Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Łodzi doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Marek Pawlikowski s. 7-8
Czternasty numer Forum Bibliotek Medycznych Ryszard Żmuda s. 9-11
Contribution of Polish Physicians Concerning the Medicine Development in Ukraine (Second Half of the XIX – Beginning of the XX Century) Raisa Pavlenko s. 12-15
Serwisy społecznościowe dla naukowców (SSN) na przykładzie ResearchGate i Academia.edu Ewa A. Rozkosz s. 16-24
Jak dzielić się wiedzą – dotacje na innowacje w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi Jolanta Przyłuska s. 25-31
Biblio-Google-metria Bartłomiej Siek s. 32-37
How should modern library respond to needs of a university? Josef Dzivak s. 38-43
Who will build the library catalogues? MARC and ONIX: an old concept and a new perspective Szabolcs Dancs s. 44-49
Użytkownik w bibliotece uczelni : wybrane aspekty prawne, stan sprzed lat i obecny Bolesław Howorka s. 50-62
Organizacja przestrzeni i usług w bibliotece akademickiej Wioletta Lendzion Alicja Portacha s. 63-73
Informacja centralna o zbiorach bibliotek specjalistycznych Iwona Wiśniewska s. 74-77
Wizja nowoczesnej biblioteki instytutowej – a zakres kompetencji bibliotekarza Ewa Mąka s. 78-91
SUSHI – jak to ugryźć? Czyli o standaryzacji i gromadzeniu statystyk wykorzystania zasobów elektronicznych na przykładzie Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Piotr Krajewski s. 92-106
Cyfrowa Biblioteka Medyczna UJ CM – powstanie, realizacja, rozwój Jolanta Cieśla Elżbieta Ryś Lucjan Stalmach Anna Uryga s. 107-125
Kolekcja Instytutu Medycyny Pracy w Łódzkiej Regionalnej Bibliotece Cyfrowej CYBRA Justyna Ortman Jolanta Przyłuska Anna Radomska s. 126-134
„Jak nas widzą, tak nas piszą…” – opinie użytkowników na temat Biblioteki GłównejUniwersytetu Medycznego w Lublinie – badanie pilotażowe Anastazja Śniechowska -Karpińska Renata Birska Elżbieta Drożdż Małgorzata Zając s. 135-155
Strona www Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie narzędziem komunikacji z użytkownikiem Katarzyna Maćkiewicz s. 156-164
Użytkownik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i jego potrzeby na podstawie badania ankietowego Roma Hajduk Maria Haremza Maria Kuczkowska s. 165-175
Początki samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, a Główna Biblioteka Lekarska Oodział w Radomiu jako źródło podnoszenia kwalifikacji zawodowych Halina Bonatowska Wojciech Giermaziak s. 176-189
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie – dziedzictwo i nowa lokalizacja Tomasz Kudroń s. 190-204
Biblioteka elektroniczna przyszłości – optymalny model organizowania dostępu do książek elektronicznych Urszula Anna Wojtasik s. 205-214
Badanie potrzeb informacyjnych wśród lekarzy – doktorantów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: wyniki ankiet z lat 2012 – 2014 Ewa Zygadło-Kozaczuk s. 215-218
Szok kulturowy wśród studentów English Division Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – fakt czy mit? Katarzyna Błaszkowska Agnieszka Milewska s. 219-238
Umiędzynarodowienie biblioteki – badania satysfakcji studentów medycynyEnglish Division Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Scholastyka Baran Katarzyna Bikowska s. 239-251
Bariery informacyjne obcokrajowców w dostępie do informacji naukowej na przykładzie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Agata Trojanowska s. 252-268
Tworzenie kursów e-learningowych – wyzwanie dla współczesnego bibliotekarza uczelnianego Dagmara Budek Edyta Rogowska s. 269-275
Ocena szkoleń użytkowników i analiza wykorzystania zasobów medycznej informacji naukowej punktem wyjścia dla nowego portalu biblioteki Monika Niewalda Maria Stachura-Chatłas Anna Uryga s. 276-290
E-learning dla bibliotekarzy – sposób na poszerzanie kompetencji zawodowych Dagmara Budek Edyta Rogowska s. 291-302
E-learning jako narzędzie wspomagające proces uczenia Dorota Górska s. 303-317
Projektowanie modułu sprawdzającego na platformie e-learningowej Moodle – prezentacja doświadczeń Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Małgorzata Zając s. 318-326
Nauczanie medycyny w Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. prof. Bolesława Szareckiego w Łodzi Czesław Jeśman s. 327-348
Nowoczesne narzędzia edukacji i komunikacji – jak z nich korzystać Wojciech Dołkowski s. 349-350
Rola i rozwój kompetencji bibliotekarzy klinicznych Ewa Zygadło-Kozaczuk s. 351-355
XXXII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych: „Biblioteka i jej otoczenie w epoce googl’a” : Warszawa – WUM, 15-17 IX 2014 r. Irmina Utrata s. 356-359
Wystąpienie prezesa okręgowej rady lekarskiej w Warszawie Andrzej Sawoni s. 360-365
Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź – IMP, 4 VI 2014 r Jolanta Przyłuska s. 366-370
Biblioteka, książka, informacja, internet : Lublin – UMCS, 16-17 X 2014 r. Barbara Mikulska s. 371-382
„Biblioteki we współczesnym systemie prawnym Polski i Unii Europejskiej” – sprawozdanie z VI Konferencji Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich. Wrocław, 5 XII 2014 r Emilia Czerniejewska Marek Dubiński Ewa Rudnicka s. 383-393
Wyjazd w ramach programu Erasmus Mundus – INTACT na Uniwersytet Kathmandu w Nepalu w dniach 22 VIII - 21 IX 2014 r. Jolanta Wróbel s. 394-411
Sylwetka Stelli Fronczak w 85 rocznicę urodzin, 60 – lecie pracy zawodowej Ryszard Żmuda s. 412-417
Słowo na otwarcie konferencji Zofia Zwolska s. 418-419
Życie rodzinne i zawodowe Stelli Fronczak Ewa Rowińska-Zakrzewska Zofia Zwolska s. 420-451
Nestorka bibliotekarstwa medycznego Stella Fronczak Halina Wilczyńska s. 452-464
Kijów Stelli Fronczak Krzysztof Królikowski s. 465-486
Czytała wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Zaczarowana dorożka Zofia Kucówna s. 487-489
Mądra Białogłowa Zofia Zwolska s. 490
Stella z Kijowa Maria Ciesielska s. 490
Gratulacje, wyrazy uznania, podziękowania - Rektor UM w Łodzi Paweł Górski s. 491
Dyrektor Muzeum Historii Medycyny WUM Edward Towpik s. 492
Przewodniczący RW KDBASP Marek M. Górski s. 493
Przewodnicząca KDBAUM Anna Grygorowicz s. 494
Prezesi ABE-IPS Grzegorz Majerowicz Marek Nowakowski s. 495
Prezes PSM na Ukrainie Anatol Święcicki s. 496
Dyrektor BG PUM w Szczecinie Dagmara Budek s. 497
Dyrektor NNMBU w Kijowie Raisa Pavlenko s. 498-499
Droga pani Stello [...] Maria Wisniewski s. 500
Prezes Wydawnictwa Blue Sparks Publishing Group Anna Łuczyńska s. 501
Splendor Systemy Informacyjne Jacek Głębocki s. 502
Janina Fetlińska (1952 – 2010) kalendarium wspomnień Wojciech Giermaziak Beata Postołowicz s. 503-517
Życie i działalność koszalińskiego chirurga Leona Koniecznego (1924-2009) założyciela i pierwszego kierownika Biblioteki Lekarskiej Wojciech Giermaziak Alicja Woźniakowska s. 518-525
Pamięci dr Adama Parlińskiego (1906-1980) Wojciech Giermaziak Danuta Korzon s. 526-546
XXXII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych Warszawa – WUM, 15-17 IX 2014 r. s. 547-592
Forum Bibliotek Medycznych 2014 R. 7 nr 2 (14) Bożena Koredczuk s. 593-597
Summary of the Medical Library Forum 2014 R. 7 nr 2 (14) Anna Wiśniewska s. 598-600