Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Edukacyjno-opiekuńcze funkcje cechów urzędowskich w XVI-XVIII wieku Marian Surdacki s. 7-48
Aleksander Moldenhawer (1840-1909) Ewa Skoczeń-Nowicka s. 49-74
Walka o narodową szkołę w Królestwie Polskim w latach 1905-1907 : w stulecie strajku szkolnego Józef Miąso s. 75-103
Umiejętność czytania i pisania w grupach wyznaniowych zamieszkujących Polskę w świetle wyników spisu powszechnego z 1931 roku Tomasz Wysocki s. 105-135
Popularyzacja wiedzy na Uniwersytecie Stefana Batorego a życie kulturalne w międzywojennym Wilnie Ewelina Tylińska s. 137-149
Posłuszeństwo w koncepcji pedagogicznej Jacka Woronieckiego OP Natalia Lietz s. 151-171
Aresztowanie profesora Ludwika Chmaja w świetle materiałów archiwalnych z 1944/45 roku Jan Draus Leszek Zasztowt s. 173-202
Okupacyjna Szkoła Zawodowa Profesorów Wydziału Inżynierii Politechniki Warszawskiej : przyczynek do dziejów okupacyjnego szkolnictwa zawodowego Zdzisław Mikulski s. 203-209
"Prace z historii szkolnictwa w Polsce", pod red. Stanisława Litaka, Lublin 1998- : [recenzja] Józef Miąso Stanisław Litak (aut. dzieła rec.) s. 211-216
"Being Catholic. Being American. The Notre Dame Story 1842-1934", Robert E. Burns, Notre Dame 1999 : [recenzja] Ewelina Tylińska Robert E. Burns (aut. dzieła rec.) s. 216-219
"Zwierzchnicy rządowych, męskich szkół średnich w Królestwie Polskim w latach 1833-1862", Adam Massalski, Kielce 2004 : [recenzja] Joanna Schiller Adam Massalski (aut. dzieła rec.) s. 219-223
"Pädagogik in Österreich. Die Geschichte des Faches an den Universität vom 18. bus zum Ende des 20. Jahrhunderts". Bd 1, "Einleitung: Schulwesen, Universitäten und Pädagogik im Habsburger Reich und in der Republik. Pädagogik an der Universität Wien", Wien 2000 ; Bd 2, "Pädagogik an den Universitäten Prag, Graz und Innsbruck", Wolfgang Brezinka, Wien 2003 : [recenzja] Władysława Szulakiewicz Wolfgang Brezinka (aut. dzieła rec.) s. 223-225
"Szkoły obce w edukacji Galicjan. Cz. 1, Kraje Korony Węgierskiej", Mieczysław Adamczyk, Warszawa 2003 : [recenzja] Józef Miąso Mieczysław Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 226-228
"Polska oświata w guberni wileńskiej w latach 1864-1915", Stefania Walasek, Kraków 2003 : [recenzja] Janina Kamińska Stefania Walasek (aut. dzieła rec.) s. 228-230
"Universitas Vilnensis Akademia Wileńska i Szkoła Główna Wielkiego Księstwa Litewskiego 1773-1792", Janina Kamińska, Pułtusk ; Warszawa 2004 : [recenzja] Katarzyna Buczek Janina Kamińska (aut. dzieła rec.) s. 230-232
"Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX", pod red. Anny Żarnowskiej, Andrzeja Szwarca, Warszawa 2004 : [recenzja] Katarzyna Dormus Andrzej Szwarc (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 232-236
"Żydzi - studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939)", Mariusz Kulczykowski, Kraków 2004 : [recenzja] Dorota Zamojska Mariusz Kulczykowski (aut. dzieła rec.) s. 236-242
"Edukacja w społeczeństwie wielokulturowym", pod red. Kazimierza Rędzińskiego, Częstochowa 2004 : [recenzja] Janina Chodakowska Kazimierz Rędziński (aut. dzieła rec.) s. 243-246
"Lwowska Chorągiew Harcerek ZHP w latach 1911-1939", Irena Kozimala, Przemyśl 2003 : [recenzja] Janina Chodakowska Irena Kozimala (aut. dzieła rec.) s. 246-248
Międzynarodowa Konferencja "Uniwersytety i inteligencja w Rosji (koniec XIX - początek XXI wieku)", Rostów nad Donem, 8-10 czerwca 2005 r. Joanna Schiller s. 249-253