Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stan szkolnictwa parafialnego w miastach Małopolski w XIII w. Jan Ryś s. 3-19
Sieć szkół parafialnych w Rzeczypospolitej w XVI i pierwszej połowie XVII w. : próba podsumowania Stanisław Litak s. 21-35
Czy początki kształcenia zawodowego? Kamilla Mrozowska s. 37-50
Na przełomie epok : edukacja na ziemiach polskich w latach 1720-1740 Tadeusz Bieńkowski s. 51-67
Stosunek do nauczania historii w szkolnictwie protestanckim Prus Królewskich (XVI-XVIII w.) Lech Mokrzecki s. 69-77
Pierwsze wybory Rektora Szkoły Głównej w Wilnie (1799) : przyczynek do porozbiorowych dziejów Uniwersytetu Wileńskiego Irena Szybiak s. 79-89
"Jaki powinien być uniwersytet rosyjski?" : sprawy uniwersyteckie w świetle ankiety Ministerstwa Oświecenia Narodowego w 1849 r. Kalina Bartnicka s. 91-117
Nielegalne szkoły w Wileńskim Okręgu Naukowym w latach siedemdziesiątych XIX w. Leszek Zasztowt s. 119-143
W czterdzieści i pięćdziesiąt lat później : Stanisław Michalski i Leon Śliwiński o popularyzacji nauki Jan Piskurewicz s. 145-153
Wykonywanie obowiązku szkolnego w niepodległej Polsce (1918-1939) Stanisław Mauersberg s. 155-176
Przebieg immatrykulacji w odradzających się uniwersytetach II Rzeczypospolitej Janina Chodakowska s. 177-186
"Album Studentów Akademii Zamojskiej 1595-1781", oprac. Henryk Gmiterek, Warszawa 1994 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Henryk Gmiterek (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Walka caratu ze szkołą polską w Królestwie Polskim w latach 1831-1870 : materiały źródłowe", oprac. Karol Poznański, Warszawa 1993 : [recenzja] Joanna Schiller Karol Poznański (aut. dzieła rec.) s. 189-195
"Wykształceni synowie chłopscy w Małopolsce w okresie późnego Odrodzenia", Zdzisław Pietrzyk, Kraków 1993 : [recenzja] Roman Pelczar Zdzisław Pietrzyk (aut. dzieła rec.) s. 195-197
"Acta Comeniana : international Review of Comenius Studies", T. 10, 34, Praha 1993 : [recenzja] Adam Matuszewski s. 198-200
"Szkolnictwo parafialne w miastach Małopolski w XV wieku", Jan Ryś, Warszawa 1995 : [recenzja] Jan Krukowski Jan Ryś (aut. dzieła rec.) s. 200-202
"Związki edukacyjne Śląska z ziemiami polskimi w okresie Oświecenia", Bogumiła Burda, Zielona Góra 1992 : [recenzja] Kalina Bartnicka Bogumiła Burda (aut. dzieła rec.) s. 202-204
Ogólnopolskie Spotkanie Historyków Wychowania, Kraków 6 grudnia 1994 Jan Ryś s. 205-208
Historia wychowania - przesłania dla współczesności : sprawozdanie z obrad historyków wychowania podczas II Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego w Toruniu (31 VIII - 2 IX 1995) Michał Strzelecki s. 208-211