Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 62
Ekonomiczne Problemy Usług
2010, Numer 53

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Aleksander Panasiuk s. 11-12
Planowanie strategicznego rozwoju turystyki na poziomie lokalnym Maciej Abram s. 15-28
Identyfikacja perspektywicznych segmentów turystyki jako wkład do foresightu regionalnego i tworzenia strategii rozwoju sektora Krzysztof Borodako s. 29-38
Potencjał turystyczny Poznania jako podstawa kreowania produktów markowych Stefan Bosiacki Bernadeta Hołderna-Mielcarek s. 39-53
Ochrona konsumenta w rządowym projekcie z 2009 roku nowelizacji Ustawy o usługach turystycznych z 1997 roku Jerzy Gospodarek s. 55-69
Kreowanie wizerunku marki miasta na arenie międzynarodowej w kontekście nowej strategii marki miasta Poznania Katarzyna Majchrzak s. 71-81
Planowanie strategiczne rozwoju turystyki w regionie Marzena Wanagos s. 83-91
Możliwości i ograniczenia pełnienia roli przywódcy w kooperacyjnym kreowaniu potencjału turystycznego obszaru przez lokalne i regionalne organizacje turystyczne Michał Żemła s. 93-102
Turystyka w strukturach jednostek samorządu terytorialnego : jej umiejscowienie i zadania właściwych podmiotów Jacek Borzyszkowski Mirosław Marczak s. 105-116
Sposoby i problemy oceny korzyści współpracy w regionie turystycznym Katarzyna Czernek s. 117-126
Kreowanie wizerunku miasta o funkcji turystycznej Ewa Glińska s. 127-136
Finansowanie inwestycji turystycznych w województwie dolnośląskim Mirosław Januszewski s. 137-148
Turystyka socjalna jako narzędzie minimalizowania negatywnych skutków sezonowości w regionach turystycznych Joanna Kosmaczewska s. 149-158
"Be Berlin" : marketing miasta i marketing społeczny jako instrumenty kreowania image'u miasta oraz wartości dodanej dla mieszkańców i turystów na przykładzie stolicy Niemiec Lilianna Jodkowska s. 159-168
Konkurencja przedsiębiorstw turystycznych czynnikiem rozwoju regionów turystycznych Ewa Lipianin-Zontek Irena Szewczyk Zbigniew Zontek s. 169-177
Kreowanie wizerunku turystycznego Trójmiasta Mariola Łuczak s. 179-189
Postawa mieszkańców jako czynnik warunkujący aktywizację turystyczną obszarów wiejskich : studium przypadku wiosek tematycznych Magdalena Maćkowiak s. 191-201
Rola władz samorządowych w kreowaniu wizerunku miasta Lublin Anna K. Mazurek-Kusiak s. 203-215
Public relations jako narzędzie kształtowania produktu turystycznego powiatu wałeckiego Katarzyna Orfin s. 217-225
Rola informacji turystycznej w kształtowaniu potencjału turystycznego na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego Aleksander Panasiuk s. 227-238
Filozofia marki w aspekcie rozwoju turystyki na przykładzie miast i gmin województwa zachodniopomorskiego Grażyna Rosa s. 239-246
Szlak zabytków techniki województwa śląskiego przykładem kreowania nowego wizerunku i marki poprzemysłowych regionów turystycznych Jacek M. Ruszkowski Krystyna Szczęsny s. 247-257
Potencjał ludzki istotnym czynnikiem rozwoju turystyki na Kubie Danuta Sławska s. 259-268
Zastosowanie Internet Technology jako narzędzia promocji na przykładzie wybranych gmin województwa lubelskiego Andrzej Tucki s. 269-277
Strategia tożsamości jako plan budowania wizerunku miasta : analiza przypadku miasta turystyczno-uzdrowiskowego Kołobrzeg Edward Wiśniewski s. 279-292
Polityka turystyczna na szczeblu lokalnym : zakres, zadania, działania, determinanty Mirosław Zalech s. 293-304
Festiwale jako sposób na tworzenie potencjału turystycznego miasta Julia Ziółkowska s. 305-314
Charakterystyka społeczno-demograficzna oraz ekonomiczna turystów uczestniczących w pozaeuropejskich wycieczkach poznawczych Matylda Awedyk s. 317-331
Kompetencje kadry biura podróży w tworzeniu wizerunku firmy Włodzimierz Banasik s. 333-346
Badanie wyjazdów turystycznych emerytów i rencistów w Polsce : analiza statystyczna Iwona Bąk s. 347-359
Forma prawna podmiotów wykonujących usługi turystyczne Marek Białkowski s. 361-370
Internetowa platforma informacyjna Baltic Museums 2.0 jako przykład nowych form rozpowszechniania informacji turystycznej Zygmunt Drążek Karolina Muszyńska Łukasz Stasierowski Jakub Swacha s. 371-381
Kształcenie na kierunku turystyka i rekreacja a zasoby kadrowe biur podróży : na przykładzie Trójmiasta Marlena Formella s. 383-393
Błędy w procesie świadczenia usług hotelarskich a strategie naprawcze Aleksandra Grobelna s. 395-410
Wiedza jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw uzdrowiskowych Małgorzata Januszewska Elżbieta Nawrocka s. 411-421
Ceny usług biur podróży jako determinanty wyjazdów turystycznych Kamila Mańko s. 423-434
Model uwarunkowań cen skipassów w polskich ośrodkach narciarskich Marek Nowacki s. 435-446
TQM a potencjał konkurencyjny biur turystycznych województwa lubelskiego i obwodu winnickiego Bogusław Sawicki Julia Wojciechowska-Solis s. 447-461
Istota działalności internetowego biura podróży Cesare Amatulli Ewa Lipianin-Zontek Irena Szewczyk s. 463-471
Metody rangowania obiektów hotelarskich opisanych wieloma cechami diagnostycznymi Wiesław Wagner s. 473-487
Wykorzystanie walorów turystycznych w rozwoju turystyki wiejskiej w wybranych gminach wschodniego pogranicza Polski : (w opinii turystów) Agata Balińska s. 491-503
Cena pakietu usług agroturystycznych na obszarach o niższych walorach przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego Jolanta Cichowska s. 505-513
Potencjalne możliwości a realny stan rozwoju turystyki wiejskiej w województwie podkarpackim : wybrane aspekty Wiesława Kuźniar s. 515-523
Turystyka wiejska pogranicza polsko-czeskiego : formy współczesne, szanse i możliwości rozwoju Jerzy Oleszek s. 525-535
Produkt turystyczny szansą rozwoju turystyki na przykładzie województwa świętokrzyskiego Ewa Pałka s. 537-547
Działalność gospodarstw agroturystycznych zaangażowanych w obsługę osób niepełnosprawnych Marlena Prochorowicz s. 549-562
Znaczenie Internetu w rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki w województwie zachodniopomorskim Anna Sammel s. 563-570
Przedsiębiorczość czynnikiem rozwoju potencjału turystycznego na obszarach wiejskich Jan Sikora Agnieszka Wartecka-Ważyńska s. 571-586
Rozwój potencjału turystycznego województwa pomorskiego poprzez pobudzanie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Tomasz Taraszkiewicz s. 587-599
Charakterystyka rynku spotkań i wydarzeń biznesowych w Warszawie w 2008 roku : próba analizy Krzysztof Celuch s. 603-615
Norma BS8901 elementem funkcjonalnym potencjału turystycznego w obszarze turystyki biznesowej Anna Kalinowska-Żeleźnik s. 617-623
Potencjał turystyczny Krakowa w zakresie przemysłu grupowych spotkań biznesowych Renata Seweryn s. 625-636
Uwarunkowania cenowe elementów produktu turystyki biznesowej w hotelach województwa zachodniopomorskiego Marta Sidorkiewicz s. 637-649
Potencjał rozwojowy turystyki medycznej Anna Białk-Wolf s. 653-662
Analiza możliwości i barier uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne na przykładzie wybranych nadmorskich obiektów noclegowych Beata Granosik Emilia Nadolna s. 663-675
Zabezpieczenie opieki medycznej jako czynnik rozwoju usług turystycznych Małgorzata Paszkowska s. 677-694
Tworzenie produktu dla turystyki medycznej w Szczecinie Jolanta Rab-Przybyłowicz s. 695-706
Fundusze europejskie dla rozwoju zasobów strukturalnych województwa zachodniopomorskiego Anna Gardzińska s. 709-720
Rola środków finansowych z Unii Europejskiej w rozwoju różnych form turystyki wiejskiej w województwie małopolskim Arkadiusz Niedziółka s. 721-734
Relacja pomiędzy funkcją turystyczną a nakładami finansowymi na regionalny rozwój turystyki w powiecie międzyrzeckim Anna Przybylska s. 735-745
Wykorzystanie funduszy europejskich dla rozwoju potencjału turystycznego w powiecie leszczyńskim Alina Zajadacz Joanna Śniadek s. 747-760
Ocena wykorzystania środków unijnych na realizację działań związanych z rozwojem agroturystyki oraz turystyki wiejskiej w województwie opolskim Mirosława Szewczyk Agnieszka Tłuczak s. 761-769