Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubelskiego na tle kraju w okresie Polski Ludowej Tadeusz Przeciszewski s. 1-18
Efektywność ekonomiczna mechanizacji a formy jej wdrażania do rolnictwa indywidualnego Zbigniew Adamowski s. 19-42
Rolnictwo jako źródło siły roboczej dla gospodarki narodowej Sławomir Kozłowski s. 43-50
Wybrane cechy ekonomiki gospodarstw chłopskich w rejonach uprzemysławianych Andrzej Pakuła s. 51-76
Влияние воспроизводственной структуры капитальных вложений на развитие народного хозяйства Bogumiła Mucha s. 77-88
Dynamika rozwoju ludności guberni lubelskiej w latach 1880-1905 Tadeusz Mazur s. 89-104
Charakterystyka zdolności i skłonności akumulacyjnych ludności : z uwzględnieniem skłonności akumulacyjnych na mieszkanie Maria Wrochna s. 105-121
Próba określenia rozmiarów dysproporcji międzyregionalnych w stopie życiowej ludności i sposobów ich zmniejszenia Michał Zieliński s. 123-134
Zagospodarowanie gruntów Państwowego Funduszu Ziemi w województwie lubelskim Sylwester Drozd s. 135-147
Metoda prognozowania pracochłonności średnioseryjnej przy wykorzystaniu zależności liniowej Leopold Brzyski Władysław Holtzman s. 149-157
Organizacyjne problemy tworzenia i funkcjonowania kombinatów przemysłowych Zbigniew Szeloch s. 159-168
Podstawowe zasady i elementy zarządzania jednostkami inicjującymi Zbigniew Szeloch s. 169-183
Kategoria zysku w gospodarce socjalistycznej : z teorii i praktyki radzieckiej Romuald Poliński s. 185-198
Próba kwantyfikacji wpływu wybranych czynników osobowych na indywidualną wydajność pracy Krzysztof Torończyk s. 199-213