Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dziesięciolecie politologii na Uniwersytecie Rzeszowskim Henryk Cimek s. 9-13
The Tenth Anniversary of Politology at the University of Rzeszów Henryk Cimek s. 14-18
Działalność Stanisława Osieckiego w Sejmie Ustawodawczym (1919–1922) Henryk Cimek s. 19-27
Stanisław Osiecki’s Agenda at Sejm Ustawodawczy (1919–1922) Henryk Cimek s. 28-36
Stanowisko papieża Jana Pawła II wobec integracji europejskiej Marek Delong s. 37-44
The Approach of Pope John Paul II to European Integration Marek Delong s. 45-52
Uwagi o modelowaniu przestrzeni medialnej : rozpoznanie zagadnienia Jerzy Gawroński Henryk Pietrzak s. 53-60
Notes on Modelling Media Space : an introductory insight into the issue Jerzy Gawroński Henryk Pietrzak s. 61-68
Partnerzy społeczni w nowych modelach rządzenia na przykładzie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (2004–2006) Anna Gąsior-Niemiec s. 69-77
Social Partners and New Modes of Governance: the Case of Integrated Programme of Regional Development (2004–2006) Anna Gąsior-Niemiec s. 78-86
Partia komunistyczna we francuskim systemie partyjnym Tadeusz Godlewski s. 87-95
The Communist Party in the French Political Party System Tadeusz Godlewski s. 96-105
Polityka państwa polskiego wobec inwalidów wojennych w latach 1918–1939 Paweł Grata s. 106-114
The Polish State’s Policy regarding the War Invalid 1918–1939 Paweł Grata s. 115-124
Procedury legislacyjne w Unii Europejskiej po traktacie lizbońskim Grzegorz Janusz s. 125-135
Legislative Procedures of the European Union after the Treaty of Lisbon Grzegorz Janusz s. 136-147
Możliwości zastosowania metod potęgometrii dla wybranych celów analizy geopolitycznej Tomasz Klin s. 148-156
Potential Uses of the Power-Metric Method in Selected Areas of Geopolitical Analyses Tomasz Klin s. 157-165
Społeczna ocena PRL Krzysztof Łabędź s. 166-175
Social Evaluation of PRL Krzysztof Łabędź s. 175-184
Specyficzny charakter systemu politycznego Unii Europejskiej Kazimierz Łastawski s. 185-192
The Specificity of the European Union’s Political System Kazimierz Łastawski s. 193-201
Marketing polityczny Narodowej Demokracji w wyborach do instytucji samorządu terytorialnego 16 czerwca 1929 roku w Lublinie Ewa Maj s. 202-210
Narodowa Demokracja’s Political Marketing in the 16 June 1929 Elections to Territorial Self-government Institutions in Lublin Ewa Maj s. 211-219
Prasa konserwatywna wobec groźby totalizacji Polski (1936–1939) Włodzimierz Mich s. 220-227
The Conservative Press about the Threat of Poland’s Totalization (1936–1939) Włodzimierz Mich s. 228-236
Józef Retinger – polski wątek w europejskiej unifikacji Edward A. Mierzwa s. 237-246
Józef Retinger – a Polish Link in the European Unification Edward A. Mierzwa s. 247-256
Bronisław Piłsudski (1866–1918) – spotkanie z wielką polityką Bronisław Pasierb s. 257-268
Bronisław Piłsudski (1866–1918) – an Encounter with Big Politics Bronisław Pasierb s. 269-280
System ochrony praw osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Europie Grzegorz Pawlikowski s. 281-289
The System of Protection for Persons Belonging to National and Ethnic Minorities in Europe Grzegorz Pawlikowski s. 290-298
W poszukiwaniu naukowej racjonalności. Zasady metodologii Karla R. Poppera oraz Thomasa S. Kuhna w świetle koncepcji Imre Lakatosa Anna Pięta-Szawara s. 299-307
In Search of Scientific Rationality. Karl R. Popper’s and Thomas S. Kuhn’s Methodological Principles in light of Imre Lakatos’s Conceptions Anna Pięta-Szawara s. 308-315
Polityka społeczna w myśli politycznej Unii Wolności po roku 2000 : wybrane zagadnienia Dominik Szczepański s. 316-323
Social Policy in the Political Thought of Unia Wolności after 2000 : selected issues Dominik Szczepański s. 324-331
Brytyjskie spojrzenie na plany ekspansji Transjordanii w Palestynie w świetle fragmentów korespondencji Foreign Orfice z lat 1946–1948 Bartosz Wróblewski s. 332-340
The British Perspective on Plans to Expand Transjordan into Palestine in Light of Extracts of Foreign Office Correspondence in 1946–1948 Bartosz Wróblewski s. 341-349
Środkowoeuropejski pat? Węgry w polityce zagranicznej Republiki Słowackiej (1998–2006) Krzysztof Żarna s. 350-358
A Central European Pact? Hungary in the Slovak Republic’s Foreign Policy (1998–2006) Krzysztof Żarna s. 359-368
"Radiofonia publiczna w Europie w erze cyfrowej", Stanisław Jędrzejewski, Kraków 2010 : [recenzja] Jakub Czopek Stanisław Jędrzejewski (aut. dzieła rec.) s. 369-373
"Dziennikarstwo wobec nowych mediów : historia, teoria, praktyka", Zbigniew Bauer, Kraków 2009 : [recenzja] Stanisław Bauer Wojciech Furman s. 374-377
"Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji 1918–1939", Ewa Maj, Lublin 2010 : [recenzja] Tomasz Koziełło Ewa Maj s. 378-382
„Działacze” i „pismaki” : aparat bezpieczeństwa wobec katolików świeckich w Krakowie w latach 1957–1989", Cecylia Kuta, Kraków 2009 : [recenzja] Kamil Mazurek Cecylia Kuta (aut. dzieła rec.) s. 383-388
"Religia i polityka w globalizującym się świecie", Maria Marczewska-Rytko, Lublin 2010 : [recenzja] Edward Olszewski Maria Marczewska–Rytko (aut. dzieła rec.) s. 389-394
"Unia Wolności: partia polityczna w okresie transformacji", Maria Wincławska, Warszawa 2010 : [recenzja] Dominik Szczepański Maria Wincławska (aut. dzieła rec.) s. 395-399
"Przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do usrr w latach 1944–1947", Jan Pisuliński, Rzeszów 2009 : [recenzja] Adrian Uljasz Jan Pisuliński (aut. dzieła rec.) s. 400-404
"Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie", Ryszard Zięba, Warszawa 2010 : [recenzja] Katarzyna Zielińska Ryszard Zięba (aut. dzieła rec.) s. 405-408
"Monopole skarbowe w polityce podatkowej Drugiej Rzeczypospolitej", Paweł Grata, Rzeszów 2009 : [recenzja[] Krzysztof Żarna Paweł Grata (aut. dzieła rec.) s. 409-413
Bibliografia publikacji obecnych i byłych pracowników Katedry Politologii za lata 2001–2011 Natalia Kasprzak-Wielgus s. 414-458
Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Politologów za rok akademicki 2009 Katarzyna Ozimek s. 459-461
Indeks nazwisk s. 462-468
Notes on the Contributors s. 471-472