Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Podsekretarza Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Maciej Banach s. 7
Jubileuszowy piąty rocznik Forum Bibliotek Medycznych Ryszard Żmuda s. 8-10
Współczesne problemy biblioteki naukowej Zbigniew Żmigrodzki s. 11-13
10 lat z NUKAT-em Maria Burchard s. 14-23
Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych Wiesława Tylman s. 24-43
British Council - tradycyjne i nowoczesne formy działalności Lidia Mikołajuk s. 44-57
Fundamentalne zmiany kulturowe w wynku medializacji wszystkich obszarów życia społeczno - gospodarczego i jednostkowego Marian Walczak s. 58-79
Forum Akademickie Piotr Kieraciński s. 80-88
Coroczne spotkania redaktorów gazet akademickich (1993-2012) Wiesław Makarewicz Tadeusz Zaleski s. 89-122
Synat i inni : komunikacja i informacja naukowa po reformie nauki i szkolnictwa wyższego Henryk Hollender s. 123-132
Cyfrowy świat nauki i kultury : czy zdołamy go ocalić? Aneta Januszko-Szakiel s. 133-143
Koncepcja tworzenia wykazu czasopism do celów punktacji jako rezultat analizy załącznika do komunikatu MNiSW z 19 września 2012 roku Jacek Głębocki Grzegorz Pietruszewski s. 144-160
Czy jest możliwy jednolity sposób opracowywania danych do oceny jednostek naukowych i innych wniosków? Anna Grygorowicz s. 161-166
Stanowisko dyrektorów Instytutów, Katedry i Zakładu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa w sprawie stanowisk w bibliotekach Dariusz Kuźmina s. 167-172
Ministerialna Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji naukowej Hanna Tadeusiewicz s. 173-175
Opinia Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich w sprawie projektu Ustawy (z dn. 6 marca 2012 r.) o zmianie ustaw regulujących wykonanie niektórych zawodów Ewa Dobrzyńska-Lankosz s. 176-177
Zderegulować czy...doregulować bibliotekarza (dyplomowanego) : głos w dyskusji, a może....dyskusyjny? Artur Jazdon s. 178-186
Technologie ITC w Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej Piotr Szefliński s. 187-195
Open Acces w naukach biomedycznych Anna Wałek s. 196-205
Wykorzystanie narzędzi Open Access do popularyzacji wiedzy medycznej wśród pacjentów i ich rodzin Bogumiła Bruc s. 206-212
Przewodnik po naukowych źródłach elektonicznych w zakresie stomatologii Barbara Grala-Kociak s. 213-219
Przygotowywanie prac dyplomowych oraz publikacji oryginalnych i przeglądowych w naukach biomedycznych Marcin Różalski Cezary Watała s. 220-246
XXX Jubileuszowa Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych: Otwarta biblioteka - otwarta nauka : Poznań 10- 12 IX 2012 r. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu : biblioteka Główna Aniela Piotrowicz s. 247-248
Program konferencji s. 249-252
Sponsorzy s. 253
Atrakcje Poznania s. 254-256
Przeobrażenia bibliotek uczelni medycznych efektem ścisłej współpracy i wymiany doświadczeń Aniela Piotrowicz s. 257-268
Trzydzieści lat minęło jak jeden dzień... Anna Grygorowicz s. 269-303
Przyszłość i kierunki rozwoju bibliotek medycznych Olga Badziągowska Magdalena Kotlarek - Naskręt s. 304-309
Organizacja przestrzeni biblioteki, a oczekiwania użytkowników biblioteki uczelnianej Dagmara Budek Agnieszka Tupikowska s. 309-319
Frontem do czytelnika, czyli realizacja idei otwartości w Bibliotece Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Piotr Krajewski Kamila Mamorska s. 320-336
Film o nowej Bibliotece Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Agnieszka Czarnecka Irmina Utrata s. 337-350
Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi miejscem otwartym na ponadstandardowe oczekiwania użytkowników Anna Strumiłło s. 351-361
Otwarci na wielokulturowość – studenci obcojęzyczni w Bibliotece Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Renata Klimko edyta Rogowska Marzena Taterczyńska s. 362-373
System biblioteczno – informacyjny Uczelni przez pryzmat nowych inwestycji Renata Sławińska s. 374-380
Funkcjonowanie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w otwartej przestrzeni – dwa lata doświadczeń Ewa Grządzielewska Roma Hajduk Maria Kuczkowska Renata Rybarczyk s. 381-399
Biblioteka medyczna w internecie – przestrzeń zorientowana na użytkownika Anna Ajdukiewicz - Tarkowska Grzegorz Wiśniewski s. 400-412
Ocenianie systemów informacyjnych przez użytkowników – problemy projektowania badań i interpretacji wyników Mirosław Górny s. 413-424
Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Open Access w Polsce – Otwarta nauka i edukacja, Bydgoszcz 13–14 kwietnia 2012 r. Teresa Krzyżaniak Małgorzata Slesar s. 425-430
Polskie czasopisma medyczne a wykorzystanie technologii informacyjnych Justyna Maczuga Jolanta Przyłuska Anna Radomska s. 430-440
Certyfikacja HONcode internetowych źródeł medycznych wyznacznikiem jakości w otwartym dostępie do wiedzy Krzysztof Gościniak Krzysztof Noga s. 441-450
Open Access a wybrane wskaźniki bibliometryczne Bartłomiej Siek s. 451-461
Otwarty dostęp do wiedzy na przykładzie strony internetowej Biblioteki Głównej SUM w Katowicach Krzysztof Gościniak Krzysztof Noga s. 462-471
Jak opublikować artykuł według zasad Open Access – porady dla autorów publikacji medycznych Jolanta Przyłuska s. 471-477
Dodaj zakładkę – open access journals z zakresu nauk farmaceutycznych i pokrewnych Izabela Nowakowska s. 477-485
Konsorcja i licencje krajowe : pytanie o bilans kosztów i efektów Jolanta Stępniak s. 486-498
Dlaczego i jak prawo autorskie ogranicza otwieranie zasobów nauki? Bożena Bednarek-Michalska s. 499-508
Biblioteki naukowe i dozwolony użytek chronionych utworów Bolesław Howorka s. 508-520
Dlaczego za dostęp do pewnych zasobów wiedzy (danych) musimy zapłacić, inne zaś dostępne są bezpłatnie - próba weryfikacji idei otwartego dostępu do zasobów wiedzy Marzena Kowalska s. 521-526
Otwarta biblioteka - otwarty bibliotekarz (project 23 for EAHIL) Witold Kozakiewicz s. 527-533
Otwarta nauka kontra monopol autorski - jak studenci pierwszego roku studiów doktoranckich postrzegają swoje prawa w odniesieniu do własnych utworów o charakterze naukowym Anastazja Śniechowska-Karpińska s. 534-543
EAHIL 2013 workshop, Sztokholm 12 - 14 lipca 2013 Witold Kozakiewicz s. 543-545
Wnioski i postulaty z Konferencji w Poznaniu s. 546
Informator o Redakcjach gazet akademickich w 2012 roku Katarzyna Jarkiewicz s. 547-590
Bibliografia czasopism akademickich o profilu informacyjnym (1989-2012) Anna Strumiłło s. 591-624
Prof. dr hab. med. Leszek BABLOK (ur.1940) lekarz, położnik ginekolog, kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Irmina Utrata s. 625-638
Prof. dr hab. med. Maria CHOSIA (ur. 1949) lekarz, patomorfolog, kierownik Studium Doktoranckiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Pracowni Histopatologicznej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie Dagmara Budek s. 639-656
Prof. dr hab. med. Maria CHOSIA (ur. 1949) lekarz, patomorfolog, kierownik Studium Doktoranckiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Pracowni Histopatologicznej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie Dagmara Budek s. 639-656
Prof. dr hab. med. Gerard DREWA (ur. 1941) biolog, dziekan Wydziału Lekarskiego, prorektor ds. studenckich, kierownik Katedry i Zakładu Biologii Medycznej Akademii Medycznej im. Ludwika Rydgiera w Bydgposzczy, następnie Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Anna Garczewska s. 657-682
Prof. dr hab. med. Maria MAZURKIEWICZ (ur. 1952) lekarz, onkolog, ordynator II Oddziału Radioterapii z Pododdziałem Chemioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, kierownik Katedry i Zakładu Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Renata Birska s. 683-698
XXX Jubileuszowa Konferencja w Poznaniu, 10-12 IX 2012 r. s. 699-732
Forum Bibliotek Medycznych 2012 R. 5 nr 1(9) Anna Sitarska s. 733-740
Summary Kinga Studzińska-Pasieka s. 741-742