Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odpowiedzialność za prawdę Damian Zimoń s. 5-7
Rodzaj literacki oraz treść pastoralno-antropologiczna traktatu "O Izaaku i duszy" Ambrożego z Mediolanu Piotr Libera s. 9-21
Miłosierdzie Boże w Starym i Nowym Testamencie według encykliki Jana Pawła II "Dives in misericordia" Szczepan Wilczek s. 23-41
Argument patrystyczny w encyklice papieża Jana Pawła II "Dominum et Vivificantem" Edward Nalepa s. 43-62
Relacja "teologia - literatura piękna" w ujęciu historycznym Jerzy Szymik s. 63-75
Recepcja normy kanonicznej Remigiusz Sobański s. 77-85
Podstępne wprowadzenie w błąd jako wada zgody małżeńskiej w kodeksie Jana Pawła II Andrzej Pastwa s. 87-98
Z dziejów polskich śpiewników katolickich na Śląsku Cieszyńskim - Śpiewniki Antoniego Janusza Edward Poloczek s. 99-134
Elementy filozofii przyrody Georga Cantora Jerzy Dadaczyński s. 135-145
Próba psychologicznego pomiaru postaw penitentów wobec spowiedzi Henryk Krzysteczko s. 147-156
Topika teologiczna wczoraj i dziś Jerzy Szymik s. 157-164
Sprawa stosowania dzisiejszej logiki we współczesnej teologii Mieczysław Bombik s. 165-172
Zagadnienia teologiczne w komentarzu Orygenesa do perykopy o Przemienieniu Pańskim : część 1 Krzysztof Winkler s. 173-191
Chrześcijanie wobec świata : Praca charytatywna w pierwszych wiekach chrześcijaństwa Wincenty Myszor s. 193-201
Główne nurty tematyczne kazań, odezw i mów okolicznościowych arcybiskupa Józefa Bilczewskiego Józef Nowaczyk s. 203-219
Problematyka regionalna Górnego Śląska w katechezie Marceli Cogiel s. 221-231
Uwagi na temat instrukcji Kongregacji do Spraw Doktryny Wiary o powołaniu teologa w Kościele z 24.5.1990 r. Romuald Rak s. 233-238
Nowa ewangelizacja katechumenalna małżeństwa i rodziny Johannes Enichlmayr s. 239-246
Jezuici i ich udział w katolickiej reformie kościelnej na Śląsku Cieszyńskim w XVII i XVIII w. Józef Kiedos s. 247-254
Stosunek biskupa katowickiego Stanisława Adamskiego do katolików niepolskiej narodowości Śląska Cieszyńskiego w latach 1938-1939 : Zarys problematyki Jarosław Macała s. 255-262
Diecezja katowicka w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945 : stan badań Jerzy Myszor s. 263-268
Związki Zofii Kossak-Szatkowskiej ze Śląskiem Cieszyńskim Michał Heller s. 269-275
Krzyże pokutne na terenie diecezji katowickiej Józef Świerczek s. 277-284
Listy ks. Emila Szramka do ks. Jana Kudery z lat 1913-1937 Halina Kowalczyk s. 285-313
XIII Kongres Międzynarodowej Organizacji Studiów nad Starym Testamentem : Leuven 27 VIII-1 IX 1989 A. Dreja s. 315-317
"Herders Grosser Bibelatlas", Freiburg 1989 : [recenzja] Antoni Dreja s. 319-321
Krytyczne wydania Pisma Św. w językach oryginalnych Antoni Dreja s. 321-330
"MIłość syntezą chrześcijaństwa", Franciszek Drączkowski, Lublin 1990 : [recenzja] Wincenty Myszor Franciszek Drączkowski (aut. dzieła rec.) s. 330-332
"Przywódca i przywództwo narodowe na Górnym Śląsku w polskiej tradycji (1848-1914)", Aleksander Kwiatek, Opole 1991 : [recenzja] Jerzy Myszor Aleksander Kwiatek (aut. dzieła rec.) s. 332-334
"Das Grundrecht auf Freiheit bei der Wahl des Lebensstandes : eine Untersuchung zu c. 219 des kirchlichen Gesetzbuches", Ch. Huber, Ottilien 1988 : [recenzja] Jolanta Reichenberger-Pradela Ch. Huber (aut. dzieła rec.) s. 334-335
"Der Begriff "Foedus Matrimonilae" im Eherecht des Cic", J. Eder, Ottilien 1989 : [recenzja] Bronisław Wenanty Zuber J. Eder (aut. dzieła rec.) s. 335-338