Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zasobowa koncepcja rozwoju regionu a perspektywy rozwojowe Lubelszczyzny Sławomir G. Kozłowski s. 1-18
Tempo i kierunki aktywizacji gospodarczej regionu lubelskiego w okresie trzydziestolecia Zbigniew Mitura s. 19-35
Perspektywy rozwojowe aglomeracji lubelskiej i rola czynników endogenicznych w jej wykształcaniu się Urszula Wich s. 37-61
Krótkookresowa prognoza popytu rynkowego na przykładzie sprzedaży telewizorów w województwie lubelskim Michał Jarmuł Marian Stefański s. 63-72
Ekonometryczny model końcowej produkcji rolniczej Dionizy Niezgoda s. 73-86
Badanie współzmienności cech przy pomocy funkcji potęgowej Henryk Płudowski s. 87-93
Wyposażenie gospodarstw w środki trwałe a produktywność ziemi w PGR Tadeusz Wierzbicki s. 95-107
Rachunek kosztów produkcji pomocniczej w przedsiębiorstwie rolnym Alicja Kukla s. 109-121
Rozwiązywanie problemów organizacyjnych jako szczególny przypadek działania zorganizowanego Mirosława Grodzka s. 123-131
Zdolność produkcyjna a zasoby czynników wytwórczych Lilia Skałecka s. 133-147
Podsystem informacyjny wydziału produkcyjnego jako część systemu informacyjnego przedsiębiorstwa Maria Łabędzka s. 149-164
Kształtowanie się ogólnej liczby ludności guberni lubelskiej w latach 1867-1912 : na tle Królestwa Polskiego Tadeusz Mazur s. 165-181
Dynamika i struktura zatrudnienia w Lublinie w latach 1965-1975 Mieczysław Sobczyk s. 183-197
Kształcenie a rezultaty polityki zatrudnienia ekonomistów-absolwentów Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie Adam Puszcz Henryk Wójcik s. 199-212
Przedmiot i rola ekonomii politycznej w systemie nauk w ujęciu Henryka Kamieńskiego i Józefa Supińskiego Zdzisław Szymański s. 213-233
Struktura nakładów pracy w produkcji sadowniczej i polowej Wojciech Majerowski s. 235-254