Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 3
Możliwości wykorzystania danych rejestru cen i wartości nieruchomości na potrzeby gospodarki przestrzennej Jarosław Bydłosz Piotr Cichociński Piotr Parzych s. 5-16
Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw indywidualnych Teresa Dzikowska s. 17-28
Różnorodność gatunkowa drzew w krajobrazie rolniczym na przykładzie parków wiejskich krainy Kotlina Sandomierska Beata Fornal-Pieniak Czesław Wysocki s. 29-36
Rozwój przestrzenny zabudowy w strefie dużych miast Maria Hełdak s. 37-46
Czynniki środowiskowe a wartość użytków rolnych Beata Kempa s. 47-56
Różnorodność biologiczna w krajobrazie rolniczym Mieczysława Aldona Fenyk Krystyna Kuszewska s. 57-67
Udostępnianie geodanych w Polsce i Turyngii w świetle dyrektywy INSPIRE Andrzej Borowiecki Bogusława Kwoczyńska s. 69-88
Charakterystyka programu Leader na przykładzie Małopolski i Turyngii Izabela Piech Halina Stachura s. 89-96
Struktura krajobrazu rolniczego w Parku Krajobrazowym im. gen. Dezyderego Chłapowskiego Elżbieta Raszeja s. 97-110
Gospodarka przestrzenna w strefie podmiejskiej Olsztyna na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu : (ujęcie ilościowe) Krzysztof Młynarczyk Sławomir Sobotka s. 111-124
Perspektywy zmian zagospodarowania obszarów rolnych w związku ze wzrostem wykorzystania odnawialnych źródeł energii Andrzej Biskupski Wojciech Jabłoński Stanisław Włodek s. 125-132