Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Sabina Źróbek s. 3
Informacja przestrzenna w procesach rewitalizacji obszarów miejskich Anna Cellmer Ryszard Źróbek s. 5-19
Możliwość minimalizacji zagrożeń przestrzennych w sytuacjach kryzysowych przez wprowadzenie ładu przestrzennego Tomasz Podciborski s. 21-31
Optymalizacja rozmieszczenia działek rolnych w stosunku do siedlisk gospodarstw na przykładzie wsi Filipowice Stanisław Harasimowicz Jarosław Janus Barbara Ostrągowska s. 33-52
Granica rolno-leśna w Sromowcach Wyżnych Wojciech Przegon s. 53-66
Metodyka wspomagania polityki czynszowej w zasobach lokalowych gminy miejskiej Andrzej Muczyński s. 67-79