszard Żmuda s. 526-529
Mgr Irmina UTRATA (ur. 1959) Warszawa – AM Agnieszka Czarnecka s. 530-532
Mgr Jan WALIŃSKI (1911-1983) Poznań – AM Bolesław Howorka s. 533-536
Bibliografia zawartości Kronikarza (2002/2003- 2011 Piotr Tomasz Cichocki s. 537-579
Forum Bibliotek Medycznych 2013 R. 6 nr 1 (11) Jadwiga Sadowska s. 580-584
Summary of the Medical Library Forum Anna Wiśniewska s. 585-586