Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia
ISSN 0239-4251
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia
2005, Tom 60

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesor Mieczysław Wieliczko. Sylwetka naukowa historyka Tadeusz Radzik s. 9-13
Bibliografia prac dr. hab. Mieczysława Wieliczki, prof. UMCS Robert Litwiński s. 15-39
W niewoli u Szamila Wiesław Caban s. 55-62
Polacy w nurcie przeobrażania kulturowego Kaukazu w XIX i na początku XX wieku Andrzej Chodubski s. 63-75
  Zacytuj
 • Udostępnij
Stefana Żeromskiego kontakty z Ouarville Wiesław Śladkowski s. 77-88
  Zacytuj
 • Udostępnij
Biskup Hermann Wilhelm Berning i kardynał August Hlond a duszpasterstwo mniejszości wyznaniowo-etnicznych Zygmunt Zieliński s. 99-108
Losy duchowieństwa polskiego w Białoruskiej SRS po II wojnie światowej - na przykładzie ks. Władysława Mączki (1897-1982) Roman Dzwonkowski s. 121-125
Źródła do dziejów Polonii amerykańskiej w zasobie Archiwum Akt Nowych w Warszawie Edward Kołodziej s. 127-136
Scenariusze i procedura aneksji przez ZSRR ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej po 17 września 1939 roku Michał Gnatowski s. 139-147
  Zacytuj
 • Udostępnij
O nieprawidłowościach w polityce władz radzieckich zachodnich obwodów Ukraińskiej SRR wobec wspólnot wyznaniowych 1939-1941 Albin Głowacki s. 149-158
Białostocczyzna w radzieckiej polityce okupacyjnej 1939-1944. Zarys problematyki Daniel Boćkowski s. 159-181
  Zacytuj
 • Udostępnij
Internowanie 10. Brygady Kawalerii (zmotoryzowanej) na Węgrzech w 1939 roku Jerzy Majka s. 183-191
  Zacytuj
 • Udostępnij
Obcy wśród swoich : losy gen. dyw. Sławoja Felicjana Składkowskiego w latach 1939-1941 Marek Sioma s. 193-207
Warunki życia wysiedlonych w dystrykcie lubelskim w latach 1939-1944 Janusz Kłapeć s. 209-220
Kwestia żydowska i ukraińska w polityce okupanta niemieckiego na Lubelszczyźnie w doniesieniach "Biuletynu Informacyjnego" 1940-1941 Tadeusz Radzik s. 221-227
Śladami polskich dzieci-tułaczy w czasie II wojny światowej Krystyna Wróbel-Lipowa s. 229-243
Straty osobowe archeologii polskiej w czasie II wojny światowej : próba uzupełnień Jan Gurba s. 257-264
Policyjne losy w czasie II wojny światowej : starszy posterunkowy Policji Państwowej Paweł Nowak Robert Litwiński s. 265-278
Dziennik Hansa Franka i okoliczności jego pozyskania przez Polskę w roku 1947 Ryszard Kotarba s. 279-289
Między małą a wielką ojczyzną : refleksja historyka Władysław Serczyk s. 293-299
Miasteczko (osada) i sąsiedztwo na przełomie XIX i XX wieku Album Koprukowaniak s. 301-312
Gmina Ułęż w podziałach terytorialnych w XIX i XX wieku Marek Mądzik s. 313-322
Działalność Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem w środowisku młodzieżowym i robotniczym w województwie lubelskim Emil Horoch s. 323-334
"Cud lubelski" na łamach prasy Mariusz Mazur s. 335-351
Namyślin w powiecie chojeńskim w pierwszych latach powojennych Feliks Kiryk s. 353-360
I pozostanie w pamięci ludu Podhala Antoni Kuczyński s. 361-370
Jerzy Rudlicki, konstruktor zapomniany? Wojciech Czajka s. 371-387
Wychowawcza działalność Kościoła na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku w ramach stowarzyszeń rzemieślniczych i gospodarczych Edward Walewander s. 391-399
Estońskie drogi do wolności - przez Warszawę Jan Lewandowski s. 401-406
Zamach na marszałka Józefa Piłsudskiego Grzegorz Mazur s. 407-417
Polityka administracyjna władz polskich na Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1926 Waldemar Kozyra s. 419-440
Uzbrojenie 1. pułku strzelców podhalańskich w latach 1918-1939 Andrzej Kostankiewicz s. 441-449
Postawa społeczności ukraińskiej w Drugiej Rzeczypospolitej wobec "wielkiego głodu" na Ukrainie w latach 1932-1933 Roman Wysocki s. 451-464
Kwestia ukraińska w paryskich "Zeszytach Historycznych" Andrzej Stępnik s. 465-478
Dwugłos w sprawie zadań i funkcji archiwum uniwersyteckiego Anna Łosowska Janusz Łosowski s. 479-501