Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 3
Analiza systemu planownia przestrzennego we Francji w nawiązaniu do systemu polskiego Iwona Cieślak s. 5-15
Założenia cmentarne w krajobrazie wsi Lednickiego Parku Krajobrazowego : kompozycje, zagrożenia, problemy rewaloryzacji Maria Chojnacka s. 17-28
Polish system of real property charges Ryszard Cymerman Joanna Cymerman s. 29-45
Wykorzystanie atrybutów globalnych do prognozowania wartości rynkowej nieruchomości Tomasz Adamczyk Janusz Dąbrowski s. 47-58
Flora opuszczonych sadyb gospodarskich Warmii Mieczysława Aldona Fenyk Krystyna Kuszewska s. 59-70
Przemiany w krajobrazie wsi wywołane ekspansją techniki na tereny podmiejskie i popegeerowskie Eleonora Gonda-Soroczyńska s. 71-77
Gospodarka nieruchomościami publicznymi w ujęciu systemowym z uwzględnieniem wybranych badań prowadzonych przez Międzynarodową Federację Geodetów (FIG) Marta Gross s. 79-88
Specyfika wybranych oddziaływań sieci drogowej na otaczającą przestrzeń Katarzyna Kocur-Bera s. 89-99
Analiza zmian form użytkowania gruntów w Olsztynie w latach 1999-2009 Andrzej Biłozor Małgorzata Renigier-Biłozor s. 101-112
Wpływ metodyki oceny walorów krajobrazowych na wyniki szacowania nieruchomości Adam Senetra s. 113-127
Wielkość ruchu budowlanego w gminach podmiejskich Olsztyna w latach 1995-2007 Krzysztof Młynarczyk Sławomir Sobotka s. 129-138
Krajobrazowe uwarunkowania rozwoju turystyki w Parku Krajobrazowym Wzgórz Dylewskich Krzysztof Młynarczyk Anna Szydłowska s. 139-146
Twierdza Poznań w krajobrazie na przestrzeni XIX i XX wieku : od krajobrazu rolniczego po zurbanizowany Piotr Urbański Agnieszka Wilkaniec s. 147-158
Analiza historyczno-krajobrazowa założenia pałacowo-parkowego w Trzebieszowicach Piotr Reda Anna Zaręba s. 159-169
Wykorzystanie zasobu informacyjnego ewidencji gruntów i budynków w działaniach związanych z gospodarką przestrzenną w kontekście dyrektywy INSPIRE Kazimierz Zwirowicz s. 171-180