Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Studia Theologica Varsaviensia
1974, Tom 12, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadnienie jedności literackiej 2 Kor Kazimierz Romaniuk s. 3-13
Zgromadzenie liturgiczne a misterium Kościoła w świetle współczesnej teologii Konrad Waloszczyk s. 15-44
Pozytywizm biblijny w teologii moralnej Helmut Juros s. 45-76
Możliwość syntezy nadziei doczesnej i nadziei eschatologicznej Jerzy Bajda s. 77-102
Le "Dieu de l'espérance“ de Saint Thomas d’Aquin Vincent de Couesnongle s. 103-120
Geneza i główne kierunki współczesnego ruchu homiletycznego Antoni Lewek s. 121-160
Diecezja przemyska : w 600 rocznicę bulli Grzegorza XI "Debitum pastoralis officii" z 13 II 1375 r. Hieronim Eug. Wyczawski s. 161-208
Stan badań nad uniwersalizmem religijnym Księgi Izajasza Bernard Wodecki s. 209-233
Powstawanie sztuki chrześcijańskiej Franciszek Stopniak s. 235-256
Misterium chrześcijańskie Edward Ozorowski s. 257-259
"Zukunft der Theologie : Theologie der Zukunft", Wien 1971 : [recenzja] Edward Ozorowski s. 260-262
"Christologie : systematisch und exegetisch : Arbeitsgrundligen für eine interdisziplinäre Vorlesung", Karl Rahner, Freiburg im Br. 1972 : [recenzja] Edward Ozorowski Karl Rahner (aut. dzieła rec.) s. 262-264
"Zum Problem Unfehlbarkeit : Antworten auf die Anfrage von Hans Küng", Freiburg im Br. 1972 : [recenzja] Edward Ozorowski s. 264-266
"Staub der Jahrhunderte oder Wie kann man Dogmen glaubhaft verkündigen?", Mainz 1971 : [recenzja] Edward Ozorowski s. 266-267
"Gott : die Zukunft des Menschen", Edward Schillebeeckx, Mainz 1970 : [recenzja] Edward Ozorowski Edward Schillebeeckx (aut. dzieła rec.) s. 268-269
"Une nouvel âge de la théologie“, C. Gelfré, Paris 1972 : [recenzja] Tadeusz Sikorski C. Gelfré (aut. dzieła rec.) s. 269-271
"Nous n'avons q'une terre", Barbara Ward, René Dubos, Paris 1972 : [recenzja] Jan Grzesica René Dubos (aut. dzieła rec.) Barbara Ward (aut. dzieła rec.) s. 271-274
"Perspectives en écologie humaine", C.E. Bourgoignie, Paris 1972 : [recenzja] Jan Grzesica C.E. Bourgoignie (aut. dzieła rec.) s. 274-277
"Bernardyni Warszawscy : dzieje klasztoru św. Anny w Warszawie 1454-1864", Wiesław Franciszek Murawiec, Kraków 1973 :[recenzja] Marian Banaszak Wiesław Franciszek Murawiec (aut. dzieła rec.) s. 277-280
"Powstanie i początkowe dzieje zgromadzenia ss. Rodziny Marii", Hieronim Eug. Wyczawski, "Prawo kanoniczne" 16 (1973), nr 1-2, s. 129-176 : [recenzja] Marian Banaszak Hieronim Eug. Wyczawski (aut. dzieła rec.) s. 280-282
"Relationes status diocesium in Magno Ducatu Lituaniae : 1. Dioeceses Vilnensis et Samogitiae", in unum rededgit Paulus Rabikauskas, Romae 1971 : [recenzja] Tadeusz Krahel Paulus Rabikauskas (aut. dzieła rec.) s. 282-285
"Kultūru kryžkeleje", red. kol. J. Jurginis, Vilnius 1970 : [recenzja] J. Jurginis Tadeusz Krahel s. 286
Kronika ATK Franciszek Stopniak s. 287-294