Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Produktywność środków trwałych w gospodarstwach indywidualnych różnej wielkości Jerzy Bartoszcze s. 1-14
Efektywność obróbki grupowej w przemyśle maszynowym Chin Jerzy Baruk s. 15-23
Analiza kosztów stałych i zmiennych produkcji jabłek Teresa Dębska s. 25-34
Liberalizm a etatyzm : dyskusja o gospodarczej roli państwa w Polsce w okresie międzywojennym Stanisław Duda s. 35-54
Z problematyki polityki społecznej w okresie kształtowania się społeczeństwa industrialnego Grzegorz Golec s. 55-75
Gospodarka przestrzenna jako element tworzenia szans rozwoju terenów wiejskich Urszula Gozdalik s. 77-90
Analiza wpływu ukształtowania rozłogu na wyniki ekonomiczne gospodarstw rodzinnych Lubelszczyzny Urszula Gozdalik Stanisław Gędek s. 91-103
Ekonomista : zawód atrakcyjny : w świetle badań Mirosława Grodzka Krystyna Zinczuk Mikołaj Zinczuk s. 105-110
Rodzaje restrukturyzacji przedsiębiorstw Bogusław Gulski s. 111-124
Udział lubelskiego oddziału Banku Handlowego S.A. w Warszawie w rozwoju społeczno-gospodarczym Lubelszczyzny w latach 1898-1939 Małgorzata Kamieniecka s. 125-139
Efektywność energetyczna produkcji ziemniaków w wybranych gospodarstwach indywidualnych Marianna Kuczyńska s. 141-149
Marketing w pozarolniczych sferach agrobiznesu Sylwester Makarski s. 151-166
Rozpoznanie nisz gospodarczych i przestrzennych jako element polityki regionalnej na przykładzie województwa lubelskiego Gabriela Masłowska s. 167-180
Ekonomiczna konkurencyjność uprawy roślin zbożowych w gospodarstwach indywidualnych Dionizy Niezgoda Zenon Szepytowski Małgorzata Żelazko s. 181-188
Inflacja a makrostabilizacja gospodarki Halina Pietras s. 189-197
Wpływ zmian kosztów produkcji na inflacyjny wzrost cen Halina Pietras s. 199-213
Elektryfikacja kolei : historia, teraźniejszość, perspektywy Magdalena Pokrzycka s. 215-225
Analiza kosztów stałych i zmiennych tuczu kurcząt rzeźnych Wanda Popiołek s. 227-235
Analiza kształtowania się poziomu i struktury nakładów energetycznych tuczu brojlerów kurzych Wanda Popiołek s. 237-244
Koncepcja systemowa społecznej gospodarski rynkowej (SGR) w perspektywie uniwersalnego społeczeństwa i jednoczącej się Europy Tadeusz Przeciszewski s. 245-257
Silne i słabe strony zarządzania zasobami ludzkimi : w świetle badań Janina Szubstarska s. 259-266
Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładach pracy różnej wielkości Janina Szubstarska s. 267-276
Uwarunkowania interwencjonizmu państwowego w rolnictwie polskim Jadwiga Wyzińska-Ludian s. 277-292
Zarys holistycznej koncepcji funkcjonowania regionu miejskiego Zbigniew Zioło s. 293-300
Zmienność produkcyjności powierzchni paszowej fizycznej i bonitacyjnej w tuczu świń w zależności od wybranych modeli żywienia Jan Zuba s. 301-311
Zmienność efektywności powierzchni paszowej fizycznej i bonitacyjnej w tuczu świń w zależności od wybranych modeli żywienia Jan Zuba s. 313-321
Zmiany w technikach wytwarzania gospodarstw rodzinnych prowadzących rachunkowość rolną w 1990 i 1991 roku : w makroregionie środkowowschodnim Jan Zwolak s. 323-331
Struktura nakładów materialnych oraz izokwanty i krańcowe stopy substytucji w gospodarstwach rodzinnych do 7 ha i 10 i więcej ha prowadzących rachunkowość rolną w 1990 i 1991 roku : w makroregionie środkowowschodnim Jan Zwolak s. 333-345