Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Sabina Źróbek s. 3
Gospodarowanie zasobami nieruchomości w warunkach rynkowych : część 2 Artur Janowski Radosław Wiśniewski s. 5-23
Sytuacja mieszkaniowa w Łodzi na tle innych miast Ewa Kucharska-Stasiak s. 25-33
Ocena formalnego zapotrzebowania na mieszkania komunalne w Olsztynie Andrzej Muczyński s. 35-46
Problemy ustawy o rewitalizacji obszarów miejskich Sławomir Palicki s. 47-56
Wpływ decyzji administracyjnych zatwierdzających projekt podziału nieruchomości na rozwój obszarów podmiejskich Ada Wolny Ryszard Źróbek s. 57-68