Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola zdrowia w rozwoju gospodarczym Magdalena Jaworzyńska s. 7-17
Społeczno - ekonomiczne uwarunkowania działalności szkół wyższych na rynku edukacyjnym Aneta Celoch s. 19-28
Jakość życia - istota, uwarunkowania, wskaźniki oraz praktyka badań w Polsce Dorota Bartosińska Anna Jankiewicz-Siwek s. 29-38
Słabości organizacji społecznych w kontekście skuteczności ich działania Marek Tkaczuk s. 39-49
Sytuacja na rynku pracy w Unii Europejskiej w latach 2000-2009 Paweł Pasierbiak s. 51-62
Kształtowanie się bezrobocia w województwie lubelskim w latach 2005-2009 Bartłomiej Zinczuk s. 63-75
Wpływ presji konkurencyjnej na innowacyjność gospodarek krajów OECD Jakub Czerniak s. 77-86
Wstępna analiza rentowności kontrahentów przy zastosowaniu rachunku TIME – DRIVEN ACTIVITY – BASED COSTING Paweł Wroński s. 87-98
Wydatki sztywne budżetu państwa w Polsce Tomasz M. Budzyński s. 99-108
Nowa rola Banku Gospodarstwa Krajowego w perspektywie konsolidacji finansów publicznych Olga Szołno s. 109-117
Reformy fiskalne w państwach nadbałtyckich w reakcji na kryzys finansowy - wnioski dla Polski Katarzyna Wójtowicz s. 119-128
Preferencje podatkowe dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych Małgorzata Mazurek-Chwiejczak s. 129-139
Testowanie teorii objaśniających politykę dywidend Elżbieta Maria Wrońska s. 141-149
Niedoszacowanie ceny emisyjnej akcji w pierwszej ofercie publicznej jako instrument sygnalizacji Katarzyna Mamcarz s. 151-160
Normowanie wartości właściwości inherentnych w konstruowaniu syntetycznych wskaźników jakości Grzegorz Grela s. 161-171
Dorobek naukowy prof. dr hab. Augustyna Wosia Jan Zalewa s. 173-179