Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Sabina Źróbek s. 3
Nieruchomości i ich zasoby jako przedmiot opisu i analiz Ryszard Źróbek s. 5-20
Klasyfikacja funkcjonalna gminnych zasobów nieruchomości Andrzej Muczyński Zbigniew Sujkowski s. 21-30
Propozycja metody oceny ładu przestrzennego przy analizie stanu zagospodarowania obszarów wiejskich Ryszard Cymerman Tomasz Podciborski s. 31-43
Układ funkcjonalno-przestrzenny miasta Proszowice Urszula Litwin Izabela Piech s. 45-55
Ocena transformacji polskiego rolnictwa w wymiarze europejskim, krajowym i regionalnym z wykorzystaniem wybranych cech diagnostycznych Janusz Jasiński Jerzy Suchta Magdalena Zachaś s. 57-66
Charakterystyka ukształtowania przestrzennego działek przeznaczonych pod użytki zielone we wsi o dużym rozdrobnieniu gruntów : (na przykładzie wsi Łapsze Wyżne) Stanisław Harasimowicz Renata Mazur s. 67-78
Kształtowanie środowisk marginalnych na obszarze intensywnego rolnictwa na przykładzie Równiny Wrocławskiej Grzegorz Orłowski s. 79-100
Zastosowanie drzew decyzyjnych do analiz rynku nieruchomości w zakresie predykcji cen na przykładzie rynku lokali mieszkalnych w Krakowie Gabriela Surowiec s. 101-111
Zastosowanie drzew decyzyjnych do oceny wpływu cech niezabudowanych nieruchomości gruntowych na ich wartość Urszula Litwin Alicja Malczewska s. 113-124
Rynek nieruchomości w strefie dużych miast na przykładzie gminy Długołęka Maria Hełdak s. 125-137