Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Piotr Karpuś Jerzy Węcławski s. 11-13
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ rozwoju systemu finansowego na wzrost gospodarczy Anna Kasprzak-Czelej s. 17-30
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sytuacja na rynkach finansowych krajów funkcjonujących w różnych systemach gospodarczych - w trakcie i po kryzysie finansowym Aneta Kosztowniak s. 31-41
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kręte ścieżki Bazylei..., czyli standardy kapitałowe banków - wczoraj dziś i jutro Monika Marcinkowska s. 43-60
  Zacytuj
 • Udostępnij
Instytucje sektora finansowego w warunkach spowolnienia gospodarczego : aspekty efektywnościowe Mirosław Wypych s. 61-73
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problemy braku Europejskiego Nadzoru Finansowego Stanisław Kaszuba s. 75-83
  Zacytuj
 • Udostępnij
Struktura państwowego długu publicznego : instrumenty i skutki ich zastosowania Marek Dylewski Beata Filipiak s. 85-95
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane teorie interwencji walutowych i ocena ich skuteczności Carlos Jorge Lenczewski Martins s. 97-110
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kryzys obszaru jednowalutowego : potrzeba nowych ram instytucjonalnych narodowej polityki fiskalnej Urszula Kosterna s. 111-125
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ryzyko wzajemnych rozliczeń przedsiębiorstw w Unii Europejskiej w okresie kryzysu gospodarczego Danuta Zawadzka s. 127-139
  Zacytuj
 • Udostępnij
Stawki podatku VAT - jednolite czy zróżnicowane? Bogusława Dobrowolska Wacława Starzyńska s. 141-153
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bankowe modele biznesowe - ewolucja czy innowacja Adam Nosowski s. 157-167
  Zacytuj
 • Udostępnij
Współczesne modele bankowości mobilnej w aspekcie teorii użyteczności Emil Ślązak s. 169-182
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bankowość mobilna : przykład nowoczesnej technologii w usługach bankowych Anna Korzeniowska s. 183-191
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pozycja banków inwestycyjnych na międzynarodowym rynku projektów inwestycyjnych Krystyna Brzozowska s. 193-201
  Zacytuj
 • Udostępnij
Płynność sektora bankowego w Polsce i znaczenie norm nadzorczych Katarzyna Kochaniak s. 203-220
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wzorcowe układy nierówności w ocenie kondycji finansowej banku Adam Kopiński s. 221-230
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywność banków komercyjnych, a ograniczenia działalności kredytowej Emilia Stola s. 231-239
  Zacytuj
 • Udostępnij
Społeczna odpowiedzialność banków w aspekcie wykluczenia finansowego Małgorzata Solarz s. 241-254
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ regulacji na innowacyjność bankowości detalicznej Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska s. 255-263
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykluczenie finansowe z rynku bankowości detalicznej Grażyna Ancyparowicz s. 265-279
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kontrowersje wokół efektywności bankowych fuzji i przejęć Katarzyna Mikołajczyk s. 281-296
  Zacytuj
 • Udostępnij
Odwrócona hipoteka jako odpowiedź sektora bankowego na trendy demograficzne Iwa Kuchciak s. 297-309
  Zacytuj
 • Udostępnij
Hipoteka odwrócona jako forma finansowania długoterminowej opieki pielęgnacyjnej osób starszych Ewa Poprawska s. 311-323
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza potencjału konkurencyjności banku spółdzielczego : zarys koncepcji Grażyna Woźniewska s. 325-338
  Zacytuj
 • Udostępnij
Szacowanie zapotrzebowania na kapitał ze strony banków spółdzielczych Przemysław Stodulny s. 339-354
  Zacytuj
 • Udostępnij
Funkcjonowanie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju Tamara Anna Galbarczyk s. 355-374
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zmiany w strukturze oszczędności gospodarstw domowych w Polsce lokowanych w bankach w latach 2000-2010 Agnieszka Strzelecka s. 375-385
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sądownictwo polubowne i Arbitraż Bankowy jako organy pomagające konsumentowi na rynku usług finansowych Mateusz Folwarski s. 387-395
  Zacytuj
 • Udostępnij
Modelowanie systemowej sieci bezpieczeństwa finansowego na poziomie Unii Europejskiej w obliczu nowej architektury rynku finansowego Bogna Janik s. 399-409
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czy giełda to kasyno? : wpływ światowego kryzysu finansowego na postrzeganie mechanizmów giełdowych Mariusz Kicia s. 411-418
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rynki alternatywne w strukturze niemieckiej i austriackiej giełdy papierów wartościowych Dominika Kordela s. 419-429
  Zacytuj
 • Udostępnij
Irlandzkie Qualifying Investor Funds Dorota Marzena Krupa s. 431-441
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rynek exchange-traded funds (ETFs) w Europie Tomasz Miziołek s. 443-452
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania i perspektywy rozwoju polskich funduszy inwestycyjnych Jacek Kuciński s. 453-471
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dynamika efektywności polskich funduszy otwartych inwestujących w akcje Adam Kucharski s. 473-484
  Zacytuj
 • Udostępnij
Giełdy papierów wartościowych w warunkach globalizacji rynków finansowych Teresa Kondrakiewicz s. 485-498
  Zacytuj
 • Udostępnij
Emitenci na rynku NewConnect Magdalena Mosionek-Schweda s. 499-514
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przepływ kapitałów w funduszach akcji małych i średnich spółek rynku polskiego w latach 2007-2009 Dawid Dawidowicz s. 515-527
  Zacytuj
 • Udostępnij
Społecznie odpowiedzialny biznes w aspekcie ochrony środowiska na rynku kapitałowym w ujęciu wybranych instytucji międzynarodowych Tomasz Piotr Murawski s. 529-543
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rynek praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jako element konstrukcji mechanizmu wyboru zwycięzców Grażyna Borys s. 545-556
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rynek nieruchomości mieszkaniowych i jego finansowanie Maria Wąsewicz s. 557-570
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polski rynek wierzytelności Ewa Szabłowska s. 571-584
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zmieniające się trendy na rynkach IPO oraz fuzji i przejęć w okresie kryzysu finansowego Piotr Zasępa s. 585-596
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rynkowe instrumenty finansowe w perspektywie nowych wyzwań rozwojowych sektora bankowego Irena Pyka s. 597-609
  Zacytuj
 • Udostępnij
Certyfikaty dyskontowe i certyfikaty bonusowe jako instrumenty inwestowania kapitału Henryk Mamcarz s. 611-624
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rodzaje opcji potęgowych i ich ryzyko delty Ewa Dziawgo s. 625-637
  Zacytuj
 • Udostępnij
Fundamentalne i rynkowe czynniki ustalania ceny emisyjnej akcji Gabriela Łukasik s. 639-648
  Zacytuj
 • Udostępnij
Niedoszacowanie ceny emisyjnej akcji w pierwszej ofercie publicznej jako instrument komunikacji spółek akcyjnych z inwestorami Katarzyna Mamcarz s. 649-661
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prognozowanie poziomu indeksów giełdowych przez rynek terminowy indeksowych kontraktów futures Ewa Widz s. 663-674
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wycena opcji na WIG20 notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w oparciu o parytet kupna-sprzedaży Katarzyna Królik-Kołtunik s. 675-688
  Zacytuj
 • Udostępnij
Modele analityczne jako systemowe narzędzia oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw Mirosław Krajewski s. 691-700
  Zacytuj
 • Udostępnij
Skuteczność polskich modeli dyskryminacyjnych w ocenie zagrożenia upadłością spółek giełdowych Sylwia Godlewska s. 701-714
  Zacytuj
 • Udostępnij
Regulacje finansowe krajów goszczących, a zasady międzynarodowego zarządzania finansami przedsiębiorstw Jerzy Różański s. 715-723
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim przedsiębiorstwie przemysłowym według stopnia zaawansowania technologicznego Dorota Starzyńska s. 725-738
  Zacytuj
 • Udostępnij
Optymalizacja struktury kapitału w przedsiębiorstwie Andrzej Szopa s. 739-748
  Zacytuj
 • Udostępnij
Debt Equity Swap i Debt Buy Backs jako instrumenty restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstwa Jerzy Węcławski s. 749-757
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polityka dywidend a teoria hierarchii źródeł finansowania w opinii menedżerów finansowych Elżbieta Maria Wrońska s. 759-767
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ryzyko związane z realizacją miękkich projektów realizowanych ze środków unijnych Anna Jędrzychowska s. 769-781
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kredyt bankowy i faktoring - źródła finansowania substytucyjne czy komplementarne? Jacek Czarecki s. 783-790
  Zacytuj
 • Udostępnij
Innowacyjność polskich MSP na tle wybranych problemów firm eksportujących Maria Kurowska s. 791-798
  Zacytuj
 • Udostępnij
Finansowanie rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstw Beata Słowik s. 799-810
  Zacytuj
 • Udostępnij
Fundusze venture capital jako źródło finansowania innowacji Jakub Czerniak s. 811-820
  Zacytuj
 • Udostępnij
Symulacja jako metoda oceny efektywności inwestycji franczyzobiorcy Robert Zajkowski s. 821-834
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania przez przedsiębiorstwa z województwa lubelskiego Wojciech Misterek s. 835-847
  Zacytuj
 • Udostępnij
Cykl konwersji zobowiązań a rentowność wybranych spółek sektora chemicznego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Anna Wawryszuk-Misztal s. 849-859
  Zacytuj
 • Udostępnij
Decyzje w zakresie krótkoterminowego zarządzania finansami na przykładzie spółek z sektora spożywczego notowanych na GPW w Warszawie Bogna Kaźmierska-Jóźwiak Jakub Marszałek s. 861-870
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie aktywami trwałymi przedsiębiorstwa w kontekście różnic naliczania amortyzacji według prawa bilansowego i podatkowego Rafał Jóźwicki s. 871-880
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola benchmarkingu w doskonaleniu przedsiębiorstwa Joanna Świerk s. 881-893
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przeznaczenie zysku przedsiębiorstw rolniczych w aspekcie motywów i systemu celów Justyna Franc-Dąbrowska s. 895-905
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mierniki kapitału obrotowego netto a próba wyznaczenia jego optymalnego poziomu Agnieszka Wójcik s. 907-920
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie ubezpieczeń finansowych dla funkcjonowania ptrzedsiębiorstw w Polsce w okresie spowolnienia gospodarczego Ewa Szafraniec-Siluta s. 923-935
  Zacytuj
 • Udostępnij
Straty nadzwyczajne przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2006 nie objęte ochroną ubezpieczeń majątkowo-osobowych Stanisław Wieteska s. 937-945
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prewencyjny charakter środków informacyjnych nadzoru państwowego a regulacyjna ocena działalności zakładów ubezpieczeń Robert Kurek s. 947-958
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polityka rachunkowości zakładu ubezpieczeń w zakresie wyceny lokat Marzenna Lament s. 959-967
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza płynności finansowej i rentowności Powszechnych Towarzystw Emerytalnych Paweł Trippner s. 969-980
  Zacytuj
 • Udostępnij
Reforma modelu ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych : nowe zasady finansowania a dostępność opieki zdrowotnej Joanna Niżnik s. 981-993
  Zacytuj
 • Udostępnij
System opieki zdrowotnej w Niemczech Magdalena Jaworzyńska s. 995-1007
  Zacytuj
 • Udostępnij
Natura studiów finansowych... czyli o wymogach dotyczących samodzielnej pracy studentów w nauczaniu finansów i rachunkowości Monika Marcinkowska s. 1011-1025
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pomiędzy teorią a praktyką : dydaktyka przedmiotu "Portfel inwestycyjny" na studiach Finanse i Rachunkowość na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie Mariusz Kicia s. 1027-1034
  Zacytuj
 • Udostępnij
Koncepcja przedmiotu strategie inwestycyjne realizowanego metodami kształcenia na odległość Anna K. Stanisławska-Mischke Andrzej Szopa s. 1035-1042
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ćwiczenia z przedmiotu "Bankowość" : ewolucja formy dydaktycznej Adam Nosowski Zofia Łękawa s. 1043-1055
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kariera po standardzie Artur Stefański s. 1057-1068
  Zacytuj
 • Udostępnij