Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka neutralizacji przez Polskę niemieckich petycji mniejszościowych do Rady Ligi Narodów w okresie międzywojennym Henryk Chałupczak s. 7-15
Poland’s Strategy to Neutralize the German Minority’s Petitions at the League of Nations in the Interwar Period Henryk Chałupczak s. 16-26
Żydzi w ruchu komunistycznym w Polsce w latach 1918–1937 Henryk Cimek s. 27-41
Jews in the Polish Communist Movement (1918–1937) Henryk Cimek s. 42-57
Skargi na nadawców telewizyjnych do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z lat 2005–2009 Jakub Czopek s. 58-67
Complaints against TV Broadcasters Put in at Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (2005–2009) Jakub Czopek s. 68-79
Episkopat Polski wobec podpisania i ratyfikacji konkordatu z 28 lipca 1993 roku Marek Delong s. 80-88
The Polish Episcopate and Poland’s Signing and Ratifying of the Concordat with the Holy See (28 July 1993) Marek Delong s. 89-98
Obserwator czy uczestnik? Dwa podejścia do obiektywizmu dziennikarskiego Wojciech Furman s. 99-108
An Observer or a Participant? Two Approaches to Journalist Objectivism Wojciech Furman s. 109-119
Bezpieczeństwo publiczne na przełomie XX i XXI wieku: sekurytyzacja, przestrzeń, tożsamość Anna Gąsior-Niemiec s. 120-128
Public Security at the Turn of XX and XXI Century: Securitization, Space, Identity Anna Gąsior-Niemiec s. 129-138
Warunki działania opozycji we władzach gminy w świetle regulacji statutowych miasta Rzeszowa Bogusław Kotarba s. 139-147
The Opposition within the Commune Authorities in Light of the Regulations included in the Statute of the City of Rzeszów Bogusław Kotarba s. 148-157
Wyrównywanie niezależności ekonomicznej kobiet jako jeden z kierunków polityki niedyskryminacji ze względu na płeć w Unii Europejskiej Magdalena Lesińska-Staszczuk s. 158-166
The Leveling out of Women’s Economic Independence – One of the Vectors of Gender Non-Discrimination Policy in the European Union Magdalena Lesińska-Staszczuk s. 167-175
Opozycja w VI kadencji Sejmu (2007–2010) Krzysztof Łabędź s. 176-184
The Opposition in the VI Term Sejm (2007–2010) Krzysztof Łabędź s. 185-194
Wpływ Związku Radzieckiego na sytuację polityczną Polski w 1981 roku Kazimierz Łastawski s. 195-202
The Impact of the Soviet Union on Poland’s Political Situation in 1981 Kazimierz Łastawski s. 203-212
Republika Czeska a zjednoczone Niemcy: wzajemne stosunki (1993–2004) Robert Łoś s. 213-222
The Czech Republic and the United Germany – Bilateral Relations (1993–2004) Robert Łoś s. 223-233
Zarządzanie wizerunkiem politycznym: przypadek Narodowej Demokracji 1918–1939 Ewa Maj s. 234-242
The Mastering of Political Image: the Case of Narodowa Demokracja (1918–1939) Ewa Maj s. 243-252
Unia Europejska wobec potrzeby ochrony konsumentów Mira Malczyńska-Biały s. 253-261
The European Union and the Need to Protect Consumers Mira Malczyńska-Biały s. 262-271
Inicjatywa ludowa i referendum w Szwajcarii w latach 2000–2010 Maria Marczewska–Rytko s. 272-283
Popular Initiative and Referendum in Switzerland (2000–2010) Maria Marczewska–Rytko s. 284-296
Wokół legendy Wilna i Lwowa Bronisław Pasierb s. 297-305
Regarding the Legendary Status of Wilno and Lwów Bronisław Pasierb s. 306-316
Między lojalnością państwową a narodową : Ukraińsko-Włościański Klub Sejmowy (1922–1927) Grzegorz Pawlikowski s. 317-325
Loyalty between the State and the Nation : Ukraińsko-Włościański Klub Sejmowy (1922–1927) Grzegorz Pawlikowski s. 326-335
Republika Austrii wobec członkostwa Republiki Słowackiej w Unii Europejskiej (1998–2002) Krzysztof Żarna s. 336-344
The Republic of Austria and the Slovak Republic’s Membership in the European Union (1998–2002) Krzysztof Żarna s. 345-353
"Wozu noch Journalismus? Wie das Internet einen Beruf verändert", Stephan Weichert, Leif Kramp, Hans-Jürgen Jakobs (red.), Göttingen 2010 : [recenzja] Wojciech Furman Hans-Jürgen Jakobs (aut. dzieła rec.) Leif Kramp (aut. dzieła rec.) Stephan Weichert (aut. dzieła rec.) s. 354-356
"Europejska polityka społeczna", R. Gabryszak, D. Magierka (red.), Warszawa 2011 : [recenzja] Paweł Grata R. Gabryszak (aut. dzieła rec.) D. Magierka (aut. dzieła rec.) s. 357-361
"Polityka ochrony środowiska w strategii rozwoju gminy", Katarzyna Kobielska, Toruń 2010 : [recenzja] Bogusław Kotarba Katarzyna Kobielska (aut. dzieła rec.) s. 362-366
"Struktury organizacyjne polskich partii politycznych", Katarzyna Sobolewska-Myślik, Beata Kosowska-Gąstoł, Piotr Borowiec, Kraków 2010 : [recenzja] Przemysław Maj Piotr Borowiec (aut. dzieła rec.) Beata Kosowska-Gąstoł (aut. dzieła rec.) Katarzyna Sobolewska-Myślik (aut. dzieła rec.) s. 367-371
Autor trudnych tematów Bronisław Pasierb s. 372-380
Wizerunek medialny Generała Bronisław Pasierb s. 381-391
Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Politologów za rok akademicki 2010 Katarzyna Ozimek s. 392-395
Indeks nazwisk s. 396-402
Notes on the Contributors s. 405-406