Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szanowni Czytelnicy! Ryszard Źróbek s. 5
Struktura wykształcenia rolniczego kierowników gospodarstw rolnych w Polsce : analiza czasowa i przestrzenna zjawiska Marta GwiaźŸdzińska-Goraj Roman Rudnicki s. 7-19
Analiza stanu zabytków nieruchomych oraz ograniczeń w zakresie ich obrotu rynkowego w Polsce Janusz Jasiński s. 21-39
Ekonomiczne skutki zmiany sposobu korzystania z nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste Sebastian Kokot s. 41-54
Analiza stanu planistycznego miasta Torunia Agata Kogut Krystyna Kurowska s. 55-67
Zmiany struktury użytkowania gruntów w strefie podmiejskiej Olsztyna Sławomir Sobotka s. 69-88