Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 3
Specyfika nieruchomości zabytkowych Anna Banaszek Monika Wasilewicz s. 5-18
Restrukturyzacja zasobu nieruchomości dworcowych oddziału dworców kolejowych PKP S.A. Sebastian Banaszek s. 19-27
Analiza warunków glebowych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na obszarach wiejskich Anna Bielska Adrianna Kupidura Radosław Rogoziński s. 29-36
Wpływ drogi ekspresowej S61 na strukturę przestrzeni wsi Karwowo Grzegorz Biedrzycki Andrzej Biłozor s. 37-50
Analiza zjawiska autokorelacji przestrzennej cen transakcyjnych na rynku nieruchomości lokalowych Radosław Cellmer s. 51-63
Ocena walorów krajobrazowych okolic Rzeszowa Tomasz Dudek s. 65-71
Sytuacja społeczno-gospodarcza obszarów wiejskich w strefie przygranicznej województwa warmińsko-mazurskiego w 2009 r. Marta Gwiaździńska-Goraj s. 73-83
A proposed methodology for shaping the farm-forest boundary in the process of creating spatial order in rural areas Katarzyna Pawlewicz s. 85-98