Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 74
Ekonomiczne Problemy Usług
2009, Numer 45

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
    Zacytuj
  • Udostępnij
    Zacytuj
  • Udostępnij
Trening refleksyjnego uczenia się we wspomaganiu rozwoju organizacji Alicja Balcerak s. 13-19
Doskonalenie gospodarowania informacją w ramach systemu zarządzania organizacji Michał Baran s. 21-28
Metody i warunki kształtowania zatrudnienia na szczeblu lokalnym Małgorzata Baron-Wiaterek Izabela Grzanka s. 31-42
Ewaluacja programów publicznych a przejrzystość finansów publicznych Marcin Będzieszak s. 43-52
Prowadzenie działalności gospodarczej w Republice Federalnej Niemiec : uregulowania prawne Marek Białkowski s. 53-63
Pożądane kierunki zmian w polskim systemie zamówień publicznych w aspekcie przeciwdziałania praktykom korupcyjnym : współczesne koncepcje przeciwdziałania negatywnym zjawiskom Arkadiusz Borowiec s. 65-73
Przesłanki wdrażania zarządzania przez cele i zarządzania procesowego w jednostkach administracji publicznej na przykładzie budżetu zadaniowego Małgorzata Brojak-Trzaskowska s. 75-82
Rozwój kapitału ludzkiego jako strategii działania nowoczesnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Katarzyna Burda-Świerz s. 83-91
Pakiet klimatyczny, szansą czy zagrożeniem Dominik Ciejpa-Znamirowski s. 93-97
Wybrane koncepcje prawne podpisu elektronicznego jako przykłady alternatywnych rozwiązań dla budowy elektronicznej administracji Michał Czakowski s. 99-106
Nowoczesne zarządzanie usługami komunalnymi gminy Aleksandra Czarnecka s. 107-115
Znaczenie rzecznika prasowego w instytucjach samorządowych : specyfika budowania relacji z otoczeniem w instytucjach samorządowych Anna Dziadkiewicz-Ilkowska s. 117-125
Możliwości finansowania i rozwoju projektów w zakresie nowoczesnych technologii informacyjnych w administracji publicznej Marcin Feltynowski s. 127-135
Rola samorządów w podnoszeniu efektywności sektora rynku opieki zdrowotnej Anna Fiedorowicz Jolanta Rab-Przybyłowicz s. 137-145
Pożądane kierunki zmian w zarządzaniu nieruchomościami miejskimi Beata Filipiak Agnieszka Zegarek-Dudzińska s. 147-156
Dialog społeczny w kształtowaniu public relations samorządu terytorialnego Radosław Folga s. 157-166
Modele zarządzania obszarami metropolitalnymi przez samorząd terytorialny Krzysztof Gałuszka s. 167-175
Planowanie budżetowe instrumentem determinującym efektywność wykorzystania środków publicznych Ewa Gąsiorek s. 177-184
Rola systemów zarządzania jakością w kształtowaniu wizerunku urzędu miasta Ewa Glińska Urszula Kobylińska s. 185-194
Wiedza techniczna jako kluczowy czynnik rozwoju innowacyjności Marek Goliński Maciej Szafrański s. 195-204
Doskonalenie jakości usług : podejście systemowe Adam Górny s. 205-214
Wybrane zagadnienia związane z monitorowaniem zmian w prawnym otoczeniu przedsiębiorcy Ewa Grzegorzewska-Mischka s. 215-225
Cenzus obywatelstwa : zagadnienia administracyjnoprawne reprywatyzacji Agnieszka Grzesiok s. 227-236
Umowa jako instrument zarządzania jakością w administracji publicznej : głos w dyskusji Marcin Janik Ewa Janik s. 237-243
Podmioty regionalnej polityki społeczno-gospodarczej w dziedzinie kapitału ludzkiego Ireneusz Jaźwiński s. 245-252
Nowoczesna administracja publiczna : stopień realizacji e-government (e-administracji publicznej) w Polsce na tle innych państw Lilianna Jodkowska s. 253-263
Rola administracji publicznej w realizacji polityki spójności w Polsce w latach 2007-2013 Bartosz Jóźwik s. 265-276
Zmiany w strukturze organizacyjnej jako instrument usprawniający zarządzanie w publicznych instytucjach kultury Wioleta J. Kama s. 277-285
Współpraca władz samorządowych i przedsiębiorców a tworzenie podstaw inicjatyw klastrowych Brygida Klemens s. 287-297
W kwestii potrzeby wyodrębnienia prawa urzędniczego i korpusowego charakteru służby publicznej Jerzy Korczak s. 299-308
Kontrola wewnętrzna warunkiem sprawnego zarządzania administracją publiczną Sławomir Kotylak s. 309-319
Rola czynnika ludzkiego w podnoszeniu jakości usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego Wiesława Kuźniar s. 321-329
Jakość jako kryterium nowoczesności administracji publicznej Marek Lisiecki s. 331-339
Jakość otoczenia instytucjonalnego a międzynarodowa konkurencyjność nowych członków Unii Europejskiej Justyna Łapińska s. 341-350
Ocena wskaźnikowa gospodarki budżetowej samorządów gminnych Justyna Łukomska-Szarek s. 351-360
Praktyka organów administracji państwowej w zakresie praw przysługujących cudzoziemcom na tle orzecznictwa sądów administracyjnych Kinga Machowicz s. 361-369
Współpraca administracji rządowej, władz samorządowych oraz społeczności lokalnej w kształtowaniu rozwoju miasta Oświęcim Luiza Mańkowska-Wróbel s. 371-381
Zastosowanie PPP Katarzyna Marasek s. 383-394
Efektywność zastosowania technologii teleinformacyjnych w organizacji uczącej się Marcin Marczuk s. 395-403
Zaufanie i jego wpływ na sukces w biznesie Krzysztof Markowski s. 405-414
Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w świetle obowiązującego prawa Marta Matysiak s. 415-421
Kluczowe instrumenty wspierania rozwoju struktur klastrowych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego Małgorzata Juchniewicz Łukasz Menart s. 423-431
Charakterystyka zachowań organizacyjnych w świetle badań nad współzależnością cech osobowości Kazimierz Mrozowicz s. 433-442
Kompetencje menedżera organizacji samorządowej : model kompetencji Przemysław Niewiadomski Krzysztof Sterna s. 443-453
Usprawnianie funkcjonowania administracji : instytucja katastru Adam Klimek Bogdan Nogalski s. 455-468
Programowanie rozwoju opartego na wiedzy i innowacjach w Polsce : rola administracji w stymulowaniu rozwoju kraju Krzysztof Piech s. 469-479
Rola zasobów ludzkich w sprawnym funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego Agata Pierścieniak s. 481-490
Podejście do realizacji zleceń typu projekt w środowisku wielo-projektowym Katarzyna Błaszczyk Iwona Pisz s. 491-500
Ekonomizacja prawa antymonopolowego Anna Piszcz s. 501-509
Komunikacyjne aspekty zarządzania projektami informatycznymi Katarzyna Piwowar-Sulej s. 511-518
Wpływ poczucia bezpieczeństwa i pewności pracy na motywację pracowników Agata Przewoźna-Krzemińska s. 519-525
Nowoczesna administracja celna, jako służba kontroli handlu międzynarodowego : w kierunku dobrej administracji Konrad Raczkowski s. 527-535
Nowa formuła partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) szansą na przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych w Polsce Magdalena Rękas s. 537-547
Architektura korporacyjna jako narzędzie transformacji organizacji publicznych Andrzej Sobczak s. 538-592
Doskonalenie społecznego potencjału organizacji poprzez integrację pracowników Elżbieta Robak s. 549-557
Realizacja koncepcji doskonałości działania na przykładzie wybranych polskich organizacji Piotr Rogala s. 559-565
Business intelligence : nowoczesna koncepcja zarządzania informacją Katarzyna Rostek s. 567-575
Sytuacja ekonomiczna a procesy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw sektora turystyki uzdrowiskowej : (uzdrowiska Skarbu Państwa) Joanna Julia Sienkiewicz s. 577-582
Model zarządzania talentami w organizacji Anna Sośnicka-Łajczak s. 593-600
Internetowa sieć wartości w przedsiębiorstwie Adam Stecyk s. 601-606
Aspekty zarządzania jakością w administracji publicznej Katarzyna Szczepańska s. 607-618
Ewolucja koncepcji form organizacyjnych oraz ich uwarunkowań Magda Sznabowicz s. 619-626
Wpływ jednostek samorządu terytorialnego na działalność producentów rolnych w województwie podkarpackim Wiesław Szopiński s. 627-635
Rola kapitału intelektualnego w kreowaniu innowacji Andrzej Szuwarzyński s. 637-644
Uniwersytet PMP jako istotny element systemu zarządzania wiedzą firmy PMPoland Edyta Tabaszewska s. 647-655
Partnerstwo publiczno-prywatne jako potencjalny instrument finansowania projektów inwestycyjnych w Polsce Tomasz Taraszkiewicz s. 657-665
Lokalne organizacje turystyczne : idea społeczeństwa obywatelskiego w rozwoju turystyki Marzena Wanagos s. 667-674
Innowacje w organizacji : ujęcie psychodynamiczne (między technokracją a demokracją) Ewa Więcek-Janka s. 675-685
Problemy kierowania zmianą Magdalena K. Wyrwicka s. 687-695
Zryczałtowane formy opodatkowania : stymulacja rozwoju przedsiębiorczości Wojciech Wyrzykowski s. 697-709
Polska administracja publiczna : na rozstajach czy w połowie drogi do nowoczesnego modelu zarządzania? Sławomir Wysocki s. 711-721
Aspekty komunikacji podczas zmian organizacyjnych Katarzyna Znańska-Kozłowska s. 723-731