Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miejsce zreformowanej gospodarki samorządowo-komunalnej w systemie społecznej gospodarki rynkowej Tadeusz Przeciszewski s. 1-21
Rola państwa w procesie demonopolizacji Michał Gabriel Woźniak s. 23-37
Women's Economic Empowerment in Poland and in the World Ewa Masłyk-Musiał s. 39-49
Wykorzystanie koncepcji "Wstęgi Mobiosa" do interpretacji zagadnień związanych z rozwiązaniem problemów Jan D. Antoszkiewicz s. 51-76
Księga jakości w przesdiębiorstwie Elżbieta Skrzypek s. 77-88
Intelektualne aspiracje kategorii "zasób społeczny" Józefa Supińskiego Zdzisław Szymański s. 89-109
Zagadnienie wolności w agrarystycznej koncepcji ustroju gospodarczego Anna Golec s. 111-117
Teoria równowagi ekonomicznej Władysława Zawadzkiego Stanisław Duda s. 119-135
Polski system bankowy 1989-1993 Jerzy Węcławski s. 137-162
Naukowy charakter rachunkowości Henryk Ronek s. 163-170
Reformy pieniężne w Polsce w latach 1944-1950 Robert Furtak s. 171-182
Kształtowanie się cen w Polsce w warunkach inflacji po roku 1989 Halina Pietras s. 183-204
Proces likwidacji zaniedbań w rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej w województwach makroregionu środkowowschodniego Zbigniew Mitura s. 205-221
Projekcja uwarunkowań rozwoju usług w latach dziewięćdziesiątych Genowefa Sobczyk s. 223-239
Problemy stanu zdrowia mieszkańców wsi : prymat człowieka w przemianach systemowych Stefan Ogrodnik s. 241-252
Infrastruktura techniczna a produkcja rolna : w zarysie Stefan Ogrodnik s. 253-264
Problemy komunikacji publicznej w Lublinie Anna Oleksiejczuk s. 265-287
Partycypacja pracownicza jako jeden z elementów kształtujących system społecznej gospodarki rynkowej Ewa Oleksiejczuk s. 289-307
Podstawowe współzależności między zdolnością konkurencyjną przedsiębiorstwa, branży i gospodarki narodowej Bogusław Ślusarczyk s. 309-322
Czy w kierunku wzajemnych współzależności układów prywatnej własności i wolnego rynku z bezpośrednim i pośrednim interwencjonizmem? Stanisław Ślusarczyk s. 323-328
Ocena skuteczności systemu jakości w świetle wyników badań Elżbieta Skrzypek s. 329-339
Kontrola w zarządzaniu współczesną organizacją Jerzy Baruk s. 341-353
Minimalizacja efektu katalizy w metodach doboru zmiennych Elżbieta Maksymiak s. 355-361
Polskie instytuty politechniczne w procesie kształcenia kadr technicznych Królestwa Polskiego w XIX wieku Krystyna Schabowska s. 363-371
Koszty i opłacalność produkcji chmielu w gospodarstwach indywidualnych Anna Jargiełło s. 373-384
Pracochłonność oraz wydajność pracy żywej w produkcji ziemniaków w gospodarstwach indywidualnych Marianna Kuczyńska s. 385-394
Kalkulacje opłacalności kierunków produkcji w chowie bydła w gospodarstwach indywidualnych Krystyna Oleszek s. 395-400
Niektóre aspekty adaptacji zarządzania marketingowego na przykładzie przedsiębiorstw ze strefy agrobiznesu woj. lubelskiego Andrzej Gantner Urszula Gozdalik s. 401-414
Zastosowanie metody przepływów międzygałęziowych do oceny kosztów zużycia energii w gospodarstwie rolniczym Józef Ostrowski s. 415-424
Rachunek nakładów energetycznych w tuczu brojlerów kurzych Wanda Popiołek s. 425-433
Wpływ Państwowego Funduszu Ziemi na strukturę obszarową gospodarstw indywidualnych w makroregionie środkowowschodnim Irena Paluszek s. 435-449
Możliwość wzrostu dochodu jako warunek wzrostu majątku produkcyjnego w gospodarstwach rodzinnych Jan Zwolak s. 451-459