Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kryzys a dług publiczny w Polsce na tle Unii Europejskiej Wiesława Ziółkowska s. 13-20
Metody przeciwdziałania kryzysowi finansów publicznych na poziomie Unii Europejskiej i w Polsce Marta Postuła s. 21-30
Zrównoważony rozwój globalny w rozwoju państw i jednostek samorządu terytorialnego - stare problemy i nowe perspektywy Aneta Tylman s. 31-38
Lokalny stres finansowy - istota i przejawy w polskich warunkach Marzanna Poniatowicz s. 39-49
Czy samorządy wiedzą, gdzie gubią pieniądze? Alina Hussein s. 51-59
Decentralizacja finansów publicznych warunkiem rzeczywistej decentralizacji państwa Tomasz Sowiński s. 61-70
Deficyt samorządowy na tle deficytu - czy istnieje potrzeba limitowania deficytu samorządowego w warunkach kryzysu? Jolanta Ciak s. 73-81
Deficyt i dług samorządowy z punktu widzenia organów nadzoru i kontroli Daniel Jurewicz s. 83-90
Zasada samodzielności finansowej a pozyskiwanie środków finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego na rynku kapitałowym Rafał Bucholski s. 91-100
Obligacje komunalne na rynku Catalyst jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego Jan Adamiak Bożena Kłosowska Grażyna Voss s. 101-109
Wpływ umów o partnerstwie publiczno-prywatnym na dług jednostki samorządu terytorialnego w Polsce Aneta Kargol-Wasiluk s. 111-120
Metodyka oceny zdolności kredytowej gminy i jej determinanty Magdalena Zioło s. 121-129
Czy obecny kryzys finansowy ujawnił konieczność zasadniczej modyfikacji systemu finansowania samorządów w Polsce? Jacek Tomkiewicz s. 133-141
Wzrost gospodarczy jako determinanta dochodów jednostek samorządu terytorialnego Marek Pypeć s. 143-153
Podatki lokalne w systemie finansowania samorządów - doświadczenia krajów OECD Małgorzata Mazurek-Chwiejczak s. 155-164
Preferencje w podatkach lokalnych i ich wpływ na dochody JST Ryta Dziemianowicz Adam Wyszkowski s. 165-174
Preferencje podatkowe udzielane przez gminy w specjalnych strefach ekonomicznych Magdalena Kogut-Jaworska s. 175-184
Udziały gmin w dochodach z podatków wspólnych w Republice Federalnej Niemiec Małgorzata Magdalena Hybka s. 185-193
Przesłanki umarzania zaległości podatkowych należnych gminom Marek Zdebel s. 195-207
Ocena mechanizmów wyrównywania sytuacji dochodowej gmin Marian Podstawka s. 209-218
Subwencja ogólna dla gmin w krajowych systemach wyrównywania finansowego w okresie stabilizacji finansów publicznych Niemiec Paweł Kowalik s. 219-228
Wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej przez samorząd terytorialny na przykładzie jednostek z województwa lubelskiego Joanna Śmiechowicz s. 229-237
Wieloletnia prognoza finansowa a racjonalizacja wydatków jednostek samorządu terytorialnego Krystyna Sawicka s. 241-249
Wieloletnia prognoza finansowa - przymus czy potrzeba? Sławomir Franek s. 251-259
Zakres czasowy wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego w świetle dotychczasowych doświadczeń Michał Jędrzejczyk s. 261-270
Problemy samofinansowania inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce Paweł Galiński s. 271-279
Możliwość elastycznego kształtowania wydatków w samorządzie terytorialnym Wojciech Gonet s. 281-289
Wdrażanie budżetu zadaniowego we francuskim smorządzie terytorialnym Urszula K. Zawadzka-Pąk s. 291-299
Mierniki wydajności w jednostkach samorządu terytorialnego we Francji Magdalena Godek-Brunel s. 301-308
Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w racjonalizacji budżetów jednostek samorządu terytoriallnego Ewa Wiktoria Babuśka s. 311-318
Przesłanki wyboru formy prawnej współpracy jednostek samorządu terytorialnego z partnerami prywatnymi Krystyna Brzozowska s. 321-329
Metropolie - potrzeba czy konieczność? : zasady podziału zadań i środków Jadwiga Glumińska-Pawlic s. 331-339
Wybrane metody finansowania usług publicznych przez miasta metropolitalne Irena Czaja-Hliniak s. 341-349
Finansowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich i rola jednostek samorządu terytorialnego w realizacji tego zadania Paweł Klimek s. 351-359
Zasady polityki finansowej samorządów terytorialnych we Francji Mariola Lemonnier s. 361-370
Zasady zlecania organizacjom pozarządowym wykonania zadań gminy Małgorzata Ofiarska s. 371-380
Finansowanie zadań zleconych przez gminę organizacjom pozarządowym Zbigniew Ofiarski s. 383-393
Odpowiedzialność finansowa jednostek samorządu terytorialnego za usługi zdrowotne Krystyna Piotrowska-Marczak s. 395-404
Przesłanki, zakres i skutki przekształceń własnościowych SPZOZ przeprowadzanych przez JST w latach 1999-2010 Katarzyna Wójtowicz s. 407-416
Opodatkowanie gmin podatkiem od towarów i usług na tle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Artur Mudrecki s. 417-425