Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wychowanie spartańskie w V-IV wieku p.n.e. Ryszard Kulesza s. 3-28
Szkoła parafialna i oświata w Urzędowie w XV-XVIII wieku Marian Surdacki s. 29-64
Cerkiewne szkolnictwo parafialne w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w. : podstawy ideowe, organizacyjne i materialne Roman Pelczar s. 65-83
Szkoły rzemieślniczo-niedzielne na północnym Mazowszu w okresie Królestwa Polskiego (do 1862 roku) Józef Barański s. 85-113
Seminaria na kierunkach humanistycznych w polskich uniwersytetach na przełomie XIX i XX wieku Janina Chodakowska s. 115-134
Komisja Pedagogiczna Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (1921-1928) i jej rola w rozwoju nauk pedagogicznych Józef Miąso s. 135-159
Ludwik Chmaj (1888-1959) : zarys biografii i twórczości pedagogicznej Władysława Szulakiewicz s. 161-182
Na studia bez matury czyli o kursach przygotowawczych na wyższe uczelnie (1945-1956) Romuald Grzybowski s. 183-199
"Oświata i szkolnictwo w Królestwie Polskim 1831-1869. Lata zmagań i nadziej. 1, Przebudowa systemu szkolnictwa i wychowania w Królestwie Polskim w latach 1831-1839. 2, Szkoły rzemieślniczo-niedzielne", Karol Poznański, Warszawa 2001 : [recenzja] Józef Miąso Karol Poznański (aut. dzieła rec.) s. 201-202
"Sorbisches Schulwesen. Dokumentation zum sorbischen Elementarschulwesen in der sächsischen Oberalusitz des 18/19. Jahrhunderts", Peter Kunze, Bautzen 2002 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Peter Kunze (aut. dzieła rec.) s. 202-204
"Szkolnictwo Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1807-1831)", Adam Winiarz, Lublin 2002 : [recenzja] Joanna Schiller Adam Winiarz (aut. dzieła rec.) s. 204-209
"Ku szkole na miarę Drugiej Rzeczypospolitej. Geneza, założenia i realizacja reformy Jędrzejewiczowskiej", Joanna Sadowska, Białystok 2001 : [recenzja] Jan Piskurewicz Joanna Sadowska (aut. dzieła rec.) s. 210-211
"Religie - Edukacja - Kultura. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Litakowi", pod red. Mariana Surdackiego, Lublin 2002 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Marian Surdacki (aut. dzieła rec.) s. 211-212
"Nauka i oświata a społeczności lokalne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Prace ofiarowane Profesorowi Adamowi Massalskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin", pod red. Wiesława Cabana, Kielce 2003 : [recenzja] Ewelina Tylińska Wiesław Caban (aut. dzieła rec.) s. 212-215
"Historia oświaty i wychowania w Polsce 1918-1939. Studium historiograficzne", Władysława Szulakiewicz, Toruń 2000 : [recenzja] Kalina Bartnicka Władysława Szulakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 215-221