Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Ekonomiczne Problemy Usług
2009, Numer 37

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Finansowanie z budżetu Unii Europejskiej zrównoważonego rozwoju miast w latach 2007-2013 Dorota Czykier-Wierzba s. 7-12
Problemy absorpcji funduszy unijnych w procesie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Paweł Galiński s. 13-20
Wykorzystanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego jako szansa na racjonalizację wydatków publicznych w warunkach kryzysu gospodarczego Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj Władysław Husejko s. 21-30
Inicjatywa JESSICA jako innowacyjna metoda wykorzystania funduszy strukturalnych do finansowania rozwoju obszarów miejskich Sławomira Kańduła s. 31-40
Model budżetu zadaniowego samorządów w świetle badań Marcin Będzieszak s. 43-48
Funkcje dochodów budżetowych samorządu terytorialnego jako kryterium oceny systemu dochodów Emilia Denek s. 49-55
Efektywność planowania budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego Małgorzata Jaremko s. 56-62
Koncepcja wyceny i ewidencji księgowej wydatków (kosztów) w budżetowaniu zadaniowym Marcin Kaczmarek s. 63-71
Budżet zadaniowy jednostek samorządu terytorialnego : case budżetu miasta Szczecina Teresa Lubińska s. 72-82
Sprawozdawczość budżetowa i jej przydatność w ocenie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego Adam Niewęgłowski s. 83-90
Wykorzystanie skonsolidowanego bilansu w kierunku badania płynności finansowej w gminie jako grupie kapitałowej Karolina Trojanowska s. 91-98
Koncepcja oceny aktywów trwałych w oparciu o informacje o stanie mienia komunalnego Beata Filipiak s. 101-109
Aktywność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego Lech Jędrzejewski s. 110-117
Znaczenie instrumentów pomocy publicznej w obszarze gminnej polityki gospodarczej Magdalena Kogut-Jaworska s. 118-125
Ocena stanu zadłużenia dolnośląskich gmin w latach 2004-2007 Marek Kopyściański s. 126-134
Nieprawidłowości w przepisach prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego Janina Kotlińska s. 135-145
Konsolidacja działań w zakresie polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych na poziomie metropolii Natalia Marska-Dzioba s. 146-153
Polityka przestrzenna jako narzędzie kreujące rozwój lokalny : próba oceny Marta Szaja s. 154-161
Identyfikacja niekorzystnych efektów niektórych zmian realizowanych w ramach reformy systemu oświaty w Polsce i ich oddziaływanie na rozwój lokalnej edukacji na przykładzie miasta Świnoujścia Edyta Tomaszek s. 162-169
Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego : pożądane kierunki zmian w świetle badań ankietowych Arkadiusz Babczuk s. 173-179
Dylematy zmian w procesie zarządzania w JST Marek Dylewski s. 180-186
Porównanie determinant wyboru źródła finansowania bieżących niedoborów w kontekście działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego Wojciech Misterek s. 187-194
Elementy poziomej redystrybucji środków w systemie finansów samorządu terytorialnego Leszek Patrzałek s. 195-204
Pozycja województw samorządowych w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego w Polsce Marzanna Poniatowicz s. 205-213
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w projekcie ustawy o finansach publicznych Joanna Przybylska s. 214-222
Zarządzanie finansami w ochronie środowiska na przykładzie gminy Kołbaskowo Piotr Szczypa s. 223-231
Strategie gospodarowania środkami publicznymi w jednostkach samorządu terytorialnego na tle ujawniających się zjawisk kryzysowych Adam Szewczuk s. 232-243
Wybór między warunkową a bezwarunkową prognozą inflacji Magdalena Szyszko s. 244-250
Saldo operacyjne województw samorządowych w latach 2004-2008 Agnieszka Werwińska s. 251-258
Wskaźniki finansowe jako wyznaczniki wiarygodności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego w świetle analizy dyskryminacyjnej Marcin Wiśniewski s. 259-266