Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 3
Wpływ przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na tendencje wzrostu cen gruntów rolnych w obrocie prywatnym na obszarze województwa małopolskiego Magdalena Buchowska s. 5-15
Przemiany struktury przestrzennej obszaru Dobrego Miasta Iwona Cieślak Monika Rogólska s. 17-27
Wpływ rozwoju aglomeracji miejskich na zmiany w środowisku naturalnym w kontekście zmian zachodzących na rynku nieruchomości na przykładzie Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Jarosław Bydłosz Janusz Dąbrowski Piotr Parzych s. 29-37
Realizacja wybranych programów wsparcia rolnictwa w Polsce i Czechach Małgorzata Dudzińska s. 39-53
Uwarunkowania przestrzenne zarządzania kryzysowego Katarzyna Kocur-Bera s. 55-64
Wpływ geograficznych i historycznych uwarunkowań na identyfikację granic nieruchomości na przykładzie katastru austriackiego Monika Mika Monika Siejka s. 65-74
Zarządzanie finansami spółdzielni mieszkaniowych Agnieszka Napiórkowska-Baryła Mirosława Witkowska-Dąbrowska s. 75-84
Opracowanie metody oceny stanu ładu przestrzennego zabudowy wielorodzinnej Renata Orzoł Tomasz Podciborski s. 85-102
Analiza stanu zimozielonych roślin krzewiastych z gromady Angiospermae występujących na terenach zieleni miasta Lublina Joanna Renda Ewa Trzaskowska s. 103-112