Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przesłanki cybernetycznego modelu reprodukcji rozszerzonej w rolnictwie Augustyn Woś s. 1-24
    Zacytuj
  • Udostępnij
Próba uściślenia podstawowych pojęć związanych ze zmianami użyteczności i wartości środków trwałych Mieczysław Kawa s. 25-35
O mechanizmie podziału pracy społecznej i proporcjach produkcyjnych Wacław Grzybowski s. 37-56
Próba wykorzystania algorytmu simplex do reorganizacji struktury produkcji w gospodarstwie rolnym Władysław Kwiecień s. 57-71
Dyskusja okresu międzywojennego nad rachunkiem ekonomicznym w socjalizmie Józef Juszczyński s. 73-89
Kierunki doskonalenia systemu planowania i zarządzania w Związku Radzieckim Józef Grabowiecki s. 91-118
К вопросу в совершенствовании системы планирования и управления в Советском Союзе Николай Крикун s. 119-144
Dzieje dóbr Ordynacji Zamojskiej do końca Rzeczypospolitej szlacheckiej Ryszard Orłowski s. 145-170
    Zacytuj
  • Udostępnij
Dynamika i struktura zatrudnienia w gospodarce regionu lubelskiego Mikołaj Waleszko s. 171-194
Społeczeństwo Rejowca Fabrycznego : cz. I Tadeusz Kościański s. 195-218
Rozwój ludności miasta Lublina w latach 1955-1965 Adela Senderska s. 219-232