Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przynależność Galicji (Małopolski) Wschodniej – w koncepcjach polskich klubów ludowych w 1919 r. Henryk Cimek s. 9-16
The future status of Galicja (Małopolska) Wschodnia – views represented by the Polish peasant clubs in 1919 Henryk Cimek s. 17-26
Filozofia polityczna Giorgia Agambena Anna Gąsior-Niemiec s. 27-36
Giorgio Agamben’s political philosophy Anna Gąsior-Niemiec s. 37-46
Polityka podatkowa rządu Władysława Grabskiego w latach 1923–1925 Paweł Grata s. 47-55
The tax policy of the Władysław Grabski’s cabinet in the period 1923–1925 Paweł Grata s. 56-65
Pojęcie „system polityczny” w badaniach politologicznych w Polsce – aspekty i kontrowersje definicyjne Przemysław Maj Waldemar Paruch s. 66-74
The concept of „political system” in political science research in Poland – aspects and controversies related to the concept’s definition Przemysław Maj Waldemar Paruch s. 75-84
Z tradycji polskiej nauki o polityce (cz. 4) : „Złoty wiek” kultury politycznej Bronisław Pasierb s. 85-94
Of the tradition of the Polish political science (Part 4) : The „golden age” of political culture Bronisław Pasierb s. 95-108
Cynizm polityczny i spójność społeczna w Europie i Stanach Zjednoczonych Margreet Nuus Peggy Schyns s. 109-123
Political cynicism and social cohesion in Europe and the United States Margreet Nuus Peggy Schyns s. 124-136
Z badań nad podziałami politycznymi w Jordanii w świetle wyborów powszechnych w roku 1956 Bartosz Wróblewski s. 137-145
Political cleavages in Jordan: in the light of the general election held in 1956 Bartosz Wróblewski s. 146-155
Partia Niemców Sudeckich w działalności politycznej mniejszości niemieckiej na Słowacji w latach 1935–1938 Krzysztof Żarna s. 156-164
The Sudeten Germans’ Party in the political course of the German minority in Slovakia in the years 1935–1938 Krzysztof Żarna s. 165-174
Układ sił politycznych w województwie podkarpackim w świetle wyborów parlamentarnych w latach 2001 i 2005 Małgorzata Maciałek s. 175-183
The balance of the political forces in the podkarpackie voivodship in the light of the parliamentary elections of 2001 and 2005 Małgorzata Maciałek s. 184-194
Represje wobec Polaków w ZSRR w latach 1937–1938 : wstęp od Redakcji s. 195-197
Soviet repressions against Poles in the second half of the 1930s : introduction by the Editors s. 198-200
O faszystowsko-powstańczej, szpiegowskiej, dywersyjnej, defetystycznej i terrorystycznej działalności wywiadu polskiego w ZSRR Aleksander Kochański s. 201-219
Concerning: fascist-guerilla, espionage, hostile, defeatist and terrorist activities of Polish Intelligence in the USSR Aleksander Kochański s. 220-239
Uchwała Prezydium Komitetu Wykonawczego Międzynarodówki Komunistycznej Henryk Cimek s. 244-249
Resolution of the Presidium of the Executive Committee of the Communist International Henryk Cimek s. 250-256
"Kreowanie informacji : media relations", Wojciech Jabłoński, Warszawa 2006 : [recenzja] Wojciech Furman Wojciech Jabłoński (aut. dzieła rec.) s. 257-259
"Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce: 1989–2001", Czesław Maj, Ewa Maj, Lublin 2007 : [recenzja] Czesław Maj (aut. dzieła rec.) Ewa Maj (aut. dzieła rec.) s. 260-265
"Europe as Empire : the Nature of the Enlarged European Union", Jan Zielonka, New York 2006 : [recenzja] Mira Malczyńska-Biały Jan Zielonka (aut. dzieła rec.) s. 269-272
"Zygmunt Balicki (1858–1916) : działacz i teoretyk polskiego nacjonalizmu", Aneta Dawidowicz, Kraków 2006 : [recenzja] Ewa Maj Aneta Dawidowicz (aut. dzieła rec.) s. 273-276
"Metodologia nauk", Adam Grobler, Kraków 2006 : [recenzja] Anna Pięta-Szawara Adam Grobler (aut. dzieła rec.) s. 277-281
"Od Bismarcka do Schrödera : portrety niemieckich kanclerzy", Marek Andrzejewski, Gdańsk 2003 : [recenzja] Marek Prengel Marek Andrzejewski (aut. dzieła rec.) s. 282-287
"Między utopią a rzeczywistością : myśl polityczna Komunistycznej Partii Polski (1918–1938)", Krystyna Trembicka, Lublin 2007 : [recenzja] Dominik Szczepański Krystyna Trembicka (aut. dzieła rec.) s. 288-292
"Afera Joska Mitzenmachera : tajemnice policji politycznej", Jacek Wilamowski, Andrzej Zasieczny, Warszawa 2006 : [recenzja] Dominik Szczepański jacek Wilamowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Zasieczny (aut. dzieła rec.) s. 293-296
"Historia Arabii Wschodniej", Jerzy Zdanowski, Wrocław 2004 : [recenzja] Bartosz Wróblewski Jerzy Zdanowski (aut. dzieła rec.) s. 297-300
Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Politologów Uniwersytetu Rzeszowskiego za rok akademicki 2006 Tomasz Kryda s. 301-303
The University of Rzeszów Academic Society of Political Scientists activity report 2006 Tomasz Kryda s. 304-307
Indeks nazwisk s. 308-313
Notes on the Contributors s. 316-317