Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia
ISSN 0239-4251
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia
1999/2000, Tom 54/55

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historyk dziejów społecznych idei politycznych i oświaty przełomu XIX i XX stulecia Wiesław Śladkowski s. 9-14
Bibliografia prac prof. dr. hab. Albina K oprukowniaka za lata 1955-1999 Stanisław Wiśniewski s. 15-40
Legalne i nielegalne kontakty biskupów polskich z Rzymem w czasach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego Jan Ziółek s. 43-48
Mołdawia i Woloszczyzna po kongresie wiedeńskim (1815-1831) Małgorzata Willaume s. 49-53
Sprawa polska w myśli politycznej Michała Katkowa Leszek Piątkowski s. 55-64
Pobór rekruta z Królestwa Polskiego do armii carskiej po upadku powstania styczniowego Wiesław Caban s. 65-73
Wizje integrującej się Europy w polskiej myśli politycznej okresu zaborów Stanisław Michałowski s. 75-85
Próby reform rosyjskiego systemu prasowego w przededniu rewolucji 1905 roku Henryk Bałabuch s. 87-101
Polonofilska działalność Laurence Almy Tademy w czasie I wojn y światowej Joanna Złotkiewicz-Kłębukowska s. 103-114
Wokół wojennych rozważań o charakterze narodowym Polaków Wojciech Wrzesiński s. 115-125
Obóz niepodległościowy wobec Litwy i Białorusi w czasie I wojny światowej Jan Lewandowski s. 127-135
Polacy u schyłku II wojny: postawy i przewartościowania Zygmunt Mańkowski s. 137-146
Uroczystości akademickie w Zamościu w XVI-XVIII wieku Henryk Gmiterek s. 149-158
Szkoła i wychowanie w Królestwie Polskim w początkach lat trzydziestych XIX stulecia Karol Poznański s. 159-183, 3
Jak pisać historię chłopów polskich? : uwagi i refleksje Stanisława Egberta Koźmiana Zofia Gołębiowska s. 187-197
Synteza dziejów polskiego chlopa w "Historii chłopów polskich" Aleksandra Swiętochowskiego Antoni Krawczyk s. 199-207
Stosunek ziemiaństwa Królestwa Polskiego do zarobkowania pozarolniczego i dodatkowego chłopów w okresie pouwłaszczeniowym (1864 -1913) Józef Śmiałowski s. 209-217
Ludowcy wobec tradycji historycznej (do 1918 roku) Alicja Wójcik s. 219-226
Władza w myśli politycznej ruchu ludowego (1918-1939) Jan Jachymek s. 227-236
Ukraińcy na wyższych uczelniach Lwowa 1923-1926 Andrzej Pilch s. 239-246
Białorusini w Sejmie RP II kadencji 1928-1930 Zbigniew Zaporowski s. 247-259
Władysław Wielhorski jako badacz problematyki litewskiej i białoruskiej Janusz Wiśnicki s. 261-270
Próby odbudowy lemkowskich tradycji kulturowych na Podkarpaciu Janusz Albin s. 271-282
Antysemityzm na lamach prasy polskiej po 1989 roku Włodzimierz Mich s. 283-293
Działalność organizacji polskich w Pradze na przełomie XIX i XX wieku Jakub Jasiński s. 297-316
Kőbánya; chłopska, robotnicza, polska dzielnica Budapesztu na przełomie XIX-XX wieku Mieczysław Wieliczko s. 3, 317-327
Harcerstwo polskie w Austrii w latach 1915-1939 Władysław S. Kucharski s. 329-336
Z badań nad problemami życia religijnego Polaków w Niemczech w latach międzywojennych Henryk Chałupczak s. 337-347
Kazimiery Iłłakowiczówny kontakty z Polonią węgierską Urszula Kaczmarek s. 349-359
Geneza i powstanie Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii Tadeusz Radzik s. 361-368
Odrodzenie Związku Harcerstwa Polskiego w latach dziewięćdziesiątych w Danii Edward Olszewski s. 369-378
Wyposażenie domów mieszczan Staszowa w pierwszej połowie XIX wieku Krystyna Wróbel-Lipowa s. 381-388
Z dziejów hrubieszowskich zakładów dobroczynnych w XIX stuleciu Marek Mądzik s. 389-398
Przemysł drzewny na Lubelszczyźnie w latach 1864-1914 Bronisław Mikulec s. 399-410
Narodziny Lubelskiego Towarzystwa Lekarskiego w 1874 roku Stanisław Wiśniewski s. 411-432
Grupa kierownicza Obozu Zjednoczenia Narodowego na Lubelszczyźnie Emil Horoch s. 433-437
Résumé s. 439-442