Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Sabina Źróbek s. 3
Środowisko przyrodnicze filarem gospodarki województwa warmińsko-mazurskiego w warunkach integracji z Unią Europejską Janusz Jasiński Ewa Kostyak-Wodzińska Jerzy Suchta s. 5-16
Skutki finansowe realizacji ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na przykładzie gminy Trzcinica Maria Hełdak s. 17-31
Ocena opłacalności indywidualnych projektów inwestycyjnych jako element zarządzania przestrzenią Małgorzata Renigier Radosław Wiśniewski s. 33-42
Cel zabiegów urządzenioworolnych w optymalizacji organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej gospodarstw rolnych w strefie oddziaływania autostrady Teresa Dzikowska s. 43-50
System planowania przestrzennego oraz formy władania ziemią rolniczą we Francji Marcin Sobota s. 51-59
Tendencje zmian struktury władania ziemią w latach 1996-2002 w regionie podkarpackim Krzysztof Gawroński Paulina Kustroń-Mleczak s. 61-69
Selekcja zmiennych a priori przy nieklasycznych założeniach Małgorzata Renigier s. 71-81
Ocena stabilności wartości katastralnych w modelu powszechnej taksacji nieruchomości Edward Sawiłow s. 83-93
Koszty i korzyści podmiotów publicznych związane z oddawaniem nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste Sebastian Banaszek Ryszard Źróbek s. 95-106