Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Sabina Źróbek s. 3
Teoria i praktyka wywłaszczania nieruchomości w Polsce i Niemczech Ryszard Źróbek s. 5-16
Identyfikacja układu terenów otwartych w mieście Olsztynie Iwona Cieślak s. 17-24
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako stymulator rozwoju gospodarczego gminy na przykładzie MPZP Oława Przemysł Maria Hełdak s. 25-36
Procesy przemieszczania się ludności w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa dolnośląskiego w latach 1988, 1996, 2002 Maria Hełdak s. 37-54
Próba określenia przyszłych zmian powierzchni i jakości użytków rolnych Małgorzata Akińcza Teresa Dzikowska s. 55-62
Analiza dokładności określenia jednostkowej wartości nieruchomości metodą korygowania ceny średniej Edward Sawiłow s. 63-71
Charakter prawny i umowa leasingu nieruchomości w belgijskim systemie prawnym Bogdan Statkiewicz Ryszard Źróbek s. 73-89