Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obiektywna wartość wymienna pieniądza w subiektywnej teorii wartości Katarzyna Appelt s. 11-18
Krótka sprzedaż bez pokrycia jako nowe potencjalne źródło ryzyka systemowego Waldemar Aspadarec s. 19-29
Identyfikacja ubezpieczycieli ważnych systemowo Teresa Hanna Bednarczyk s. 31-40
Innowacyjne mechanizmy finansowania nowych technologii Joanna Błach s. 41-51
Rozwój gospodarek wschodzących na przykładzie krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej Maciej Bolisęga s. 53-63
Rynek project finance w finansowaniu projektów infrastrukturalnych Krystyna Brzozowska s. 65-75
Ograniczenie wydatków z tytułu spłaty walutowych kredytów mieszkaniowych Michał Buszko s. 77-88
Agencje ratingowe w unijnych regulacjach prawnych. Dylematy zasadności ich wprowadzania Janusz Cichy s. 89-98
Dylematy finansowania dużych projektów infrastrukturalnych na przykładzie inwestycji realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Funduszu Spójności Unii Europejskiej Jacek Czarecki s. 99-108
O współzależności giełd na przykładzie giełdy polskiej i niemieckiej Marcin Czupryna s. 109-118
Klasyczne metody estymacji w ocenie redystrybucyjnych konsekwencji funkcjonowania podatków konsumpcyjnych w Polsce Bogusława Dobrowolska s. 119-128
Finansowanie samorządowego długu publicznego - instrumenty i skutki ich zastosowania Marek Dylewski Beata Filipiak s. 129-141
Wpływ czasu wygaśnięcia na własności hybrydowej opcji collar Ewa Dziawgo s. 143-155
Analiza zależności wynagrodzeń kadr zarządzających oraz wskaźników Z-score i TSR w wybranych bankach działających w Polsce i Stanach Zjednoczonych Mateusz Folwarski Krzysztof Kil s. 157-166
Ryzyko obsługi jednostek samorządu terytorialnego z perspektywy działalności banków komercyjnych Paweł Galiński s. 167-176
Rynek pierwszych ofert sprzedaży akcji na NewConnect - wybrane zagadnienia Agata Gemzik-Salwach Paweł Perz s. 177-185
Przesłanki i formy konsolidacji giełd papierów wartościowych Alina Gorczyńska s. 187-195
Finansowanie prorozwojowych inwestycji samorządowych na przykładzie gmin nadmorskich województwa zachodniopomorskiego Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj Marta Szaja s. 197-208
Aktualny stan rynku private equity Elżbieta Grzegorczyk Marzena Krawczyk s. 209-217
    Zacytuj
  • Udostępnij
Regulacje jako determinanta rozwoju innowacji na rynku płatności detalicznych Janina Harasim s. 219-228
Resolution jako nowy obszar zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Alicja Janusz s. 228-237
    Zacytuj
  • Udostępnij
Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe jako forma długoterminowego oszczędzania Łukasz Jasiński s. 239-248
Parametry portfela zawierającego inwestycje alternatywne Anna Kasprzak-Czelej s. 249-258
Determinanty rozwoju płatności mobilnych w Polsce i na świecie Monika Klimontowicz s. 259-269
Systemowe ryzyko płynności w polskim systemie bankowym - wybrane aspekty Błażej Kochański s. 271-281
Institutional Protection Scheme w sektorze banków spółdzielczych w Polsce - modelowe rozwiązania Jan Koleśnik s. 283-291
Fundusze ETF na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Teresa Kondrakiewicz s. 293-304
Problemy przestrzegania rekomendacji bancassurance Paweł Konieczny s. 305-312
Analiza polskich funduszy inwestycyjnych w okresie 2009-2012 : miernik rozwoju Hellwiga na tle innych metod Adam Kopiński s. 313-326
Tendencje zmian w podatkowych dochodach budżetu państwa w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej Anna Kosidłowska s. 327-335
Model częściowych dopasowań dywidend Lintnera dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Mieczysław Kowerski s. 337-346
Informacje ekologiczne a inwestorzy giełdowi Adam Lulek Piotr Szczypa s. 347-355
Potencjał inwestycyjny gmin województwa dolnośląskiego Zofia Łękawa s. 357-368
Wzrost znaczenia lokalności w warunkach globalizacji Józef Łobocki s. 369-376
Regulacje a jakość kredytów konsumenckich w Polsce Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska s. 377-387
Rola polityki informacyjnej spółek kapitałowych w prawidłowym funkcjonowaniu relacji inwestorskich Gabriela Łukasik s. 389-400
Czynniki kreacji bańki cenowej na rynku nieruchomości Paweł Dec Piotr Masiukiewicz s. 401-408
Analiza dyskryminacyjna ryzyka upadłości Grzegorz Mentel s. 409-419
Innowacyjność przedsiębiorstw w krajach UE - pomiar i ocena Bożena Mikołajczyk s. 421-431
Ocena wsparcia współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi ze środków europejskich w ramach pilotażowego programu "Voucher Badawczy" Magdalena Mosionek-Schweda Maciej Tokarski s. 433-442
Dodatkowe programy emerytalne - potrzeba czy konieczność Joanna Niżnik s. 443-453
Kreowanie wartości dla klienta w innowacjach bankowych Adam Nosowski s. 455-463
Wysokość opłat za zarządzanie a efektywność polskich funduszy nieruchomości Paweł Oleksy s. 465-476
Polityka monetarna a rynek rządowych papierów dłużnych w strefie euro Przemysław Panfil s. 477-486
Specyfika polityki marketingowej w bankowości prywatnej Rafał Płókarz s. 487-496
Gwarancje długu bankowego jako instrument pomocy publicznej w państwach Unii Europejskiej w okresie kryzysu finansowego Piotr Podsiadło s. 497-509
Sekurytyzacyjne instrumenty finansowe w strefie euro Blandyna Puszer s. 511-520
Rynek kredytowych instrumentów pochodnych w procesie zmian Maria Czech Irena Pyka s. 521-530
Innowacje rynku kart płatniczych w Polsce - charakter, tempo i zasadność wprowadzanych zmian Grażyna Szustak s. 531-538
Zagraniczne źródła finansowania inwestycji krajowych w Polsce w latach 1994-2010 Paweł Śliwiński s. 539-549
Analiza konwenantów w obligacjach korporacyjnych emitowanych przez niebankowe spółki z branży finansowej Marek Pauka Natalia Śmieja s. 551-561
Giełdowe produkty strukturyzowane jako forma ekspozycji na ryzyko cenowe rynku metali szlachetnych Jacek Tomaszewski s. 563-572
Efektywność strategii zarządzania kapitałami przez pośredników finansowych na przykładzie funduszy inwestycyjnych i emerytalnych Paweł Trippner s. 573-583
Rola Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w zmieniających się warunkach rynku ubezpieczeniowego Grażyna Sordyl Elżbieta Wanat-Połeć s. 585-601
Płatność akcjami w transakcjach przejęcia. Analiza przypadku Anna Wawryszuk-Misztal s. 603-611
Nadzór i regulacja rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Europie - działania pokryzysowe Ewa Widz s. 613-622
Funkcjonowanie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów i architektów budownictwa w Polsce w latach 2003-2009 Stanisław Wieteska s. 623-634
Wykorzystanie spółki komandytowo-akcyjnej w działalności grupy kapitałowej Elżbieta Wrońska-Bukalska s. 635-642
Zyski zatrzymane jako źródło finansowania wypłat dywidend Mirosław Wypych s. 643-650
Ekologizacja współczesnych banków a ich ekonomiczna efektywność Justyna Zabawa s. 651-659
Analiza kosztu kapitału przedsiębiorstw przy emisji obligacji korporacyjnych notowanych na GPW w Warszawie Piotr Zasępa s. 661-671
Współczesny bank wobec paradygmatu zaufania publicznego Tomasz Zieliński s. 673-683
Stabilność finansowa Mariusz Zygierewicz s. 685-695