Znaleziono 148 artykułów

Andrzej Wyrobisz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wspomnienie o Profesorze Stefanie Kieniewiczu jako Redaktorze Naczelnym "Przeglądu Historycznego" w latach 1952-1992 Andrzej Wyrobisz s. 1-4
Regiony historyczne Polski średniowiecznej i nowożytnej : (do końca XVIII wieku) Andrzej Wyrobisz s. 10-21
Handel w Solcu nad Wisłą do końca XVIII wieku : przyczynki do historii rynku wewnętrznego w Polsce przedrozbiorowej Andrzej Wyrobisz s. 15-48
Rola miast prywatnych w Polsce w XVI i XVII wieku Andrzej Wyrobisz s. 19-46
Typy funkcjonalne miast polskich w XVI-XVIII w. Andrzej Wyrobisz s. 25-49
Mieszczanie w opinii staropolskich literatów Andrzej Wyrobisz s. 51-77
Ludzie polskiego baroku : (w związku z książką Zbigniewa Kuchowicza, Człowiek polskiego baroku, Łódź 1992, s. 229, 31 ilustr.) Andrzej Wyrobisz Zbigniew Kuchowicz (aut. dzieła rec.) s. 89-101
„Flemish art and architecture 1585–1700”, Hans Vlieghe, Yale 1998 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Hans Vlieghe (aut. dzieła rec.) s. 94-99
"Zones of Fracture in Modern Europe: the Baltic Countries, the Balkans, and Northern Italy. Zone di frattura in epoca moderna: Il Baltico, i Balcani e l’Italia settentrionale", red. Almut Bues, Wiesbaden 2005 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Almut Bues (aut. dzieła rec.) s. 97-100
"Frontiers of Heresy. The Spanish Inquisition from the Basque Lands to Sicily", William Monter, Cambridge - New York - Port Chester - Melbourne - Sydney 1990 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz William Monter (aut. dzieła rec.) s. 100-103
Małe miasta i ich mieszkańcy w późnośredniowiecznej i wczesnonowożytnej Polsce : (w związku z książką Agnieszki Bartoszewicz, Czas w małych miastach. Studium z dziejów kultury umysłowej późnośredniowiecznej Polski, Warszawa-Pułtusk 2003) Andrzej Wyrobisz Bartoszewia Bartoszewicz (aut. dzieła rec.) s. 101-108
Kilka uwag o badaniach nad elitami w miastach Polski przedrozbiorowej Andrzej Wyrobisz Janusz Łosowski (aut. dzieła rec.) s. 115-117
„W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI – XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne”, Andrzej Karpiński, Warszawa 2000 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Andrzej Karpiński (aut. dzieła rec.) s. 120-123
"Paris city councillors in the sixteenth century. The politics of patrimony", Barbara B. Diefendorf, Princeton, N. J. 1983 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Barbara B. Diefendorf (aut. dzieła rec.) s. 123-126
Badania nad historią małych miast w Polsce : (w związku z książką St. Gierszewskiego, Struktura gospodarcza i funkcje rynkowe mniejszych miast województwa pomorskiego w XVI i XVII wieku, Gdańsk 1966) Andrzej Wyrobisz s. 124-137
"Ciudad Real 1500-1750. Growth, crisis and readjustments in teh Spanish economy", Carla Rahn Phillips, Cambridge-London 1979 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Carla Rahn Phillips (aut. dzieła rec.) s. 125-127
"Kitajskij gorod XI-XIII ww.: ekonomiczeskaja i socialnaja źizń", E. P. Stużina, Moskwa 1979 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz E. P. Stużina (aut. dzieła rec.) s. 129-133
"Fortece Rzeczypospolitej. Studium z dziejów budowy fortyfikacji stałych w państwie polsko–litewskim w XVII wieku", Bogusław Dybaś, Toruń 1998 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Bogusław Dybaś (aut. dzieła rec.) s. 130-132
Zagadnienie upadku rzemiosła i kryzysu gospodarczego miast w Polsce: wiek XVI czy XVII? : (w związku z pracami Maurycego Horna, Skutki ekonomiczne najazdów tatarskich z lat 1605-1633 na Ruś Czerwoną, Wrocław 1964; oraz, Rzemiosło miejskie województwa bełskiego w pierwszej połowie XVII wieku : zagadnienie kryzysu gospodarczego Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII wieku, Wrocław 1966) Andrzej Wyrobisz s. 132-138
"Prince Henry Revived. Image and Exemplarity in Early Modern England", ed. by Timothy Wilks, Southampton 2007 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Timothy Wilks (aut. dzieła rec.) s. 137-138
Małe miasto jako ośrodek rynku lokalnego i regionalnego na Pomorzu Gdańskim w XVII-XVIII w. : przykład Nowego nad Wisłą : (w związku z książką A. Pryłowski, Gospodarka Nowego n. Wisłą w latach 1662-1772. Problemy produkcji i wymiany, Bydgoszcz 1978) Józef Maroszek Andrzej Wyrobisz A. Pryłowski (aut. dzieła rec.) s. 139-145
"Ruch budowlany w miastach ziemi przemyskiej w latach 1550-1650 na tle przesłanek urbanizacyjnych", Maurycy Horn, Opole 1968 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Maurycy Horn (aut. dzieła rec.) s. 141-144
"Zwoleń - dzieje miasta i ziemi", pod red. Kazimierza Myślińskiego, Lublin 1976 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Kazimierz Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 142-144
"Mieszczaństwo krakowskie XVII w. : z badań nad strukturą społeczną miasta", Janina Bieniarzówna, Kraków 1969 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Janina Bieniarzówna (aut. dzieła rec.) s. 144-145
Sodoma i Gomora we wczesnorenesansowej Florencji : (w związku z książką Michaela Rocke'a, Forbidden Friendships. Homosexuality and Male Culture in Renaissance Florence, New York-Oxford 1996) Andrzej Wyrobisz Michael Rocke (aut. dzieła rec.) s. 145-162
Nowe koncepcje w badaniach nad historią miast europejskich Andrzej Wyrobisz s. 155-174
"Sibirskije goroda XVII - naczała XX wieka", Nowosibirsk 1981 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz s. 157-161
Pamięci Izy Bieżuńskiej-Małowist, historyka niewolnictwa, niezawodnego przyjaciela Pierre Lévêque Andrzej Wyrobisz (tłum.) s. 159-160, 489
"Architettura del sei e settecento a Venezia", Elena Bassi, Napoli 1962 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Ellena Bassi (aut. dzieła rec.) s. 159-162
"Oczierki po istorii gorodow Rossii końca XVII-naczała XVIII w.", Nina Borisowna Golikowa, Moskwa 1982 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Nina Borisowna Golikowa (aut. dzieła rec.) s. 164-174
Antoni Mączak (1928-2003) Andrzej Wyrobisz s. 165-167
„Crescita e declino delle città nell'Europa moderna (secoli XIV-XIX)”, red. Marco Belfanti, "Cheiron", R. 6, 1989 Andrzej Wyrobisz Marco Belfanti (aut. dzieła rec.) s. 166-168
„The pursuit of stability. Social relations in Elizabethan London”, Ian W. Archer, Cambridge [etc.] 1991 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Ian W. Archer (aut. dzieła rec.) s. 167-171
„Sztuka miast i mieszczaństwa XV-XVIII wieku w Europie Środkowowschodniej”, red. Jan Harasimowicz, Warszawa 1990 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Jan Harasimowicz (aut. dzieła rec.) s. 168-171
"Kancelarie miast szlacheckich województwa lubelskiego od XV do XVIII wieku", Janusz Łosowski, Lublin 1997 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Janusz Łosowski (aut. dzieła rec.) s. 169-171
"Krótka nauka budownicza dworów, pałaców, zamków podług nieba i zwyczaju polskiego", wyd. A. Miłobędzki, Wrocław 1957 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Adam Miłobędzki (aut. dzieła rec.) s. 169-173
„Architektura Warszawy XVII wieku”, Jolanta Putkowska, Warszawa 1991 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Jolanta Putkowska (aut. dzieła rec.) s. 175-177
"Dzieje Inowrocławia, t. 1", pod red. Mariana Biskupa, Wrocław [etc.] 1978 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 178
"Calvinistic economy and 17th century Dutch art", Erik Larsen with the collaboration of Jane P. Davidson, Kansas 1979 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Jane P. Davidson (aut. dzieła rec.) Erik Larsen (aut. dzieła rec.) s. 181-182
Teoria i praktyka budowy hiszpańskich miast kolonialnych w Ameryce Północnej w XVI-XVII w. Andrzej Wyrobisz s. 185-213
Budownictwo i architektura w Wenecji w XV wieku. Koegzystencja bizantyjskiej, gotyckiej i renesansowej sztuki budowania Andrzej Wyrobisz s. 187-215, 339
Odmieńcy i fałszerze Andrzej Wyrobisz s. 193-203
"Warszawskie rzemiosła artystyczne i budowlane w XV w.", Ewa Koczorowska-Pielińska, Warszawa 1959 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Ewa Koczorowska-Pielińska (aut. dzieła rec.) s. 197-199
"Women and work in pre-industrial England", wyd. Lindsay Charles i Lorna Duffin, The Oxford Women's Series, London [etc.] 1985 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Lindsay Charles (aut. dzieła rec.) Lorna Duffin (aut. dzieła rec.) s. 207-209
Nowe spojrzenie na historię obyczajów : (w związku z książką Marii Boguckiej, Staropolskie obyczaje w XVI-XVII wieku, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1994) Andrzej Wyrobisz Maria Bogucka (aut. dzieła rec.) s. 209-218
"Szlacheccy właściciele nieruchomości w miastach XVIII w.", Teresa Zielińska, Warszawa-Łódź 1987 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Teresa Zielińska (aut. dzieła rec.) s. 214-218
"A History of Contraception from Antiquity to the Present Day, Family, Sexuality and Social Relations in Past Times", Angus McLaren, Oxford 1990 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Angus McLaren (aut. dzieła rec.) s. 227-229
„Housecraft and statecraft. Domestic service in Renaissance Venice, 1400–1600”, Denis Romano, Baltimore-London 1996 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Denis Romano (aut. dzieła rec.) s. 245-247
Demagogia w historii. Socjotechnika czy żądza władzy? : (uwagi w związku z książką Mirosława Karwata, O demagogii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, s. 252, bibliografia) Andrzej Wyrobisz Mirosław Karwat (aut. dzieła rec.) s. 259-262
„Town and century in pre-industrial Spain. Cuenca, 1550-1870”, David Sven Reher, Cambridge 1990 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz David Sven Reher (aut. dzieła rec.) s. 260-262
„Studia z dziejów Kocka”, pod redakcją Ryszarda Szczygła, Lublin 2003 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Ryszard Szczygieł (aut. dzieła rec.) s. 287
"Dzieje Szkoły Lubelskiej przy kościele parafialnym św. Michała w XV-XVIII w.”, Władysław Froch, Lublin 1999 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Władysław Froch (aut. dzieła rec.) s. 290-291
"Sredniewiekowyj gorod Sredniej Azii", A. M. Bielenickij, I. B. Bientowicz, O. G. Bolszakow, Leningrad 1973 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz A. M. Bielenickij (aut. dzieła rec.) I. B. Bientowicz (aut. dzieła rec.) O. G. Bolszakow (aut. dzieła rec.) s. 291-296
"Gli incunaboli del contratto di apprendistato", Carlo Guido Mor, "Archivo Giuridico", t. CLXVI, fasc. 1-2, Modena 1964, [s. 9-45] : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Carlo Guido Mor (aut. dzieła rec.) s. 292-293
Rodzina w mieście doby przedprzemysłowej a życie gospodarcze : przegląd badań i problemów Andrzej Wyrobisz s. 305-330
Kilka uwag o bractwie kamieniarzy i statucie ratysbońskim z 1459 roku czyli jeszcze o strzechach budowlanych Andrzej Wyrobisz s. 306-318
Książka o genezie społeczeństwa represyjnego : (R. I. Moore, The Formation of a Persecuting Society. Power and deviance in Western Europe, 950-1250, Basil Blackwell, Oxford 1987, s. VIII, 168) Andrzej Wyrobisz R. I. Moore (aut. dzieła rec.) s. 309-314
„Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Studium demograficzno-społeczne”, Cezary Kuklo, Białystok 1998 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Cezary Kuklo (aut. dzieła rec.) s. 311-314
"Apparitions in Late Medieval and Renaissance Spain", William A. Christian Jr., Princeton 1981 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz William A. (aut. dzieła rec.) Jr. Christian (aut. dzieła rec.) s. 322-326
„Torivlja na Ukraïni. XIV - seredyna XVII stolittja. Volyn' i Naddniprjanscina”, red. V. M. Kravĉenko, N. M. Jakovenko, Kyiv 1990 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz N. M. Jakovenko (aut. dzieła rec.) V. M. Kravĉenko (aut. dzieła rec.) s. 324-326
„Gender and disorder in early modern Seville”, Mary Elizabeth Perry, Princeton 1990 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Mary Elizabeth Perry (aut. dzieła rec.) s. 331-335
"Dzieje Siedlec 1448-1918", Antoni Winter, Warszawa 1969 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Antoni Winter (aut. dzieła rec.) s. 331-332
"Miasta Kieleczyzny. Przemiany społeczno-gospodarcze 1815-1869", Stanisław Marcinkowski, Warszawa-Kraków 1980 : [recenzja] Elżbieta Kaczyńska Andrzej Wyrobisz Stanisław Marcinkowski (aut. dzieła rec.) s. 332-339
"Dahlberg w Polsce. Dziennik i ryciny szwedzkie z dziejów 'Potopu' 1656-1657", Bronisław Heyduk ; wstęp Adama Przybosia, Wrocław-Warszawa-Kraków 1971 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Bronisław Heyduk (aut. dzieła rec.) s. 342-344
"Studia z historii doktryn: Myśl polityczna starożytności", Grzegorz Leopold Seidler, Kraków 1961 ; "Myśl polityczna średniowiecza", Grzegorz Leopold Seidler, Kraków 1961 : [recenzja] Ewa Wipszycka Andrzej Wyrobisz Grzegorz Leopold Seidler (aut. dzieła rec.) s. 345-350
"Goroda i gorodskoje remiesło w Anglii w X-XII w.", J. A. Lewickij, Moskwa-Leningrad 1960 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz J. A. Lewickij (aut. dzieła rec.) s. 352-355
„Urban achievement in early modern Europe. Golden Ages in Antwerp, Amsterdam and London”, wyd . Patrick O’Brien, Derek Keene, Marjolein 't Hart, Herman van der Wee, Cambridge-New York 2001 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Marjolein Hart (aut. dzieła rec.) Derek Keene (aut. dzieła rec.) Patrick O’Brien (aut. dzieła rec.) Herman van der Wee (aut. dzieła rec.) s. 359-362
Liczba i rozmieszczenie hut szklanych w Małopolsce w XIV-XVII w. Andrzej Wyrobisz s. 366-388
Philologia : przyczynek do badań nad kulturą intelektualistów antycznych od Tukidydesa do Synezjusza i św. Augustyna Benedetto Bravo Andrzej Wyrobisz (tłum.) Edward Zwolski (tłum.) s. 367-405
"Dzieje Krakowa, t. 2", Janina Bieniarzówna, Jan M. Małecki, Kraków 1984 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Janina Bieniarzówna (aut. dzieła rec.) Jan M. Małecki (aut. dzieła rec.) s. 367-372
"Urbanisation und Bevölkerungsstruktur der Stadt Guatemala in der ausgehended Kolonialzeit. Eine sozialhistorische Analyse der Stadtverlegung und ihrer Auswirkungen auf die demographische, berufliche und soziale Gliederung der Bevölkerung (1773-1824)", Inge Langenberg, Köln-Wien 1981 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Inge Langenberg (aut. dzieła rec.) s. 370-373
„Fundacje i fundatorzy w średniowieczu i epoce nowożytnej”, pod red. naukową Edwarda Opalińskiego i Tomasza Wiślicza, Warszawa 2000 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Edward Opaliński (aut. dzieła rec.) Tomasz Wiślicz (aut. dzieła rec.) s. 372
"Honored Citizens of Barcelona : Patrician Culture and Class Relations, 1490-1714", James S. Amelang, Princeton 1986 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz James S. Amelang (aut. dzieła rec.) s. 372-376
"Mercaderes castellanos en el Golfo de Vizcaya (1475-1492)", Betsabe Caunedo del Potro, Madrid 1983 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Betsabe Caunedo del Potro (aut. dzieła rec.) s. 372-374
„Społeczeństwo Kordoby w czasach Kolumba, inkwizycji i rekonkwisty (przełom XV i XVI wieku)”, Mariusz Malinowski, Toruń 2000 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Mariusz Malinowski (aut. dzieła rec.) s. 373
"Przedmieścia średniowiecznego Torunia i Chełmna", Tomasz Jasiński, Poznań 1982 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Tomasz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 373-375
„The Jews in a Polish private town. The case of Opatów in the eighteenth century”, Gershon David Hundert, Baltimore-London 1992 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Gershon David Hundert (aut. dzieła rec.) s. 373-375
„III Janowieckie Spotkania Historyczne. „Mecenat kulturalny Firlejów”. „Firlejowie w tradycji lokalnej lubelszczyzny”, Janowiec nad Wisłą 2001 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz s. 374
"Goroda Sibiri (ekonomika, uprawlenie i kultura gorodow Sibiri w dosowietskij pieriod)", pod red. O. N. Wiłkowa, Nowosibirsk 1974; "Istorija gorodow Sibiri dosowietskogo pierioda (XVII-naczało XX w.)", pod red. O. N. Wiłkowa, Nowosibirsk 1977; "Goroda Sibiri (epocha feodalizma i kapitalizma)", pod red. O. N. Wiłkowa, Nowosibirsk 1978 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz O. N. Wiłkow (aut. dzieła rec.) s. 377-386
"Budownictwo murowane w Małopolsce w XIV i XV wieku", Andrzej Wyrobisz, Wrocław [etc.] 1963 : [recenzja] Barbara Winter Andrzej Wyrobisz (aut. dzieła rec.) s. 382-383
Tolerancja, nietolerancja i przesądy w Europie średniowiecznej i nowożytnej. Badania nad historią homoseksualizmu, stosunkiem społeczeństwa do homoseksualistów i nad udziałem homoseksualistów w kulturze Andrzej Wyrobisz s. 383-395
"Czastnowładielczeskije goroda Biełorussi w XVI-XVIII ww. (socjalno-ekonomiczeskije issledowanie istorii gorodow)", Anatolij P. Grickiewicz, Mińsk 1975; "Socjalno-politiczeskoje rozwitie gorodow Biełorussi w XVI - pierwoj połowienie XVII w.", Zinowij J. Kopysskij, Mińsk 1975 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Anatolij P. Grickiewicz (aut. dzieła rec.) Zinowij J. Kopysskij (aut. dzieła rec.) s. 392-396
Stefan Krzysztof Kuczyński : (1938-2010) Andrzej Wyrobisz s. 397-398
"Honor y honra en la España del siglo XVIII", Javier Guillamón Alvarez, Madrid 1981; "Honneur, morale et société dans l'Espagne de Philippe II", Claude Chauchadis, Paris 1984 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Javier Guillamón Alvarez (aut. dzieła rec.) Claude Chauchadis (aut. dzieła rec.) s. 399-403
Staropolskie wzorce rodziny i kobiety - żony i matki Andrzej Wyrobisz s. 405-421, 595
„Mother Clap's Molly House. The gay subculture in England 1700-1830”, Rictor Norton, London 1992 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Rictor Norton (aut. dzieła rec.) s. 414-418
"From Flanders to Florence. The Impact of Netherlandish Painting, 1400–1500", Paula Nuttall, New Haven-London 2004 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Paula Nuttall (aut. dzieła rec.) s. 421-423
"Instrukcijos feodalinių valdų administracjai Lietuvoje XVII-XIX a.", wyd. Zigmantas Kiaupa i Jūraté Kiaupiené, Vilnius 1985 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Zigmantas Kiaupa (aut. dzieła rec.) Jūraté Kiaupiené (aut. dzieła rec.) s. 430-431
"Les bâtisseurs des cathédrales", Jean Gimpel, Paris 1959 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Jean Gimpel (aut. dzieła rec.) s. 431-433
"Wielki strach" w Wenecji i we Florencji w XV wieku i jego możliwe przyczyny Andrzej Wyrobisz s. 457-466
Kobiety, rodzina i seks w republice arystokratycznej : (w związku z książką Danieli Hacke, Women, Sex and Marriage in Early Modern Venice, Ashgate Publishing Company, Burlington, VT — Aldershot 2004, s. XVI, 266) Andrzej Wyrobisz Daniela Hacke (aut. dzieła rec.) s. 465-469
Wizerunek mężczyzny w nowożytnej sztuce europejskiej. Jakiego mężczyzny? : (uwagi o książce Männlichkeit im Blick. Visuelle Inszenierungen in der Kunst seit der Frühen Neuzeit, wyd. Mechtild Fend i Marianne Koos, Köln-Weimar-Wien 2004, s. 274, 83 ilustracje) Andrzej Wyrobisz Mechtild Fend (aut. dzieła rec.) Marianne Koos (aut. dzieła rec.) s. 467-473
„Historia Polski w liczbach t. I: Państwo, Społeczeństwo”, Warszawa 2003 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz s. 479-480
"The Antichrist Girolamo of Ferrara, Greatest of all Hypocrites. A Manuscript of Marsilio Ficino's Apologia contra Savonarolam from the Collections at Bridwell Library", wyd. Volkhard Wels, Dallas 2006 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Volkhard Wels (aut. dzieła rec.) s. 481-482
"Patron i dwór. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku", pod red. Ewy Dubas-Urwanowicz i Jerzego Urwanowicza, Warszawa 2006 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Ewa Dubas-Urwanowicz (aut. dzieła rec.) Jerzy Urwanowicz (aut. dzieła rec.) s. 486-488
„Underworlds: organized crime in the Netherlands 1650-1800”, Florike Egmond, Cambridge 1993 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Florike Egmond (aut. dzieła rec.) s. 493-495
Nazwy ulic, placów i dzielnic w miastach polskich: nośniki informacji - źródła historyczne - zabytki kultury Andrzej Wyrobisz s. 511-523, 589
"Architect and Patron : a survey of professional relations and practice in England from the sixteenth century to the present day", Frank Jenkins, Oxford 1961 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Frank Jenkins (aut. dzieła rec.) s. 516-518
"Chivalry and the perfect prince : tournaments, art and armour at the Spanish Habsburg court 1504-1605, Sixteenth century essays and studies", vol. 81, Braden Frieder, Missouri 2008 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Braden Frieder (aut. dzieła rec.) s. 524-525
„Russkije goroda XVI-XVII wiekow”, G. W. Alfierowa, Moskwa 1989 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz G. W. Alfierowa (aut. dzieła rec.) s. 528-530
"Kitajskoje riemiesło w XVI-XVIII wiekach", E. P. Stużina, Moskwa 1970 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz E. P. Stużina (aut. dzieła rec.) s. 537-541
"Islamic and christian spain in the early Middle Ages", Thomac F. Glick, New Jersey 1979 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Thomac F. Glick (aut. dzieła rec.) s. 539-541
"Local religion in sixteenth-century Spain", William A. Christian, Jr., Princeton N. J. 1981 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz William A. (aut. dzieła rec.) Jr. Christian (aut. dzieła rec.) s. 539-544
„Złoty wiek malarstwa gdańskiego na tle kultury artystycznej miasta 1520-1620”, Teresa Grzybkowska, Warszawa 1990 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Teresa Grzybkowska (aut. dzieła rec.) s. 543-544
"Urban society in an age of war: Nördlingen 1580-1720", Christopher R. Friedrichs, New Jersey 1979 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Christopher R. Friedrichs (aut. dzieła rec.) s. 547-549
"Small towns in early modern Europe", wyd. Peter Clark; "Themes in International Urban History", Peter Clark, David Reeder, Cambridge 1995 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Peter Clark (aut. dzieła rec.) David Reeder (aut. dzieła rec.) s. 554-556
"Historia Polski w liczbach, t. II: Gospodarka", Warszawa 2006 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz s. 555-556
"Miejskie mury obronne w państwie polskim do początku XV wieku", Jarosław Widawski, Warszawa 1973 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Jarosław Widawski (aut. dzieła rec.) s. 564-567
„Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych”, red. Zenon Hubert Nowak, Andrzej Radzimiński, Toruń 1998 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Zenon Hubert Nowak (aut. dzieła rec.) Andrzej Radzimiński (aut. dzieła rec.) s. 569-572
"O przetrwanie dawnych miast", Bohdan Rymaszewski, Warszawa 1984 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Bohdan Rymaszewski (aut. dzieła rec.) s. 573-576
"The Kingdom of Valencia in the Seventeenth Century", James Casey, Cambridge [etc.] 1979 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz James Casey (aut. dzieła rec.) s. 573-578
Polityka Firlejów wobec miast w XVI wieku i założenie Janowca nad Wisłą Andrzej Wyrobisz s. 577-608
"Russkije w sriedniem Priczułymie w XVII-XIX ww. (Problemy socialno-ekonomiczeskogo rozwitija małych gorodow Sibiri)", D. J. Rezun, Nowosibirsk 1984 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz D. J. Rezun (aut. dzieła rec.) s. 578-580
"The Rise of the Barristers. A Social History of the English Bar 1590-1640", Wilfrid R. Prest, Oxford 1986 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Wilfrid R. Prest (aut. dzieła rec.) s. 587-590
"Żydzi wśród chrześcijan w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej", pod redakcją Waldemara Kowalskiego i Jadwigi Muszyńskiej, Kielce 1996 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Waldemar Kowalski (aut. dzieła rec.) Jadwiga Muszyńska (aut. dzieła rec.) s. 587-588
Jak pisać o historii dzieciństwa? : (uwagi w związku z książką Eriki Langmuir, Imagining Childhood, New Haven–London 2006) Andrzej Wyrobisz Erika Langmuire (aut. dzieła rec.) s. 590-595
"Socjalnaja borba gorożan Biełorussi (XVI-XVIII ww.)", Anatolij Pietrowicz Grickiewicz, Mińsk 1979 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Anatolij Pietrowicz Grickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 596-599
"Statuti di Cittadella del secolo XIV", a cura di Gherardo Ortalli, Giuseppe Parolin, Marco Pozza, Roma 1984 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Gherardo Ortalli (aut. dzieła rec.) Giuseppe Parolin (aut. dzieła rec.) Marco Pozza (aut. dzieła rec.) s. 611-613
"Gorod i fieodalizm w Anglii", Jakow Aleksandrowicz Lewickij, Moskwa 1987 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Jakow Aleksandrowicz Lewickij (aut. dzieła rec.) s. 621-622
"Economic Expansion and Social Change: England 1500-1700", vol. 1: "People, land and towns", vol. II: "Industry, trade and government", C. G. A. Clay, Cambridge [etc.] 1984 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz C. G. A. Clay (aut. dzieła rec.) s. 625-627
"Istocznikowiedienie i istoriografija gorodow Sibiri konca XVI - pierwoj połowiny XIX w.", pod red. O. N. Wiłkowa, Nowosibirsk 1987 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz O. N. Wiłkow (aut. dzieła rec.) s. 628-629
"Goroda-gosudarstwa Majja (struktura i funkcii goroda w ranniekłasowom obszczestwie)", W. I. Gulajew, Moskwa 1979 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz W. I. Gulajew (aut. dzieła rec.) s. 629-630
Ze studiów nad budownictwem krakowskim w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku Andrzej Wyrobisz s. 647-680, 826-827
"Histoire du commerce", Jacques Lacour-Gayet, T.II, "Le commerce de l'ancien monde jusqu'á la fin du XV e siècle" b.m. 1950; T. IV : "Le commerce du XVe siècle au milieu du XIX e siècle" b.m. 1951 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Jacques Lacour-Gayet (aut. dzieła rec.) s. 657-661
„Człowiek wobec śmierci w kulturze staropolskiej”, Bogdan Rok, Wrocław 1995 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Bogdan Rok (aut. dzieła rec.) s. 670-674
Aleksander Gwagnin i cudzoziemscy fachowcy w hutach szkła w Polsce w XVI i XVII wieku Andrzej Wyrobisz s. 679-682
Materiały do dziejów handlu w miasteczkach polskich na początku XVIII wieku Andrzej Wyrobisz s. 703-716
"The University and the City. From Medieval Origins to the Present", wyd. Thomas Bender, New York - Oxford 1988 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Thomas Bender (aut. dzieła rec.) s. 706-708
Nowożytne miasto i teatr (w związku z książką Sentaurens, J., Séville et le théâtre de la fin du Moyen Age à la fin du XVIIe siécle Atelier National des Théses, Université de Lille III - Diffusion Presses Universitaires de Bordeaux, Université de Bordeaux III, 1984) Andrzej Wyrobisz J. Sentaurens (aut. dzieła rec.) s. 737-743
Henryk Bracton o targach i jarmarkach w Anglii w XIII wieku Andrzej Wyrobisz s. 737-742, 850
Czy istniały strzechy budowlane? : z zagadnień organizacji rzemieślników budowlanych w średniowieczu Andrzej Wyrobisz s. 745-761
Ikonografia i inne źródła do historii europejskiej rodziny czasów nowożytnych (XVI–XVIII w.) : (uwagi dyskusyjne) Andrzej Wyrobisz s. 755-760
"Histoire du vandalisme : les monuments détruits de l'art français", Louis Réau, Paris 1959, T. I: "Du haut Moyen Age au XIXe siècle", T. II: "XIXe et XXe siècles" : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Louis Réau (aut. dzieła rec.) s. 756-760
"Rozplanowanie nowożytnych miast w Wielkopolsce od XVI do końca XVIII wieku", Grażyna Wróblewska, Warszawa-Poznań 1977 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Grażyna Wróblewska (aut. dzieła rec.) s. 759-765
"Oczerki istorii izuczenia sibirskogo goroda konca XVI - pierwoj połowiny XVIII wieka", D. Ja. Rezun, pod red. O. N. Wiłkowa, Nowosibirsk 1982 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz D. Ja. Rezun (aut. dzieła rec.) s. 769-772