Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Innowacyjne rozwiązania szansą rozwoju systemów transportu trolejbusowego na przykładzie Gdyni i Lublina Mikołaj Bartłomiejczyk Sławomir Goliszek Marcin Połom s. 7-25
Rozwój lokalnego serwisu infrastruktury informacji przestrzennej w kierunku budowy systemu administrowania nieruchomościami - studium przypadku Agnieszka Dawidowicz Natalia Skorupska s. 27-45
Aktywność społeczna mieśzkańców gmin województwa lubelskiego, w których realizowano prace scaleniowe gruntów rolnych - studium przypadku Małgorzata Dudzińska s. 47-58
Aleje przydrożne gminy Jonkowo - przegląd i potrzeby uzupełnienia drzewostanów Piotr Dynowski Mieczysława Aldona Fenyk Anna Źróbek-Sokolnik s. 59-72
Konwergencja cech przestrzennych obszarów narażonych na skutki zdarzeń ekstremalnych Katarzyna Kocur-Bera s. 73-85
Ocena różnic między wartością a ceną nieruchomości na przykładzie wybranych gmin województwa warmińsko-mazurskiego Katarzyna Kobylińska Ryszard Źróbek s. 87-98
Implementacja europejskich trendów podatku katastralnego w warunkach polskich Monika Mika s. 99-110
Badania ankietowe jako element konstrukcji metody bonitacyjnej oceny wartości estetyczno-widokowych krajobrazów na przykładzie wiejskich obszarów pojeziernych Adam Senetra s. 111-121