Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 63
Ekonomiczne Problemy Usług
2009, Numer 39

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza progu rentowności dla projektu Lockheed Tristar : aplikacja metody Monte Carlo w szacowaniu wartości NPV Maciej Ciołek s. 9-18
Standardy wyceny przedsiębiorstw stosowane przez American Society of Appraisers Michał Grudziński s. 19-24
Możliwości inwestycyjne w polskim sektorze elektroenergetycznym : perspektywa kryzysu finansowego i polityki energetyczno-klimatycznej UE Filip Grzegorczyk s. 25-32
Metody pomiaru efektywności wewnątrzkorporacyjnych rynków transferu kapitału Tomasz Jewartowski s. 33-39
Finansowe miary efektywności procesów biznesowych Stanisław Kasiewicz s. 40-51
Zastosowanie metody CAR w ocenie fuzji i przejęć na przykładzie Vistuli i Wólczanki SA i Kruk SA Angelika Kędzierska-Szczepaniak s. 52-59
Wybory przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu finansowego Gabriela Łukasik s. 60-68
Zmiany w źródłach finansowania aktywów przedsiębiorstw w Polsce w latach 2003-2007 Anna Marzec Danuta Redel s. 69-76
Wpływ inwestycji na rentowność w sektorze przedsiębiorstw Marcin Molo s. 77-84
Pomiar kreowanej wartości i ocena kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa w warunkach stosowania "balanced scorecard" Bartłomiej Nita s. 85-92
Model dwumianowy w zaawansowanej ocenie efektywności inwestycji rzeczowych Radosław Pastusiak s. 93-100
Formy fuzji i przejęć a rynkowe dodatkowe stopy zwrotu Agnieszka Perepeczo s. 101-107
Kształtowanie płynności jako element zarządzania przedsiębiorstwem Gabriela Golawska-Witkowska Anna Rzeczycka s. 108-114
Możliwości wykorzystania uprawnień do emisji CO2 przez sektor wytwarzania energii elektrycznej w ramach projektów CDM i JI Igor Styn s. 115-121
Determinanty rentowności finansowej przedsiębiorstwa : (na przykładzie spółek akcyjnych z sektorów pozafinansowych w Polsce) Piotr Szczepaniak s. 122-130
Wybrane uwarunkowania wypłat dywidend w firmach międzynarodowych Jacek Uchman s. 131-138
Zawartość informacyjna dywidendy Elżbieta Maria Wrońska s. 139-145
Formalne aspekty wyceny przedsiębiorstw : zarys problemu Dariusz Zarzecki s. 146-153
Wykorzystanie faktur elektronicznych : stan i perspektywy Jarosław Banaś s. 157-163
Premia z tytułu kontroli a dyskonto z tytułu udziałów mniejszościowych w wycenie przedsiębiorstw : istota i znaczenie Katarzyna Byrka-Kita s. 164-171
Użyteczność informacyjna uproszczonych form ewidencyjnych małych i średnich przedsiębiorstw na tle rozwiązań podatkowych w Polsce Hanna Czaja-Cieszyńska s. 172-180
Kształtowanie wyniku finansowego jednostki gospodarczej na skutek przyjętego sposobu rozliczania wartości firmy Małgorzata Cieciura s. 181-188
Wsparcie publiczne jako determinanta inwestowania i innowacyjności przedsiębiorstw w doświadczeniach Niemiec Joanna Fila s. 189-196
Czynniki realizacji polityki dywidend w przedsiębiorstwach rolniczych Justyna Franc-Dąbrowska s. 197-204
Teoretyczne aspekty koncepcji kapitału w finansowaniu procesów innowacyjnych Krzysztof Janasz s. 205-212
Możliwości zastosowania instrumentu budżetowania w przedsiębiorstwie wspomagającego działania na rzecz ochrony środowiska Konrad Kochański s. 213-219
Poziom kapitału obrotowego netto w spółkach giełdowych Katarzyna Kreczmańska-Gigol s. 220-227
Czynniki różnicujące poziom asymetrii informacji w przedsiębiorstwach Jarosław Kubiak s. 228-234
Wpływ inwestycji w badania i rozwój na strukturę kapitałową oraz wybór źródła finansowania przedsiębiorstwa Agnieszka Kurczewska s. 235-241
Uprawnienia leasingobiorcy z rękojmi za wady fizyczne przedmiotu leasingu Marcin Liberadzki s. 242-246
Wpływ stopy procentowej na strukturę finansową przedsiębiorstw w Polsce w latach 1997-2007 Katarzyna Łach s. 247-259
Płynność a rentowność : wyniki badań empirycznych polskich podmiotów gospodarczych za okres 1995-2007 Tomasz Maślanka s. 260-270
Bankructwa przedsiębiorstw jako niedostosowanie do przyszłości : (analiza w kontekście funkcjonowania sądów gospodarczych) Elżbieta Mączyńska s. 271-279
Ocena działalności mikroprzedsiębiorstw rolniczych na podstawie przepływów pieniężnych Magdalena Mądra s. 280-288
Problemy dotyczące możliwości ujawniania wartości niematerialnych w sprawozdawczości finansowej : przykład firm sektora farmaceutycznego Grażyna Michalczuk s. 289-296
Fiński system nauki i technologii kluczem do rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw Bożena Mikołajczyk s. 297-304
Znaczenie kapitału pracującego w przedsiębiorstwach polskich Agnieszka Opałka s. 305-312
Działalność mikrofinansowa w krajach europejskich Przemysław Pluskota s. 313-320
Obrót bezgotówkowy w handlu detalicznym na rynku polskim Krzysztof Maciejewski Michał Polasik s. 321-328
Działalność badawczo-rozwojowa polskich przedsiębiorstw Anna Wolak-Tuzimek s. 329-336
Krytyczna ocena wybranych błędów analizy finansowej Joanna Wyrobek s. 337-348
Znaczenie ekspansji kredytu handlowego dla polityki monetarnej Danuta Zawadzka s. 349-356
Wykorzystanie bodźców podatkowych wspierających działalność B+R przedsiębiorstw w aspekcie międzynarodowej konkurencji podatkowej Adam Adamczyk s. 359-366
Przyjazny system podatkowy jako czynnik wspomagający rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Leon Dorozik Bogusław Walczak s. 367-374
Realizacja podstawowych zasad podatkowych w świetle nowych regulacji w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw podatkami dochodowymi Paweł Felis s. 375-382
Podatek od towarów i usług a koszt kapitału własnego z emisji nowych akcji przedsiębiorstw polskich Jolanta Iwin-Garzyńska s. 383-389
Unikanie opodatkowania z perspektywy teorii agencji Michał Kałdoński s. 390-398
Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w warunkach (de?)globalizacji : perspektywa UE Urszula Kosterna s. 399-406
Wybór formy opodatkowania dochodu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jako jedna ze strategii podatkowych przedsiębiorcy Magdalena Rękas s. 407-416
Zmiany wielkości klina podatkowego w Polsce w latach 1999-2009 Rafał Rosiński s. 417-424
Wycena firmy przed planowaną restrukturyzacją za pomocą metod opcyjnych Tomasz Wiśniewski s. 425-432
Polityka podatkowa Unii Europejskiej jako element wspomagania MŚP w warunkach kryzysu ekonomicznego Sławomir Zarębski s. 433-439
Pewność i ryzyko w zarządzaniu MŚP Aurelia Bielawska s. 443-449
Przyczyny upadłości przedsiębiorstw w Polsce Katarzyna Boratyńska s. 450-457
Weryfikacja systemu wczesnego ostrzegania dla wybranych spółek giełdowych Anna Czarny s. 458-464
Opcje elastyczne i ich własności : analiza empiryczna Ewa Dziawgo s. 465-472
Premie w transakcjach blokowych w Polsce w latach 2002-2008 Krzysztof Jackowicz Paweł Mielcarz s. 473-481
Wykorzystanie patentów w sekurytyzacji Agnieszka Kaczmarska s. 482-488
Alternatywy dla nowej umowy kapitałowej Monika Marcinkowska s. 489-495
Teoria niestabilności finansowej Hymana Minsky'ego Jarosław Mielcarek s. 496-503
Czy można przewidzieć upadłość małej firmy? Katarzyna Prędkiewicz s. 504-512
Wpływ zmiany regulacji prawnej upadłości na zmianę ich liczby Joanna Rutkowska s. 513-521
Ocena ryzyka inwestycji wykorzystującej olej rzepakowy do produkcji biodiesla Magdalena Ligus Tomasz Słoński s. 522-531