Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Walahfrid Strabo (ok. 809-849) i jego rzekomy "pamiętnik" szkolny z klasztoru Reichenau Adam Fijałkowski s. 5-19
Oświata elementarna na północnym Mazowszu w świetle reformy szkolnej 1862 roku Józef Barański s. 21-51
Koedukacja - teoria i praktyka na ziemiach polskich na początku XX wieku Katarzyna Dormus s. 53-92
Nauczyciele szkół powszechnych w województwach północno-wschodnich w latach 1915-1926 Stefania Walasek s. 93-112
Konferencje Rektorów Szkół Akademickich w Polsce w okresie międzywojennym : reprezentacja środowiska akademickiego wobec zmian ustawodawstwa Dorota Zamojska s. 113-164
Szkolnictwo polskie na Grodzieńszczyźnie w latach 1939-1948 : sowietyzacja, likwidacja Jan Szumski s. 165-200
Geneza i działalność szkoły średniej z polskim językiem wykładowym w Grodnie Agnieszka Grędzik s. 201-221
"Medieval Children", Nicholas Orme, New Haven/London 2003 : [recenzja] Adam Fijałkowski Nicholas Orme (aut. dzieła rec.) s. 223-226
"Filologia klasyczna na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1816-1915. Cz. 1, 1816-1861 ; Cz. 2, 1862-1915", Leon Tadeusz Błaszczyk, Warszawa 1995, 2003 : [recenzja] Joanna Schiller Leon Tadeusz Błaszczyk (aut. dzieła rec.) s. 226-231
"Edukacja - państwo - naród w Europie Środkowej i Wschodniej XIX i XX w.", pod red. Aleksandry Bilewicz, Ryszarda Gładkiewicza, Stefanii Walasek, Wrocław 2002 : [recenzja] Mirosław Łapot Aleksandra Bilewicz (aut. dzieła rec.) Ryszard Gładkiewicz (aut. dzieła rec.) Stefania Walasek (aut. dzieła rec.) s. 231-233
"Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Jubileusz pięćdziesięciolecia", pod red. J. Kamińskiej, Warszawa 2004 : [recenzja] Władysława Szulakiewicz J. Kamińska (aut. dzieła rec.) s. 233-234
"Wrocławskie szkoły. Historia i architektura", pod red. Marii Zwierz, Wrocław 2004 : [recenzja] Joanna Schiller Maria Zwierz (aut. dzieła rec.) s. 235-237
Sprawozdanie z konferencji "Edukacja artystyczna a przemiany kulturowe i potencjał twórczy człowieka", Toruń 19-21 września 2003 Katarzyna Dormus s. 239-240
Sprawozdanie z badań przeprowadzonych w Litewskim Państwowym Archiwum Akt Nowych w Wilnie Ewelina Tylińska s. 241-244